Sign In

VTT loi konseptin Pietarin alueen ekologiseen aluesuunnitteluun

5.11.2011

 

Pietarin olosuhteisiin soveltuva ekotehokkaan kaupunkisuunnittelun konsepti EcoGrad on valmis sovellettavaksi käytäntöön. Pilottihankkeelle etsitään toteuttajaa.

VTT:n EcoGrad – Ekotehokkaan kaupunkialueen toteuttaminen Pietarissa -hankkeen loppuraportti esittelee EcoGrad-kaupunkikonseptin. Konseptiin kuuluu tiivis kaupunkirakenne, liikkumisen tarpeen minimointi, julkisen ja kevyen liikenteen käytön maksimointi, energiankulutuksen minimointi, uusiutuvan energian hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti sekä kestävät jäte- ja vesihuoltoratkaisut. Konsepti ottaa huomioon myös sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat.

Pietarissa ekologisen suunnittelun periaatteita tukee, että kaupungissa rakennetaan tiiviisti, ja määräyksissä vaaditaan, että päivittäisten palvelujen on sijaittava asukkaiden lähellä. Sen sijaan teknisessä, taloudellisessa ja hallinnollisessa mielessä Venäjällä on vielä kehitettävää. Energiatehokas rakentaminen on vielä kehityksen alkuvaiheessa ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvat energiajärjestelmät ovat melko tuntemattomia.

VTT:n vetämän hankkeen aikana järjestettiin seitsemän tapaamista Pietarin kaupungin edustajien kanssa. Tapaamisissa esiteltiin konseptin elementtejä ja saatiin palautetta siitä, miten eri osiot soveltuisivat paikallisiin olosuhteisiin. Suhteet ja edellytykset tärkeälle viranomaisyhteistyölle Pietarissa on siis luotu.

Hankkeessa toteutettiin myös asukaskysely, jonka tuloksena saatiin selville muun muassa, että asukkaat (92 %) eivät pidä tärkeänä uusiutuvan energian käyttöä talojen lämmityksessä. Koneellinen ilmanvaihto on suurelle osalle (80 %) tuntematon asia. Raitis ilma mielletään tärkeäksi asiaksi (80 %), mutta vain alle puolet vastaajista (40 %) on valmiita maksamaan siitä. Projektin tuloksena todettiin, että asukkaiden ottaminen mukaan kehitysprosessiin on tärkeä osa ekologista suunnittelua. Sitä tulisi kehittää edelleen Venäjällä ja liittää se osaksi suunnitteluprosessia.

Konsepti käytäntöön

Projektissa laadittiin kriteerilista Pietarin ekologista kaupunkisuunnittelua varten. Kriteerilistasta selviää, mitä asioita pitää huomioida, mitä mittareita tulee käyttää ja mitä erityispiirteitä ottaa huomioon Pietarin alueen ekologisessa kaupunkisuunnittelussa. Paikallinen kaupunkisuunnittelu saa kriteerilistasta tukea entistä ekologisempien asuinalueiden suunnitteluun.

Lisäksi hankkeessa tehtiin suunnitelma kolmelle pilottialueelle. Suunnitelmissa arvioitiin alueiden energiankulutukset ja selvitettiin erilaisten paikallisiin oloihin soveltuvien energiajärjestelmien päästöjakaumat. Tämän lisäksi laskelmissa otettiin huomioon välimatkat palveluihin sekä liikenne. Yhdessä pilotissa tehtiin myös suunnitelma, jossa pyrittiin lisäämään alueen ekologisuutta kasvattamatta alueen investointikustannuksia.

”Jatkossa tavoitteena on kehittää paikallisten tahojen kanssa työkaluja kaupunkisuunnitteluun kriteerilistan pohjalta. Pilottikohteen toteuttamista varten etsitään yhteistyökumppaneiksi rahoittajaa sekä toteuttajaverkostoa”, kertoo erikoistutkija Åsa Nystedt VTT:ltä.

”Suunnitteilla on myös energiatehokkuuteen keskittynyt virtuaalinen alusta, joka toimisi paikkana eri toimijoiden kohtaamiselle. Alusta olisi suomalaisten ja venäläiset yritysten sekä suomalaisten T&K-toimijoiden ja yliopistojen käytössä”, Nystedt jatkaa.

EcoGrad-projektissa oli tavoitteena uuden, kansainvälisesti jo pilottivaiheen läpikäyneen VTT:n Ecocity-konseptin soveltaminen asuntojen tuotantoon ja kaupunkien kiinteistökehitykseen Venäjällä. Aikaisemmin vienninedistäminen on keskittynyt materiaalien ja valmiiden tuotteiden toimitukseen, mutta yhä enemmän on tarvetta kokonaisten palvelukonseptien kehittämiseen.

Venäjän oloissa korostuvat suomalaisten toimijoiden kannalta samantyyppinen ilmasto, mahdollisuudet uusiutuvien rakennusmateriaalien käyttöön sekä osittain myös tarve keskittää asuntojen tuotantoa suuriin keskuksiin haja-asutusalueiden tyhjentyessä.

EcoGrad-projekti kesti vuoden 2010 tammikuusta marraskuun loppuun. Sen rahoitti Suomen ulkoasiainministeriö.

Projektin pohjalta tehty on julkaisu EcoGrad – Ekotehokkaan kaupunkialueen toteuttaminen Pietarissa

Ota yhteyttä