Sign In

VTT: Oikein toteutettu teollisuuskoneiden turvasuunnittelu vähentää kustannuksia ja henkilövahinkoja

13.1.2009

 
Jopa 40 prosenttia suunnitteluvirheistä tehdään jo määrittelyvaiheessa

Koneiden ja niiden ohjausjärjestelmien turvallisuusvaatimusten määrittelyssä voidaan tehdä ratkaisuja, joilla ennaltaehkäistään turvallisuusriskejä. Turvallisuusriskeihin voidaan vaikuttaa tehokkaimmin jo suunnittelun alkuvaiheessa. VTT:n KOTOTU-hankkeessa rakennettiin malli ja käytännön työkalu, jotka tuottavat turvallisempia ratkaisuja ja kustannussäästöjä sujuvamman suunnitteluprosessin avulla.

VTT:n KOTOTU – Koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus -hankkeessa löydettiin käytännöllinen keino vähentää suunnittelussa tapahtuvia virheitä. KOTOTU-mallissa ohjausjärjestelmien turvallisuussuunnittelua aletaan hallita systemaattisesti jo tuotekehityksen elinkaaren alkuvaiheessa.

Ohjelmoitavien ohjausjärjestelmien turvallisuusvaatimusten määrittelyssä tehtyjen virheiden on muissa tutkimuksissa havaittu olevan syynä jopa 40 prosenttiin tapaturmista. Virheiden korjaaminen aiheuttaa myös merkittäviä kustannuksia koneiden valmistajille.

KOTOTU-malli vähentää suunnitteluvirheitä, nopeuttaa suunnittelua ja vähentää tapaturmia. Mallin perustana on systemaattinen tietokoneavusteinen vaatimusmäärittely, jonka avulla turvavaatimukset saadaan kirjattua varmemmin kuin heuristisella eli kokemukseen perustuvalla arvioinnilla.

Hankkeessa kehitettiin sekä suunnittelumalli että käytännön työkalu mallin tuomiseksi käytäntöön. Työkalulla nähdään ohjausjärjestelmien turvallisuussuunnittelun kaikki vaiheet ja annetaan ohjeita toteutukseen jo suunnittelun alkuvaiheissa. Turvallisuusriskien varhaisella huomioinnilla vältytään jälkikäteisratkaisuilta. Työkalu helpottaa myös uudistuneiden turvasäädösten noudattamisen seurantaa.

Hankkeessa luotua mallia testattiin esimerkkisuunnitelmalla sähköhydraulisesti ohjattavan saksinosturin ohjausjärjestelmälle.   

Hanke toteutettiin Työsuojelurahaston tuella. Lisäksi hankkeessa oli mukana 12 yritystä.

Hankkeen tutkimusjulkaisu verkossa: /Documents/2009_T2485.pdf

Ota yhteyttä