Sign In

VTT mukana kehittämässä biotaloudesta ratkaisua Etelä-Australian heikkenevään metsäteollisuuteen

26.6.2013

 

Etelä-Australian metsäteollisuudella on edessään huomattavia haasteita tuotantomäärien vähentyessä ja viennin kilpailukyvyn heikentyessä. Keinoja metsäteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi etsitään parhaillaan. Etelä-Australian osavaltion hallitus (DMITRE, Department for Manufacturing, Innovation, Trade, Resources and Energy) kutsui VTT:n asiantuntijat selvittämään keinoja alueen metsäteollisuuden uudistamiseksi.

Etelä-Australian metsäteollisuuden kestävä tulevaisuus perustuu kahteen tekijään: paikallisten yritysten tuottavuuden parantamiseen ja yritysten tuotannon suuntaamiseen kohti korkeamman lisäarvon tuotteita. VTT selvittää, miten teollisuuden tuottavuutta voidaan nostaa ja miten Etelä-Australian Limestone Coastin, erityisesti Mount Gambierin alueen, metsävarannoista voidaan kehittää kestäviä ja korkean lisäarvon tuotteita. VTT tekee yhteistyötä paikallisen teollisuuden ja ministeriön kanssa määritelläkseen saavutettavissa olevia lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia.

Tutkimus toteutetaan osana Etelä-Australian osavaltion hallituksen Manufacturing Works -strategiaa. Se on myös yksi tärkeimmistä toimista, jotka on määritelty Limestone Coastin talouden monipuolistamista käsittelevässä raportissa.

Tutkimuksen lähtökohta on se, että perinteistä sahatavaran tuotantoa on jatkuvasti parannettava ja kehitettävä, mutta tulevaisuuden biotaloudessa perinteisen sahateollisuuden kehittäminen ei enää yksistään riitä. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa hyödynnetään laajemmin bioenergian, biokemikaalien ja biomateriaalien tarjoamia uusia mahdollisuuksia.

Tämän lisäksi alueen metsäteollisuudella on mahdollisuuksia myös perinteisemmillä kasvavilla aloilla, kuten rakennuselementtien, puujätteestä valmistettujen laminaattien, puuta ja muovia sisältävien komposiittituotteiden ja uusien pakkausmateriaalien valmistuksessa.

Paikallista metsäteollisuutta kehitetään siten sekä tuottavuutta parantamalla että tuotevalikoimaa laajentamalla. Alueelle voidaan tulevaisuudessa perustaa myös uuden sukupolven biojalostamoja, joissa hyödynnetään metsäteollisuuden sivuvirtoja tai käyttämättömiä raaka-ainevirtoja bioenergian, biokemikaalien ja biomateriaalien valmistukseen. Tutkimusprojektin tavoitteena onkin tunnistaa paikallisille yrityksille sopivia uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä nostaa alueen teollisuuden teknologista tasoa vastaamaan kilpailukykyisen, modernin kuitupohjaisen teollisuuden vaatimuksia.

VTT:n projektille myönteinen vastaanotto

Tutkimuksen lisäksi osavaltion hallitus on käynnistänyt South East Forestry Partnerships Program nimisen ohjelman . Kyseessä on 27 miljoonan Australian dollarin arvoinen osavaltion hallituksen avustuspaketti, jolla tuetaan alueen sahateollisuutta sen vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

VTT:n toteuttamassa projektin ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin Mount Gambierin alueen metsäteollisuuden nykyistä yritysrakennetta. Tulosten perusteella nykytilanne on vaikea, mutta sitä voidaan parantaa soveltamalla muualla jo käytössä olevia ratkaisuja ja lähestymistapoja.

VTT:n kansainvälisten toimintojen päällikkö John Kettle toteaa, että alueen metsäteollisuutta kehittävät toimenpiteet toteutetaan kahdessa rinnakkaisessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa parannetaan nykyisten toimintojen tuottavuutta. Samalla kasvatetaan yritysten kykyä arvon lisäämiseen niiden nykyisissä tai rinnakkaisissa arvoketjuissa. Toisessa vaiheessa nykyiseen arvoketjuun pyritään lisäämään korkeaaa lisäarvoa luovia toimintoja, jotka hyödyntävät uusia teknologioita. Näin alueen metsäteollisuus pyritään kytkemään myös osaksi uusia kuitupohjaisia arvoketjuja, esimerkkeinä bioenergia, biokemikaalit ja biomateriaalit.

"Halvoilla tuotteilla käytävän kilpailun lisääntyessä perinteinen kustannusperusteinen malli ei ole enää elinkelpoinen korkeiden toimintakustannusten maassa yrityksille, joiden liiketoiminta on viennin ja siihen perustuvien arvoketjujen varassa. Metsäteollisuuden täytyy siirtyä arvoperusteiseen ajattelumalliin kilpailukyvyn takaamiseksi. Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa pieniä yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä kohti tehokkaampaa korkeamman lisäarvon tuotantoa," Kettle kertoo.

Kettlen mukaan paikalliset yritykset ovat suhtautuneet VTT:n projektiin myönteisesti. Ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella alueen toimijat jakavat samat tavoitteet: metsät nähdään edelleen Mount Gambierin alueen tulevaisuuden ankkureina ja teollisuus halutaan saada uuteen nousuun pitkäjänteisellä työllä.

Tutkimuksen käsillä olevassa toisessa vaiheessa kartoitetaan Mount Gambierin alueen metsäteollisuuden tulevaisuutta sekä korkeamman lisäarvon tuotannon mahdollisuuksia. Toisessa vaiheessa VTT:n asiantuntijat tekevät metsäteollisuuden tulevaisuutta luotaavia tiekarttoja ja arvioita, joiden tavoitteena on ohjata uuden kuitupohjaisen teollisuuden kehitystä Mount Gambierin alueella sekä tunnistaa uusia teknologioita hyödyntäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Etelä-Australian osavaltion ja Australian liittovaltion hallitukset ovat myöntäneet tarvittavan rahoituksen tutkimuksen kumpaankin vaiheeseen.

Projektin ohjausryhmään kuuluu Australian metsäteollisuuden, yliopistomaailman ja ammattijärjestön keskeisiä toimijoita sekä liittovaltion, osavaltion ja paikallisen hallituksen edustajia. Projektiin osallistuu myös alueellinen kehitysorganisaatio RDA (Regional Development Australia Limestone Coast).

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen raportti: http://www.dmitre.sa.gov.au/files/966_vtt_final_stage1_report.pdf

Ota yhteyttä