Sign In

Verkostojen dynaamisuus - kyky uusiutua ja kehittyä - mahdollistaa menestymisen

13.1.2009

 

Uudistuvan ja kehittyvän liiketoimintaverkoston toiminnassa takaisinkytkennät ja vuorovaikutus ovat tärkeitä. Liiketoimintaverkostojen uudistuminen edellyttää sekä yhteisten tavoitteiden että jaetun näkemyksen muodostumista. VTT:n erikoistutkija Katri Valkokari väittelee aiheesta 13.11. Tampereella. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut kuvata ja lisätä ymmärrystä liiketoimintaverkostojen kehittymisprosessista, sen edellytyksistä ja etenemisestä.

Verkoston yhteisten tavoitteiden ja toimintamallin on oltava jatkuvasti seurannan ja arvioinnin kohteina. Verkoston toimijoiden välinen avoin, kaksisuuntainen vuorovaikutus mahdollistaa jaetun näkemyksen muodostumisen. Se tukee verkosto-oppimista, nykyisten toimintatapojen kyseenalaistamista ja voi siten muuttaa verkoston ajattelua ja toimintaa ratkaisevasti.

Valkokarin väitöstutkimuksen tuloksena syntyneen uudistuvan verkoston toiminta- ja systeemimallin avulla voidaan jäsentää verkostojen uudistumisen ja kehittymisen avaintehtäviä erityyppisissä verkostoissa. Verkoston kehittymisen avaintekijöitä ovat sekä toiminnan systemaattinen jatkuva arviointi ja palautejärjestelmän olemassaolo että valmius nykyisten toimintamallien kyseenalaistamiseen. Verkoston hyötyjä ja tavoitteita on tarkasteltava kaikkien osapuolten näkökulmasta, jotta voidaan ennakoida yhteistyön kehittymispolkua. Vasta, kun yhteiset tavoitteet ovat neuvottelujen ja operatiivisen toiminnan kautta hyväksytty verkoston kaikissa organisaatioissa päätöksenteon ohjenuoraksi, ne muodostavat verkoston jaetun näkemyksen yhteistyön merkityksestä ja sen rajoista.

Rakenteeltaan kärkiyritysvetoisissa toimittajaverkostoissa korostuivat käytännön päätöksentekoon, toimintamallin luomiseen ja toiminnan seurantaan liittyvät tehtävät, tasavertaisten kumppanien verkostossa vuorovaikutuksen, merkityksellistämisen ja yhteisen tulevaisuudenkuvan luomisen haasteet. Voidakseen vastata kysymykseen, miksi kehittää verkostoyhteistyötä, yritysten oli muodostettava toimintaympäristön tutkailun ja merkityksellistämisen kautta yhteistyölle tulevaisuudenkuva ja tulkinta verkostolta vaadittavista ominaisuuksista.

Verkostojen dynaamisuus – kyky uusiutua ja kehittyä – mahdollistaa menestymisen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Verkoston uudistuminen perustuu aina kykyyn käsitellä tietoa, osaamista ja luoda innovaatioita, siksi organisaation tietämyksen hallintaan liittyvät näkökulmat olivat tutkimuksen keskiössä. Tieto, osaaminen ja oppiminen ovat merkittäviä verkostojen tulevaisuuden kilpailutekijöitä. Tutkimuksen tuloksena syntyneet mallit lisäävät ymmärrystä verkoston kehittymiseen ja uudistumiskykyyn liittyvistä osatekijöistä.

Diplomi-insinööri Katri Valkokarin tiedon hallinnan alaan kuuluva väitöskirja ”Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa” tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) teknis-taloudellisessa tiedekunnassa perjantaina 13.11.2009 klo 12.00 (Festian Pieni sali 1, os. Korkeakoulunkatu 10, Tampere).

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa: /Documents/2009_P715.pdf