Sign In

Selvitys: EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan lisäkustannukset pieniä

25.8.2015

Valtioneuvoston tiedote 25.8.2015 

Päästöjen vähentäminen voi olla EU:lle edullisempaa kuin nykyinen ilmastopolitiikka, arvioidaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tekemässä tuoreessa selvityksessä. Selvityksen mukaan EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan lisäkustannukset tulevat olemaan koko EU:n tasolla pienet. Arvioista riippuen kustannukset ovat välillä -0,5 … +0,5 % EU:n bruttokansantuotteesta vuonna 2030.

EU:n ilmastopolitiikan keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2030 ovat kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, uusiutuvan energian lisääminen ja energiatehokkuuden parantaminen. VTT:n selvityksen mukaan Länsi-Euroopan kehittyneemmissä maissa lisäkustannukset ovat muita maita korkeammat. Suomen osalta selvityksessä arvioidaan, että ilmastopolitiikan edellyttämät toimet pienentäisivät bkt:tä 0,2-0,7 % vuoteen 2030 mennessä. Arvio riippuu kansallisen päästövähennystavoitteen tavoitetasosta, mitä ei ole vielä sovittu.

Euroopan komissio on esittänyt EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan 2030 tavoitteeksi vähintään 40 %:n vähennystä kasvihuonekaasupäästöissä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Tähän pyritään päästövähennysten lisäksi energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämisellä.

VTT:n selvityksessä tehtiin yhteenveto EU:n 2030-paketista julkaistuista vaikutusarvioista. EU:n komission ja EU:n jäsenmaiden tekemissä vaikutusarvioissa tarkasteltiin päästökauppasektoria, kansallista ei-päästökauppasektoria, uusiutuvaa energiaa, maankäyttösektoria, ilmansaasteita ja kustannuksia. Mitä pidempi historia jäsenmailla on omien vaikutusarvioiden tekemisestä, sitä paremmin maiden tilanne ja erityispiirteet on huomioitu komission tekemissä arvioissa. Erityisesti Suomen ja Saksan tekemät omat arviot ovat olleet kattavia, ja komission arviot vastaavat niitä hyvin.

Kun arvioidaan EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan lisäkustannuksia Suomessa, keskeistä on tarkastella vaikutuksia päästökauppasektorin toimintaedellytyksiin, kansallisiin päästövähennyksiin ja maankäyttösektoriin eli metsiin. Eri sektorien kehitykset linkittyvät voimakkaasti toisiinsa ja koko EU:n kehitykseen. VTT:n selvityksen mukaan kansallisten arvioiden tekeminen on erityisen tärkeää, jotta Suomen energia- ja ilmastopolitiikan näkökulmaa pystytään pitämään paremmin esillä EU:ssa ja kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.

EU:n 2030 ilmasto- ja energiapaketin vaikutusarvioiden yhteenveto ja vertailu -selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

EU:n 2030 ilmasto- ja energiapaketin vaikutusarvioiden yhteenveto ja vertailu –selvitys

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

 

 

Sari Löytökorpi, projektipäällikkö (valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta), valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 187