Sign In

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori: Uusi turvallisuusteknologia käyttöön koko Itämeren alueella

9.2.2010

Meriturvallisuutta tarkasteltava kansainvälisenä kokonaisuutena

Itämeren laivaliikenteen riskejä on tarkasteltu tähän asti vain alueilla, joissa on tunnistettu onnettomuusriskin mahdollisuus. Näillä alueilla eri maiden tekemät riskitarkastelut eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia. VTT:n mukaan koko Itämeren meriliikenteen turvallisuus kasvaisi, jos onnettomuusriskejä tarkasteltaisiin kaikissa maissa ja laajemmilla alueilla yhtäläisesti sovitun riskienarviointijärjestelmän mukaisesti.

”Myös alusten automaattinen tunnistus- ja viestinvälitysjärjestelmä AIS tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia Itämeren meriturvallisuuden lisäämiseen. Panostamalla meriturvallisuutta lisäävään teknologiaan voidaan välttää onnettomuuksia ja säästyä korvaamattomilta henkilö- ja ympäristövahingoilta”, pääjohtaja Erkki KM Leppävuori toteaa.

 

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuoren mukaan Itämerelle tulisi luoda yhteiset periaatteet kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n (International Maritime Organization) suositteleman Formal Safety Assessment -riskianalyysimenetelmän soveltamiseksi.

Teknologia on jo olemassa. Sen puutteena on, että nykyisin eri maiden tekemissä riskiarvioineissa on esimerkiksi eroja siinä, miten öljyonnettomuuden kustannuksia arvioidaan. ”Yhteinen menetelmä mahdollistaisi Itämeren valtioille todellisten riskialueiden tunnistamisen ja omien vesialueiden turvallisuustason arvioinnin”, Leppävuori sanoo.

Laivojen automaattinen tunnistus- ja viestinvälitysjärjestelmä AIS (Automatic Identification System) välittää aluksille ja alusten välillä paikka- ja tunnistetietoa, joka auttaa niitä liikkumaan turvallisesti meriväylillä ja ennakoimaan muuttuvia merioloja. Järjestelmä antaa selkeän kuvan alueen meriliikenteestä. Se auttaa laivoja ennakoimaan ympäröivän liikenteen käyttäytymistä sekä jäänmurtajia suuntaamaan kulkunsa sinne, missä niiden apua tarvitaan. Järjestelmän ansiosta myös riskitarkastelut tarkentuvat.

VTT on ollut mukana kehittämässä AIS:n uutta viestimuotoa, jolla lisätään viestien sisältämää tietoa. Näiden uusien viestien (AIS Application Specific Messages) avulla aluksilla pystytään mm. päivittämään maa-asemilta saatavaa säätietoa tuulen nopeuksista, merenveden korkeudesta tai ilmanpaineesta reaaliajassa ja näin ennustamaan sään ja meriolojen muutosta.

Uudet viestit tulevat vähentämään kapteenien ja perämiesten työtä. He pystyvät jatkossa keskittymään paremmin navigointiin sen sijaan, että raportoisivat perinteiseen tapaan radiopuhelimitse aluksen kuljettamasta lastista, matkustajien lukumäärästä ja havaitsemistaan vaaratekijöistä. Uudet viestit mahdollistavat myös tehokkaan tiedottamisen laivoille mm. vaara-alueista, pelastusoperaatioista sekä jäänmurtajien suosittamista väylistä.

Uusien viestimuotojen integrointi laivojen nykyisiin järjestelmiin on hidasta. Voi kestää jopa kymmeniä vuosia, ennen kuin ne ovat laajassa käytössä. Siksi VTT on kehittämässä laivoille edullista ja helppoa tapaa ottaa AIS:n uudet ominaisuudet käyttöön. Uudistusten hyödyntämiseen alukset tarvitsevat tavallisessa tietokoneessa toimivan ohjelmiston sekä välikaapelin tietokoneen ja laivan AIS-transponder-laitteen välille. Ohjelmisto tulkitsee AIS:n välittämiä viestejä ja tuo mm. ajantasaiset säähavainnot helposti seurattaviksi. Ohjelmiston ensimmäinen versio on jo Viking Linen laivoilla koekäytössä. Kehityshanke tehdään yhteistyössä Baltic Sea Action Groupin, IBM:n ja Liikenneviraston kanssa.

VTT on kerännyt AIS:n avulla tietoa laivojen vaaratilanteista, joissa ne ovat ohittaneet toisensa hyvin läheltä. Tällaisia läheltä piti –tilanteita sattuu merellä aika ajoin. Tehostunut laivaliikenteen seuranta auttaa vähentämään niiden määrää.

Meriliikenteen valvontajärjestelmä oppii ennustamaan vaaratilanteita

Meriturvallisuutta valvotaan Suomenlahdella VTS-keskuksissa (Vessel Traffic Service). VTS tarkoittaa alusliikennepalvelua, jonka tarkoituksena on parantaa merenkulun turvallisuutta, edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja.

Suomenlahden lisääntynyt liikenne, erityisesti öljykuljetusten jatkuva kasvu, on merkinnyt sitä, että yhdelle VTS-palvelussa työskentelevälle henkilölle on tullut lisää samanaikaisesti valvottavia aluksia.

VTT kehittää välineitä, joilla voidaan ennakoida vaaratilanteita ja auttaa kiireistä valvomohenkilöstöä ottamaan ne ennalta huomioon. VTT:n kehitteillä oleva menetelmä perustuu siihen, että valvontajärjestelmää voidaan ”opettaa” matkimalla normaalia meriliikennöintiä. Näin järjestelmä oppii ennustamaan laivojen poikkeavaa liikennöintiä. Tämä antaa aikaa valvomon ja alusten henkilöstölle tehdä korjaavia toimia onnettomuuden välttämiseksi.

Reittijako lisää Ahvenanmeren meriliikenteen turvallisuutta

Ahvenanmerellä 1.1.2010 käyttöön otettu IMO:n hyväksymä reittijakojärjestelmä jakaa pohjoiseen ja etelään kulkevat laivat omille kaistoilleen. Käyttöönoton perusteluna toimi VTT:n analyysi, jonka mukaan reittijako ja sen valvonta on hyvin kustannustehokas tapa parantaa merialueen turvallisuutta ja suojata haavoittuvaa saaristoa.