Sign In

VTT luo palveluita aktiiviseen ikääntymiseen

10.11.2011

 

Ikääntyvät suuret ikäluokat ovat aikaisempia sukupolvia aktiivisempia. He tarvitsevat uuden tyyppisiä palveluita, mikä synnyttää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. VTT haluaa tuoda palvelukehitykseen elämälähtöisen näkökulman, joka ottaa huomioon ihmisen eri elämänalueiden linkittymisen toisiinsa. Tällöin on tärkeää, että palveluita kehitetään yhteistyössä palveluiden käyttäjien kanssa.

VTT nostaa tutkimuksellaan keskusteluun ”active ageing” -käsitteen, joka kattaa suuria ikäluokkia ja kolmatta ikää eläviä eläkeläisiä. Tähän sisältyy myös päivittäisten toimintojen, vapaa-ajan ja hyvinvoinnin lisäksi teknologian kehittäminen työelämässä toimivien ikääntyvien tarpeisiin.

Vallitseva käyttäjäkeskeinen palvelukehityksen näkökulma keskittyy enemmän palveluiden käyttöön kuin teknologian rooliin ihmisten elämässä. Nyt VTT haluaakin tuoda mukaan uuden elämänlaadun parantamisen näkökulman. Tässä otetaan huomioon se, miten eri roolit ja tehtävät ihmisen elämässä liittyvät toisiinsa sekä miten erilaiset teknologiat ja palvelut voivat olla tukemassa hyvää arjen kokonaisuutta.

Palveluilta odotetaan laatua

Monet tieto- ja viestintäteknologian palvelut voisivat olla vahvasti tukemassa ikääntyvän henkilön arkipäivää, mikäli ne olisivat helposti käytettäviä ja sopisivat ikääntyvien arkeen. Nykytrendit suosivat esimerkiksi entistä pienempiä laitekokoja, ja monien seniorien heikentynyt näkökyky, kuulo ja motoriikka vaikeuttavat siksi useimpien valtavirta-ICT-tuotteiden käyttöä. Verkkopalvelujen yksipuolinen kehittäminen näppäräsormisten ja nopeasti reagoimaan pystyvien kuluttajien näkökulmasta pahimmassa tapauksessa syrjäyttää ikääntyneet palvelujen ulkopuolelle.

Aktiivisten ikääntyvien palvelujen tarve nousee erilaisista lähtökohdista kuin nuorten: palveluilta odotetaan laatua, vastinetta rahalle ja tukea omalle hyvinvoinnille. Toisaalta ikääntyvien palvelujen tarvetta korostaa huoli normaalin ikääntymisen mukanaan tuomien toimintavajavuuksien aiheuttamista haitoista arkipäivässä selviytymiselle ja toive näiden haittojen edes osittaisesta kompensoimisesta teknologian avulla. 

VTT toimii keskustelunavaajana

VTT haluaa synnyttää aktiivista ikääntymistä tukevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, jossa sekä käyttäjät, yritykset että julkisen ja kolmannen sektorin toimijat voisivat yhdessä toimia uusien innovaatioiden synnyttäjinä, toteuttajina ja arvioijina. Näin tuotetaan yritysten lähtökohtiin sopivia, ikääntyvien elämänmuotojen kannalta mielekkäitä, käyttäjäystävällisiä ja helposti saavutettavia palveluja ja tuotteita. VTT:n ikäteknologian tutkimuksen on tarkoitus myös ravistella perinteisiä vanhuskäsityksiä sekä toimia keskustelun avaajana alueellaan ja uusia tutkimushankkeita synnyttävänä foorumina.

VTT tunnistaa niin käyttäjäkunnan tarpeet kuin mahdolliset ikääntymisen mukanaan tuomat toiminnalliset haasteet kokonaisvaltaisesti sekä yhdistää ihmislähtöisiä suunnittelukäytäntöjä yritysten t&k –prosesseihin. Näin on mahdollista synnyttää sekä käyttäjiä että yrityksiä hyödyttäviä kokonaisuuksia.

Menetelmät yhteistyössä yliopiston kanssa

Tuotteiden ja palvelujen kehitys ei ole mahdollista ilman tehokkaita suunnittelun ja arvioinnin menetelmiä. VTT:llä on kehitetty yhdessä Jyväskylän yliopiston kognitiotieteen kanssa elämälähtöisen suunnittelun näkökulmaa. Se tarjoaa tehokkaan välineen, jolla elämänmuodoista lähtevän analyysin kautta tunnistetaan ikääntyvien ja ikääntyneiden teknologiatarpeidenta. Näin teknologian suunnittelun ja sen mielekkyyden arviointi lähtee käyttäjien elämänlaadun näkökulmasta. Lisäksi VTT:n ikäteknologian tutkimus hyödyntää VTT:n IHME-konseptia, joka tarjoaa toimivan alustan yhteissuunnitteluun (co-design) yhdessä käyttäjien kanssa.

Jyväskylän yliopiston kognitiotieteen yhteyteen on perustettu geronteknologian dosentuuri. Tätä Suomessa ainoaa ikäteknologian suunnitteluun keskittyvää dosentuuria hoitaa Jaana Leikas VTT:ltä.

VTT:n julkaisu: Life-Based Design – A holistic approach to designing human-technology interaction