Sign In

VTT edistämässä EU:n ja USA:n liikennetutkimus- ja innovaatioyhteistyötä

13.1.2009

 

Asiantuntijoiden tekemän selvityksen mukaan USA:n ja EU:n tutkimuskulttuureissa on eroja, joita voidaan hyödyntää ja luoda yhteisissä tutkimusohjelmissa uusia innovaatioita. EU:n ja USA:n liikennetutkimusta koordinoivien tahojen, ECTRI:n (European Conference of Transport Research Institutes) ja TRB:n (Transportation Research Board) selvityksessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa tutkimuksen roolia suhteessa liikennemarkkinoihin ja alan innovaatioihin. Asiantuntijoiden mukaan tutkimusyhteistyötä on syytä lisätä, sillä tavoitteena on muodostaa tulevaisuudessa suurempia yhteisiä tutkimuskokonaisuuksia. 

Selvityksessä asiantuntijat luotaavat liikennealan tutkimuksen hallintoa ja rahoitusta sekä innovaatioarkkitehtuuria USA:ssa ja EU:ssa. Raportissa on kuvattu rahoitusjärjestelyjä ja arvioitu niiden toimivuutta, sekä millaiseen tutkimukseen ja innovaatioihin järjestelmät ohjaavat.

EU:n ja USA:n liikennetutkimuksen ja –innovaatioiden erot ovat huomattavat, sillä USA:ssa tutkimus on erittäin selkeästi painottunut tieliikenteeseen ja etsii käytännön markkinalähtöisiä ratkaisuja. EU:ssa tutkimus kattaa tasapainoisemmin muutkin liikennemuodot, kuten rautatiet ja vesiliikenteen, ja on siten lähestymistavaltaan laaja-alaisempaa. Molemmat tutkimuskulttuurit voivat siten hyödyntää toistensa vahvuuksia ja toisaalta kompensoida puutteitaan. Eri lähestymistapoja yhdistettäessä törmätään todennäköisesti lukuisiin näkemyseroihin ja käytännön ongelmiin, mutta toisaalta yhdistämisellä luodaan edellytyksiä uusille innovaatioille, sekä itse tutkimusprosessien että hyödynnettävien tulosten suhteen. Eräs raportin tärkeistä johtopäätöksistä ja yhteistyön lisäämisen argumenteista oli, että liikenteen mukanaan tuomat haasteet ovat lähes täydellisen yhtenevät – tavat ratkaista ongelmia tutkimuksen avulla ja innovaatioiden luonne sen sijaan ovat erilaiset.

Työryhmä ehdottaa useita konkreettisia toimenpiteitä, joiden toteuduttua tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden olisi mahdollista osallistua aiempaa laajemmin aidosti kansainvälisiin tutkimusohjelmiin. Myös uusien innovaatioiden löytäminen tulee entistä todennäköisemmäksi, kun vuorovaikutus EU:n ja USA:n liikennetutkimuksessa lisääntyy.

Raportissa ehdotetaan muun muassa EU:n ja USA:n välisten tutkijaverkostojen mobilisointia ja yhteistyömuotojen ja –mallien kehittämistä sekä yhteisten tutkimus- ja teknologiaohjelmien rakentamista. Yhteistyön esteitä tulisi käydä systemaattisesti läpi ja poistaa niitä, sekä jakaa tietoa entistä tehokkaammin mm. yhteisiä tietokantoja luomalla. Tutkijakoulutuksessa ja yhteisten koulutusohjelmien rakentamisessa olisi myös runsaasti mahdollisuuksia tehostaa yhteistyötä. Lisäksi raportissa esitetään yhteisen tutkimusrahoituksen mahdollistamista, esimerkiksi yhdistämällä EU:n puiteohjelma- ja USA:n liittovaltiorahoitusta.

Työryhmän ehdotuksia on esitelty EU:n tiede- ja tutkimuskomissaari Janez Potočnikille ja niitä hyödynnetään tulevien EU:n tutkimusohjelmien suunnittelussa. VTT:n johtava tutkija Pekka Leviäkangas oli ECTRI:n ja TRB:n asettaman ja selvityksen tekemisestä vastanneen työryhmän jäsen. Teknologiapäällikkö Heikki Kanner on VTT:n edustaja ECTRI:ssä.

Raportti verkkosivulla

Ota yhteyttä