Sign In

Viranomaisten varautumistoiminnassa hyödynnettävä osaamista, joustavuutta ja alueiden erityispiirteitä

13.4.2016

Yhteiskunnalle elintärkeät toiminnot pyritään ylläpitämään mahdollisiin riskeihin varautumalla. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toteuttamassa Varautumisen kehitystarpeet turvallisessa yhteiskunnassa -hankkeessa analysoitiin sähkönjakelun häiriötilanteiden, kuljetusten häiriintymisen ja pandemiatilanteen hallintaa.

 

Hankkeen tulokset osoittava, että häiriötilanteita ja toimintaympäristön muutoksia tulisi tarkastella riittävän laajasti hyödyntäen eri toimijoiden osaamista. Varautumissuunnitelmien tulisi olla riittävän joustavia vastatakseen erilaisten häiriötilanteiden vaatimuksiin. Lisäksi niiden laadinnassa tulisi ottaa huomioon alueelliset ja paikalliset erityispiirteet.

 

Tänään julkistetussa Varautumisen kehitystarpeet turvallisessa yhteiskunnassa -hankkeen loppuraportissa nostetaan esille viranomaisten häiriötilanteiden hallinnan vahvuuksia ja heikkouksia sekä niiden kehittämistarpeita. Häiriötilanteita ovat esimerkiksi lyhyet sähkökatkokset tai pidempiaikaiset poikkeamat yhteiskunnan normaalista toiminnasta poikkeuksellisten sääolojen takia.

 

Yritykset, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset tiiviimmin mukaan varautumissuunnitteluun

 

Osalla toimialoja on säädöspohjaisia yksityiskohtaisia vaatimuksia riskienhallinnalle ja varautumiselle, osalla jatkuvuudenhallinta perustuu ennemminkin vapaaehtoisuuteen. Tässä on raportin mukaan nähtävissä selkeä riski varautumisen kannalta. Riittävä varautumisen taso ja suunnitelmallisuus tulisi ylläpitää yhä verkottuneemmassa toimijaympäristössä. Yritysten omatoimista varautumista tulisi edistää esimerkiksi hyvien mallien ja työkalujen avulla sekä palvelun ostajan vaatimuksilla ja painotuksilla. Toiminta ja varautuminen häiriötilanteisiin tulisi sisällyttää sopimuksiin.

 

Kolmas sektori ja yksityiset kansalaiset tulisi ottaa tiiviimmin mukaan varautumissuunnitteluun niin alueellisella kuin paikallisella tasolla. Kolmas sektori osallistuu jo monin tavoin häiriötilanteiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kolmannen sektorin organisaatioissa ja yksityisissä kansalaisissa on paljon osaamista, jota voitaisiin hyödyntää, jos osaaminen liitetään mukaan yhteistoimintaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Kansalaisten omaehtoisen varautumisen tukeminen tulisi nostaa uudeksi toimintatavaksi.

 

VTT toteutti Varautumisen kehitystarpeet turvallisessa yhteiskunnassa -hankkeen 2015 - 2016. Hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Julkaisu sähköisesti: Varautumisen kehitystarpeet turvallisessa yhteiskunnassa