Sign In

VTT kehitti uusia ekotehokkaita ratkaisuja jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintaan

13.1.2009

 
Päästöjen määrä vähenee, kustannustehokkuus paranee

VTT on kehittänyt uusia, ekotehokkaita ratkaisuja jätteenkäsittelykeskusten ja teollisuuden kaatopaikkojen vesien käsittelyyn ja hallintaan. Vesien käsittelyä ja kierrätystä kehittämällä vähennetään ympäristöön joutuvia päästöjä ja alueen veden kulutusta. Sopivia ratkaisuja erityisesti metalli- ja suolapitoisten vesien käsittelyssä voivat olla biologinen sulfaatinpelkistys ja reaktiiviset jäte- ja sivutuotemateriaalit. Kustannustehokkaasti toteutettu vesien erilliskäsittely voi olla varteenotettava vaihtoehto jätteenkäsittelykeskusten vesien johtamiselle kunnalliseen puhdistuslaitokseen.

Jätteenkäsittelyn keskittyminen päästövaatimusten ja kunnallisten vesilaitosten vastaanottoehtojen kiristymisen kanssa edellyttää todennäköisesti Suomessakin jatkossa jätteenkäsittelyssä syntyvien vesien käsittelyn tehostamista. Biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoituksen vähentämisvaatimusten myötä erityisesti yhdyskuntien kaatopaikoille sijoitettavan jätteen laatu muuttuu. Todennäköisesti käsittelykeskuksessa on useita loppusijoitusalueita esimerkiksi tuhkille tai muulle epäorgaaniselle jätteelle sekä orgaanista ainesta sisältävälle materiaalille.

Tekesin rahoittamassa hankkeessa selvitettiin erityyppisillä kaatopaikoilla ja jätteenkäsittelykeskuksissa syntyvien vesien laatua ja käsittelytarvetta. Hankkeen kokeellisessa tutkimuksessa keskityttiin raskasmetallipitoisten vesien käsittelyyn soveltuviin menetelmiin. Valittuja tekniikoita olivat biologinen sulfaatinpelkistys ja reaktiiviset jäte- ja sivutuotemateriaalit. Menetelmät ovat ekotehokkaita, sillä biologisessa vesien käsittelyssä kemikaali- ja energiankulutus ovat yleensä pienempiä kuin pääasiassa kemikaaleihin perustuvilla menetelmillä, ja reaktiivisilla jäte- ja sivutuotemateriaaleilla voidaan puolestaan korvata muita, erityisesti tähän tarkoitukseen kätyettäviä suodatinmateriaaleja. Molemmilla tekniikoilla saatiin erittäin lupaavia tuloksia metallipitoisten vesien käsittelyssä. Kehittämällä käsittelyalueiden vesien käsittelyä ja kierrätystä voidaan ympäristöön joutuvia päästöjä sekä alueen veden kulutusta ja ulos johdettavan veden määrää vähentää. Samalla voidaan parantaa vesien käsittelyn kustannustehokkuutta. Jatkossa tulisi VTT:n mukaan keskittyä tutkittujen tekniikoiden tarkempien toimivuusalueiden ja reunaehtojen selvittämiseen.

Hankkeessa luotiin myös hyviä valmiuksia tekniikoiden kehitystyön jatkamiseen suuremman mittakaavan pilot-laitoksissa. Lisäksi kehitettiin kohdekohtaisesti sovellettavissa oleva menettelytapa jätteenkäsittelykeskusten vesien hallinnan suunnitteluun. Excel-ohjelmaan rakennetun menetelmän avulla voidaan arvioida muun muassa keskuksen vesienhallintatoimien kokonaistaloudellisuutta.

Yritykset voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia vesien käsittelytarpeen arvioinnissa sekä teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti optimaalisten vesienkäsittelymenetelmien vertailussa ja valinnassa. Tutkimuksen tuloksia suurempaan mittakaavaan soveltamalla edistetään myös jäte- ja sivutuotemateriaalien hyötykäyttöä. Tutkimusta rahoittivat Tekesin lisäksi Jätelaitosyhdistys, YTV, Ekokem-Palvelu Oy Ab, Kuusakoski Oy, Sarlin Oy, Nordic Envicon Oy, T&A Mämmelä Oy, Nurmijärven kunta, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja VTT.

Julkaisu verkossa: /Documents/2009_T2502.pdf