Sign In

VTT kehitti yhteistyökumppaneineen tehokkaan varoitusjärjestelmän uhkatilanteiden hallintaan

13.1.2009

 
Kansalaisten turvallisuus paranee suuronnettomuustilanteissa

VTT on kehittänyt yhdessä Ilmatieteen laitoksen, TKK:n ja HY:n seismologian laitoksen kanssa kansallisen hälytys-, tilannekuva- ja varoitusjärjestelmän kemikaali- ja luonnononnettomuustilanteisiin. Järjestelmä tukee esimerkiksi kemikaalionnettomuuksien ja maajäristysten jälkitilanteen hallintaa tuomalla päättäjille tarpeellista tietoa itse tapahtumasta ja luomalla yhteistä tilannekuvaa. Uuden järjestelmän avulla pelastustoimet voidaan kohdistaa nykyistä tehokkaammin. Ensimmäinen pilottijärjestelmä on jo toteutettu eräällä Kemiran tehtaalla.

Uusi hälytys-, tilannekuva- ja varoitusjärjestelmä perustuu olemassa olevien menetelmien yhteensovittamiseen ja tiedonkulun varmistamiseen eri järjestelmien kesken. Se on kokonaiskonsepti siitä, miten onnettomuustilanteessa luodaan yhteinen tilannekuva ja miten tarvittava tieto siirretään päättäjille. Kehitetyn hallintajärjestelmän avulla toimintaa luonnononnettomuuksissa ja kemikaalionnettomuuksissa voidaan harjoitella etukäteen. Tällaista olemassa olevien järjestelmien tuottaman tiedon analysointia tarkemman ja paremmin hyödynnettävissä olevan tiedon tuottamiseksi ei ole aiemmin tehty.

Olennainen osa järjestelmää on VTT:n kehittämä langaton anturiverkko, joka mittaa tehtaan kemikaalipäästöjä ja säätietoja ja välittää ne Ilmatieteen laitokselle mahdollista kemikaalipilven kulkeutumisen arviointia varten. Mittaustiedolla kohteesta saadaan tarkempi kuva onnettomuustapahtumasta. Tiheä anturiverkko mahdollistaa päästön nopeamman havaitsemisen ja päästön leviämissuunnan tarkemman määrittämisen sekä paikallisesti tarkemman päästöalueen määrityksen. Langattoman anturiverkkotekniikan etu on toiminnan riippumattomuus sähköverkosta. Silloin vältytään suurilta kaapelointi- ja asennuskustannuksilta.

Tilannekuva onnettomuudesta muodostetaan asiantuntijoiden avulla. Kemikaalipilven tiedot kerrotaan suoraan vaara-alueena, ei pitoisuuksina. Ennakoiva riskianalyysi antaa alustavaa tietoa siitä, missä onnettomuus voisi aiheuttaa vakavimmat seuraukset. Tilannekuvajärjestelmä tuottaa valmiiksi analysoitua tietoa päätöksenteon tueksi, jolloin pelastustoimet voidaan kohdistaa entistä tehokkaammin. Onnettomuuden vaikutusaluearvioon yhdistetään myös asukas- ja läsnäolotiedot. Nopeasti saatava tieto uhan alla olevasta ihmismäärästä mahdollistaa tehokkaamman evakuointivalmiuden, sairaankuljetuskapasiteetin ja sairaaloiden valmiustilan noston.

Suomessa on eri pelastusviranomaisten yhteistyö jo nyt korkeammalla tasolla kuin muissa Euroopan maissa. Tekesin Turvallisuus-ohjelmaan kuuluvassa UHHA-hankkeessa kehitetty nopea ja tarkka varoitusjärjestelmä lisää kansalaisten turvallisuutta kemikaali- ja luonnononnettomuustilanteissa entisestään. Myös uhkien ennustaminen ja ennakointi paranevat. Liiketoimintakonsepti auttaa lisäksi alan yrityksiä pyrkimään kansainvälisille markkinoille ja hallitsemaan liiketoiminnan mukanaan tuomia riskejä. Analysoitua onnettomuustietoa voidaan hyödyntää kaupallisesti kehitettäessä tilannekuva-, johtamis- ja valvomojärjestelmiä. Hanke mahdollistaa myös langattomien anturiverkkojen jatkokehittämisen.

UHHA-hankkeessa ovat tutkimuslaitosten lisäksi olleet mukana sisäasiainministeriön pelastusosasto, Valtioneuvoston kanslia, Pelastusopisto, TUKES, Finanssialan keskusliitto, Suomen punainen risti, Työterveyslaitos, ulkoasiainministeriö ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Hankkeen yritysosapuolina olivat Elisa Oyj, Kemira Oyj, Insta DefSec Oy, Patria Aviation Oy, Sofor Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Detector Oy, Sensorex Oy, Aurinkomatkat Oy ja Oy Tjäreborg Ab.

Lisää aiheesta:

Uhkatilanteiden hallintajärjestelmä
Yksilön ja yhteiskunnan turvallisuus - haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa

VTT luo katsauksen yksilön ja yhteiskunnan turvallisuuteen sekä tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin tuoreessa Safety & Security -julkaisussaan, joka löytyy verkosta:/Documents/2009_safety_and_security_review2009.pdf

Ota yhteyttä