Sign In

VTT:llä keskeinen rooli Suomen kilpailukyvyn edistäjänä:

14.6.2013

 
VTT:n osaamista joka kolmannessa suomalaisessa innovaatiossa, kertoo VTT:n vaikuttavuutta kartoittava tutkimus

VTT on teettänyt kansainvälisen tutkimuksen toimintansa tuloksista ja vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että VTT:llä on keskeinen rooli suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistäjänä ja hyvinvoinnin luojana. VTT:n osaamista on mukana joka kolmannessa suomalaisessa innovaatiossa. Tutkimuksen toteuttivat VTT:n innovaatiotutkijat yhteistyössä tutkimusyhtiö Technopolis Groupin kanssa.

Tuoreen selvityksen mukaan VTT on julkisista tutkimusorganisaatioista tärkein t&k-kumppani suomalaisille yrityksille. VTT:n rooli korostuu etenkin yritysten ydinteknologioihin perustuvissa innovaatioissa. Innovaatiotietokanta SFINNO:n tietojen mukaan jopa 43 % tämäntyyppisistä teknologisista innovaatioista sisältää VTT:n osaamista. Tutkimuksen perusteella yhteistyö VTT:n kanssa näyttäisi myös edesauttavan suomalaisten yritysten ja innovaatioiden pääsyä kansainvälisille markkinoille. Tämä trendi on vahvistunut erityisesti lähivuosina.

Tutkimuksen mukaan noin 36 prosenttia vuoden 1985 jälkeen kehitetyistä suomalaisista teknologiainnovaatioista sisältää VTT:n osaamista. Joka viidennessä innovaatiossa VTT:n osuus on ollut merkittävä. VTT on osallistunut etenkin sellaisten innovaatioiden kehittämiseen, jotka ovat keskimääräistä vaativampia ja joiden uutuusarvo on iso myös kansainvälisesti katsottuna. Tiedot käyvät ilmi SFINNO-tietokannasta, jonne on kerätty tietoa suomalaisten yritysten innovaatioista. Tällä hetkellä tietokanta kattaa kaikkiaan 5000 innovaatiota, jotka on kaupallistettu vuosina 1945–2009. Tiedot VTT:n osuudesta innovaatioiden synnyssä perustuvat mm. niitä kaupallistaneiden yritysten antamiin arvioihin.

Yrityksille lisäarvoa kansainvälisen tason tutkimuksesta

Uutuusarvoltaan suurten, ns. radikaalien innovaatioiden syntyminen on keskeistä mm. suomalaisen elinkeinoelämän uudistumisen ja kansallisen hyvinvoinnin kannalta. Radikaalit innovaatiot ovat tyypillisesti pitkäjänteisen tutkimus- ja kehitystyön tulosta. Siksi myös VTT:n panostus kansainvälisesti korkeatasoiseen, pitkän tähtäimen tutkimukseen on ratkaisevan tärkeää, jotta yritykset saavat todellista lisäarvoa VTT:n kanssa tekemästään yhteistyöstä. Tutkimuksen mukaan on tärkeää, että VTT voi myös suunnata pitkän tähtäimen tutkimustaan siten, että elinkeinoelämää hyödyttävä osaaminen säilyy ja kasvaa. 

”Tutkimusorganisaatioiden vaikuttavuus tulisi huomioida myös tutkimusrahoituksen suunnittelussa. Rahoitusta pitäisi kohdentaa sellaisille organisaatioille, joilla on välitöntä vaikutusta Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyyn ja yhteiskunnan hyvinvointiin”, toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

Tutkimuksen mukaan VTT:n rooli kansainvälisenä tekijänä on omaa luokkaansa verrattuna muihin suomalaisen innovaatiojärjestelmän toimijoihin. Technopolis Groupin puheenjohtaja Erik Arnold toteaa: ”Tutkimus osoittaa, että VTT:llä on keskeinen rooli suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä, ja että VTT:n merkitys kotimaiselle elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle on ratkaisevan tärkeä. VTT on myös yksi Euroopan merkittävimmistä tutkimus- ja teknologiaorganisaatioista.”

VTT on EU:n puiteohjelmissa suurin suomalainen toimija ja yksi merkittävimmistä tutkimusrahoituksen hankkijoista myös koko Euroopan tasolla. Vuonna 2011 VTT sijoittui kuudenneksi mitattaessa eurooppalaisten tutkimusorganisaatioiden mainetta sekä aktiivisuutta verkostoitujina.

VTT:n tutkimuksen tieteellinen taso on korkea. Tieteellisten julkaisujen vaikuttavuutta mittaava viittausindeksi vuosilta 2006 - 2008 oli VTT:n kohdalla 1,17, joka sijoittuu keskiarvon yläpuolelle myös kansainvälisesti arvioituna. VTT:n edelle ylsi vain kolme suomalaista tutkimuslaitosta tai yliopistoa.

VTT:n tutkimustulokset kaupallistuvat pääosin sen asiakasyritysten kautta. VTT:llä on noin 1500 asiakasta, joista suurin osa on kotimaisia yrityksiä. Ulkomaisten toimeksiantojen osuus on kuitenkin VTT:llä korkein verrattuna muihin suomalaisiin tutkimuslaitoksiin. Noin puolet VTT:n kaikista yksityisen sektorin asiakkaista edustaa pk-yrityksiä.

Tutkimusraportti verkossa: Roles, effectiveness, and impact of VTT (pdf)

Erkki KM Leppävuori: Selvitys VTT:n vaikuttavuudesta (pdf)

Erik Arnold: Impacts of VTT – international perspective on the VTT impact study (pdf)

Technopolis Group perustettiin vuonna 1989 Sussexin yliopiston tiedepolitiikan tutkimusyksikön spin-off-yhtiönä. Se työllistää tällä hetkellä lähes 100 työntekijää yhdeksässä eri maassa ja on maailman johtavia organisaatioita tieteen, teknologian ja innovaatiopolitiikan tutkimuksen alalla.

Ota yhteyttä