Sign In

VTT:lle uusi strategia

24.6.2013

 
Elinkeinoelämän kilpailukyky ja yhteiskunnan hyvinvointi painopisteinä

VTT:n kesäkuussa hyväksytty uusi strategia tukee aiempaa vahvemmin vaikuttavuutta ja hyötynäkökulmaa. Strategiaan on valittu sellaiset painoalueet, jotka lisäävät suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä tuovat välitöntä hyötyä asiakkaille ja yhteiskunnalle. VTT luopuu strategiakauden aikana sellaisista tutkimusalueista, joilla ei ole välitöntä hyödynnettävyyttä elinkeinoelämässä, ja jotka sopivat profiililtaan paremmin yliopistoille tai muille organisaatioille. VTT myös organisoi toimintansa uudelleen. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2014 ja sitä valmistellaan tarkemmin syksyn 2013 aikana.

Strategian mukaan VTT tähtää parempaan vaikuttavuuteen toiminnan fokusoinnin, uuden organisoitumisen ja toimintatavan kautta. Strategian lähtökohtia ovat myös yhä parempi taloudellinen kannattavuus, vahva tieteellinen pohja sekä kansainvälisessä kilpailukentässä menestyminen. VTT:hen sijoitetulle julkiselle ja asiakaspääomalle tulee saada hyvä tuotto.

VTT:n roolina on tukea elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittymistä sekä uudistumista. Suomen haastavassa taloudellisessa tilanteessa korostuu uusien liiketoimintojen, yritysten, ekosysteemien ja verkostojen rakentaminen. VTT:llä on jatkossa vahva rooli näiden toteuttamisessa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kautta. Lisäksi VTT tuottaa teknologiaan pohjautuvaa osaamista sekä tietoa yhteiskunnan ja poliittisen päätöksenteon tueksi. VTT toimii strategiansa mukaan kansainvälisesti ja kansainvälisissä verkostoissa. VTT:n kansainvälistymisen tavoitteena on täydentää kotimaista osaamista, verkottaa suomalaisia yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia kansainvälisiin hankkeisiin sekä omalta osaltaan tukea kansainvälisten tutkimusintensiivisten organisaatioiden asettumista Suomeen. VTT toimii  vahvasti EU:n tutkimuksessa ja puiteohjelmissa.

Kolme painoaluetta

VTT:n strategiassa on kolme keskeistä tutkimuksellista ja asiakastoimintaan liittyvää painoaluetta. Nämä ovat Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät sekä Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut. Kolme painoaluetta muodostavat myös VTT:n liiketoiminta-alueet. Painoalueita läpileikkaavasti VTT vahvistaa liiketoimintaverkostoihin, teknologian ennakointiin ja innovaatiotoimintaan liittyvää tutkimus- ja asiakastoimintaa. Näiden painoalueiden kautta VTT tukee elinkeinoelämän, toimialojen ja yhteiskunnan uudistumista ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Vahvana näkökulmana on vientiteollisuuden monipuolistuminen kaikilla alueilla. VTT:n strategiset painopistevalinnat ovat hyvin linjassa myös rahoittajien, yliopistojen sekä yritysten painotusten kanssa.

Strategiakauden aikana VTT luopuu tutkimusalueista, joilla ei ole tunnistettu välitöntä hyödynnettävyyttä elinkeinoelämässä, ja jotka sopivat profiililtaan paremmin yliopistoille tai muille organisaatioille. Esimerkkejä tällaisista alueista ovat fuusioreaktioon liittyvä perustutkimus, syövän mekanismien tutkimus sekä veriplasma- ja seerumimetabolomiikka. Lisäksi VTT luopuu sellaisista alueista, joiden asiakaskysyntä on heikentynyt, esimerkkinä mm. mekaaninen puunjalostus ja graafinen painaminen. Luovuttavien osaamisten suhteen on jo käynnistetty useita neuvotteluita mm. yliopistojen kanssa.

Organisaatio tukemaan strategian käytäntöön vientiä

Strategian toteuttamiseksi VTT uudistaa organisaatio- ja toimintamallin 1.1.2014 alkaen. Uudistuksilla tavoitellaan joustavuutta, kustannusrakenteen keventämistä ja VTT:n kilpailukyvyn parantamista. VTT Groupin yhtiöiden toiminta jatkuu nykyisellä toimintamallilla.

VTT:n ylimmän johdon ja johtoryhmän jäsenten vastuualueet ovat seuraavat:

• Liiketoiminta-alue Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut: Petri Kalliokoski

• Liiketoiminta-alue Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät: Jouko Suokas

• Liiketoiminta-alue Luonnonvara- ja ympäristöratkaisut: Kari Larjava

• Tieteellinen johtaja: Anne Ritschkoff

• Liiketoiminnan tukipalvelut ja hallinto: Seppo Viinikainen

• Henkilöstöasiat: Riitta Tolvanen

• Lakiasiat: Matti Karhunen

• Talous: Timo Nurminiemi

• Tietohallinto: Markus Ekman

• Viestintä: Olli Ernvall

Asiakkuudet avainasemassa

Muutoksen aikana kaikki asiakas- ja projektitoiminta jatkuvat saumattomasti. VTT:n nykyinen rakenne on voimassa tämän vuoden loppuun. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.1.2014. VTT hakee uudistetulla strategialla ja rakenteella entistä parempaa vaikuttavuutta sekä asiakkaiden että yhteiskunnan suuntaan. VTT:n tavoitteena on parantaa asiakastoimintaa ja -tyytyväisyyttä.

Ota yhteyttä