Sign In

VTT edistää kestäviä bioenergiaratkaisuja Intiassa

30.5.2013

 

Cofindia-tutkimushankkeen tavoitteena on auttaa Intiaa edistämään biomassan käyttöä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Hankkeessa etsitään keinoja hyödyntää erityisesti maatalouden ja metsäteollisuuden sivuvirtoja energiantuotannossa. Tavoitteena on samalla myös edistää suomalaisten yritysten pääsyä Intian bioenergiamarkkinoille.

VTT tutkii yhdessä suomalaisten yritysten ja intialaisten yhteistyökumppaneiden kanssa biomassan nykyisiä ja potentiaalisia käyttökohteita Intian energiantuotannossa. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti biomassan käyttömahdollisuuksiin rinnakkaispoltossa yhdessä hiilen kanssa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan mm. poliittisia ohjauskeinoja, jotka säätelevät biopolttoaineiden kehittämistä ja käyttöönottoa Intiassa.

Cofindia-hankkeen keskeisenä tavoitteena on kannustaa Intian päättäjiä ja energiantuottajia bioperäisen raaka-aineen käyttöön fossiilisten polttoaineiden sijaan. Hankkeessa tutkitaan muun muassa biomassan ominaisuuksia, tuotantoketjuja ja polttomenetelmiä. Biomassan ja hiilen yhteispoltolle on teknisiä edellytyksiä, mutta menetelmän käyttö on Intiassa vielä harvinaista, koska tähän ei käytännössä ole olemassa taloudellisia kannustimia. Vastaavien selvitysten mukaan eurooppalaisten seospolttomenetelmien on todettu sopivan esimerkiksi Kiinaan.

Hanke tiivistää Suomen ja Intian välistä bioenergia-alan tutkimusyhteistyötä sekä edistää suomalaisen vientiteknologian mahdollisuuksia Intian bioenergiamarkkinoilla. Aihepiirin suomalaisella teknologialla ja osaamisella on jo useita hyviä referenssejä Aasiassa. Näitä vahvuuksia hyödynnetään laajemmin nyt myös Intiassa. 

Biomassan teoreettinen potentiaali Intiassa on suuri, sähkötuotantokapasiteettina arvioiden jopa 23 000 MW. Biomassan hyödyntämisellä Intiassa olisi paitsi paikallisia myös kauaskantoisempia vaikutuksia: elinolosuhteet Intian maaseudulla paranisivat raaka-aineen keräämisen ja kuljettamisen sekä niistä saatavien tulojen myötä. Globaalit vaikutukset näkyisivät merkittävänä kivihiilen käytöstä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähenemisenä.

Cofindia-hanke kuuluu Tekesin rahoittamaan Groove-ohjelmaan (Uusiutuva energia, kasvua kansainvälistymisestä 2010–2014). Cofindia (Biomass co-firing business opportunities in India) hankkeeseen osallistuvat Suomesta Fortum Power and Heat Oy, AM-Consulting Oy, NeoCodex Oy, MHG Systems Oy, BMH Technology Oy ja GreenStream Network Oyj. Intiassa yhteistyötä tehdään pääasiassa kolmen intialaisen tutkimusosapuolen ja eri viranomaisten kanssa. VTT koordinoi hanketta. Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa.