Sign In

Vastuullisen vedenkäytön edistäminen on osa VTT:n innovaatiotoimintaa

31.5.2017

Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja WWF Suomi ovat laatineet vesivastuusitoumuksen osana valtioneuvoston kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. VTT lupaa edistää vesivastuullisuutta toiminnassaan kehittämällä teollisuuden kilpailukykyä ja yhteiskunnan hyvinvointia tukevia innovatiivisia ratkaisuja, jotka edistävät veden tehokasta ja ympäristöystävällistä käyttöä.

Vaikka Suomessa vesivarojen ja niiden hallinnan tila on pääsääntöisesti hyvä, suomalaisyritykset toimivat ja tekevät alihankintoja kansainvälisesti myös alueilla, joissa kärsitään erilaisista veteen liittyvistä ongelmista. Veden niukkuuden ja saastumisen kaltaiset globaalit haasteet muodostavat merkittävä riskejä yritysten toiminnalle, mutta yrityksillä on myös keskeinen rooli haasteiden ratkaisussa.

Vesivastuusitoumus haastaa suomalaisyritykset ja organisaatiot tunnistamaan veden käyttöön liittyvät riskit hankinta- ja arvoketjuissaan, varmistamaan riskianalyysin perusteella toimipaikkojensa ja hankintaketjujensa vesivastuullisuus sekä kehittämään kestävää veden käyttöä ja hallintaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Riskit voivat liittyä veden saatavuuteen ja laatuun, yrityksen maineeseen tai tehottomaan ja epäoikeudenmukaiseen sääntelyyn, jotka kaikki lopulta vaikuttavat yritystoiminnan kannattavuuteen. Yrityksen sisäiset toimenpiteet ovat riskienhallinnassa tärkeitä, mutta yhteistyö sidosryhmien kanssa kestävän veden käytön ja hallinnan kehittämiseksi on useimmiten riskienhallinnan välttämätön osa.

Vesivastuullisuuteen liittyvät:

 

1) vesiriskien kartoitus

2) vesivastuustrategian laadinta

3) toimipaikkojen ja hankintaketjujen vesivastuullisuuden arviointi

4) kestävän veden käytön ja hallinnan kehittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa

5) raportointi ja sertifiointi

VTT sitoutuu kehittämään innovatiivisia ratkaisuja veden käytön vähentämiseksi ja sen ympäristöystävällisen käytön edistämiseksi eri teollisuussektoreilla. VTT:n tutkimus tähtää uusien merkittävien ympäristöinnovaatioiden ja asiantuntijatiedon tuottamiseen yritysten ja yhteiskunnan päätöksenteon sekä viestinnän tueksi. Tärkeimpiä työkaluja tähän tarkoitukseen ovat vesiriskien kartoittaminen, vesiekotehokkuuden paranta­minen ja veden käytön ympäristövaikutusten arviointi.

VTT:n palvelutarjoama http://www.vtt.fi/sites/water-sustainability

Vesivastuusitoumus https://sitoumus2050.fi/selaa-sitoumuksia#//details/59254488D4DF3C0D1C6027FA 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: https://sitoumus2050.fi/koti#/