Sign In

VTT:ltä ja Rapalilta työkalu kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentämiseksi

23.4.2009

Toimitilat aiheuttavat merkittävän osan yhteiskunnan ympäristövaikutuksista. VTT on kehittänyt Rapal Oy:n kanssa työkalun, jolla voidaan selvittää erilaisten tilaratkaisujen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Ohjelmisto auttaa asettamaan tavoitteita ja seuraamaan tuloksia samanaikaisesti sekä talouden että ympäristövaikutusten kannalta ja tukee kestävän kehityksen mukaista kiinteistöjohtamista.

Hiilijalanjälkilaskuri perustuu Rapalin Optimaze.net-kiinteistöhallintaohjelmistoon. Järjestelmä yhdistää talouden, henkilöresurssien ja tilojen näkökulmat, ja sen avulla voidaan laskea käyttäjäryhmä- ja tilakohtaisia kustannuksia. VTT kehitti palveluun valmiuden, jonka avulla toimitilojen käyttäjä saa kokonaisvaltaisen arvion tarkastelemiensa tilaratkaisujen ympäristövaikutuksista.

VTT:n tehtävänä hankkeessa oli tehdä laskentamalli ja koota tarvittava taustadata kiinteistön hiilijalanjäljen laskemiseksi. Suunnitellun laskentamallin avulla tilojen lämmityksen, jäähdytyksen, valaistuksen ja laitesähkön aiheuttama energian kulutus voidaan muuntaa ympäristövaikutuksiksi. Lisäksi hiilijalanjäljen arvioinnissa otetaan huomioon toimitilojen sijainnin ja siihen liittyvien kulkutarpeiden ympäristövaikutukset mukaan lukien työ- ja liikematkat eri muodoissaan.

”Keskeisin yksittäinen ympäristövaikutuksia aiheuttava toiminto palvelusektorilla on juuri toimitilojen käyttö. Yleisen ympäristötietoisuuden lisääntymisen kautta ympäristöjohtamisen merkitys yritysten liiketoiminnalle on korostunut entisestään. VTT:n kanssa kehittämämme ohjelmisto tarjoaa ajantasaista, läpinäkyvää ja todellista tietoa ympäristöstrategisen päätöksenteon eri tasoille”, sanoo Rapal Oy:n Optimaze.net -liiketoimintayksikön johtaja Kai Patja.

VTT:n ja Rapalin yhteistyöhankkeessa ympäristönäkökulma on tuotu samaan työkaluun muiden kiinteistöjohtamisessa olennaisten osatekijöiden kanssa kanssa. Kehitetty ohjelmisto auttaa asettamaan tavoitteita ja seuraamaan tuloksia yhtä aikaa sekä talouden että ympäristövaikutusten kannalta. Työkalun avulla voidaan selvittää, minkälaiset tilojen käyttöä koskevat ratkaisut ovat mahdollisia henkilöresurssien kannalta ja miten ne vaikuttavat kustannuksiin ja ympäristökuormitukseen. Kun myös työmatkat ovat mukana, voidaan lisäksi arvioida esimerkiksi etätyön vaikutuksia kiinteistön hiilijalanjälkeen.

"Ympäristövaikutusten tutkimushankkeiden ongelmana on usein se, että niissä kehitetyt työkalut ja mallit jäävät lopulta hyvin vähälle käytölle. Tässä hankkeessa ympäristövaikutuslaskenta tuotiin osaksi työkalua, jota jo käytetään kiinteistöjohtamisen apuvälineenä ja jolle on jo valmiiksi olemassa kaikki tarvittavat tukitoiminnot”, kertoo VTT:n johtava tutkija Tarja Häkkinen.

Yhteistyöhankkeessa laadittiin lisäksi ohjeistus organisaation ympäristövaikutustiedon hyötykäytön mahdollisuuksista erilaisissa ympäristövastuun ja -raportoinnin prosesseissa osana kokonaisvaltaista kestävän kehityksen mukaista kiinteistöjohtamista. Kehitetty työkalu mahdollistaa tulosten havainnollisen raportoinnin graafisina esityksinä ja taulukkomuodoissa asiakasorganisaation eri sidosryhmille ja suoraan myös energian loppukäyttäjille eli henkilöstölle.

VTT:n laskentamalliin perustuva ympäristölaskennan lisäosio on ensimmäisessä vaiheessa käyttökelpoinen nimenomaan Suomen olosuhteissa, mutta ratkaisua voidaan laajentaa jatkossa myös muihin maihin.

Ota yhteyttä