Sign In

VTT isännöi EARTOn vuosikokouksen Espoossa 20.3.

11.3.2019

Eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden EARTO-järjestön tämänkertaisen vuosikokouksen teemana on Innovaatioekosysteemit ja tulevaisuuden kestävä kilpailukyky. Espoossa järjestettävään tilaisuuteen on ilmoittautunut yli 250 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa. Ohjelmassa kuullaan korkean tason puheenvuoroja EU-instituutioilta, kansainvälisiltä tutkimuslaitoksilta, yritysmaailmasta, valtionhallinnosta ja EARTOn eurooppalaisilta jäsenorganisaatioilta.

Ajankohta ei voisi parempi, sillä Suomesta tulee Eurooppa-neuvoston puheenjohtajamaa heinäkuussa 2019. EARTOn vuosikokous tarjoaa suomalaisille päättäjille ja innovaatiotoimijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden keskustella EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulevaisuudesta komission vaikutusvaltaisten virkamiesten ja Euroopan merkittävimpien tutkimuslaitosten kanssa.

EARTOn ja eurooppalaisten päättäjien välillä avoin yhteistyö

EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) on eurooppalaisten RTO-organisaatioiden (Research and Technology Organisations) edunvalvontaorganisaatio, jonka tehtäviin kuuluu RTO-kentän vastuullisten näkemysten edistäminen EU:n päätöksentekoprosessissa. Tavoitteena on myös varmistaa RTO-kentän osallistumisedellytykset EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmissa.

EARTOn näkemyksen mukaan Euroopan tutkimus- ja innovaatiosysteemin tulee mahdollistaa rajat ylittävä yhteistyö. Euroopan kilpailukyvyn ja hyvän elämänlaadun edistämiseksi tarvitaan laajaa sidosryhmien välistä yhteistyötä, jossa RTO-organisaatioilla on keskeinen rooli riippumattomina tutkimuslaitoksina.

EARTO varmisti viime vuonna oikea-aikaisella toiminnallaan, että RTO-kentän ääni kuultiin Brysselissä. Sen analyysit ja muutosehdotukset julkistettiin nopeasti heti kun komissio oli julkistanut omat ehdotuksensa EU:n tuleviksi ohjelmiksi: Horisontti Eurooppa (HEU), Digitaalinen Eurooppa, Avaruus, Puolustus ja Rakennerahastot.

EARTO laati myös EU:n teollisuusjärjestöjen kanssa kannanoton Horisontti Eurooppa -ohjelman budjetin nostamiseksi tarvittavalle tasolle. Erityisen onnistunut vaikuttamistyö PSI-direktiivin (Public Sector Information) valmistelujen aikana johti toivottuun lopputulokseen ja direktiivissä päädyttiin tasapainoiseen lähestymistapaan tutkimusdatan käsittelyn osalta.

EARTOn jäsenorganisaatiot ovat rakentaneet hyvän keskusteluyhteyden EU:n päättäjiin. Niillä on edustus seuraavissa tärkeissä EU:n tulevaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa sekä teollisuuspolitiikkaa valmistelevissa neuvoa-antavissa ryhmissä: Industry 2030, Important Projects of Common European Interest (IPCEI), Support to Circular Economy Financing, Artificial Intelligence ja Open Science Policy Platform (OSPP).

VTT ja EARTO

VTT on ollut mukana perustamassa EARTOa vuonna 2000, ja tällä hetkellä VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara toimii sen varapuheenjohtajana. Moni VTT:läinen on aktiivisesti mukana sen politiikkatyöryhmissä (puiteohjelmat, lakiasiat, talousasiat, rakennerahastot ja vaikuttavuus) ja teknologiatyöryhmissä (turvallisuustutkimus, medtech ja avaruustutkimus).

EARTO Annual Conference 2019: http://www.earto-ac2019-espoo.eu/