Sign In

VTT: Rohkeilla ICT-ideoilla kohti ympäristöä säästävää toimintaa

23.11.2010

Vihreä ICT eli tieto- ja viestintäteknologian käyttö kestävän kehityksen edistämiseen tarjoaa kuluttajille, elinkeinoelämälle ja viranomaisille keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnonvarojen tehokkaampaan käyttöön. Tämä edellyttää rohkeita ideoita ja ratkaisuja, joilla saadaan aikaan muutoksia yhteiskunnan järjestelmiin, rakenteisiin ja ihmisten toimintaan. VTT on valinnut tutkimuksensa painopistealueet: työkalujen kehittäminen kuluttajille, energiatehokkaat rakennukset, elinkaaritehokas tuotanto ja optimoidut, adaptiiviset verkostot.

Vihreän ICT:n kehityksessä katseet tulisi kohdistaa ilmastonmuutoksen ja hiilitalouden ohella luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön, vaarallisten aineiden (ROHS) vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen.

Uuden niukkuusyhteiskunnan peruspilareita ovat: Yksi matka - kaksi asiaa, eli integroidaan toimintoja. Yhden roska on toisen aarre, eli vähennetään jätteitä ja hyödynnetään niitä. Kulutetaan bittejä atomien sijaan, eli korvataan fyysiset resurssit digitaalisilla palveluilla.

ICT:n suurin potentiaali ympäristötehokkuuden lisäämisessä on sen soveltamisessa muilla kuin ICT-sektorilla, jonka osuus kokonaisenergiankulutuksesta on vain muutama prosentti. Toisaalta ICT-sektorin ympäristöjalanjälki kasvaa kaikkein nopeimmin, joten sitä ei voida jättää huomioimatta. Toimialan tulisi pikemminkin näyttää muille tietä ottamalla käyttöön uusia ratkaisuja.

ICT-teknologia on elämässämme yhä enemmän läsnä. Digitalisoituminen tuo mukanaan datan vapautumisen, mikä johtaa uusien palvelujen, liiketoimintamallien ja käyttötapojen luomiseen. Uusi liiketoiminta ja tehokkaammat ratkaisut kannustavat yksityishenkilöitä, yrityksiä ja julkishallintoa antamaan datansa laajaan käyttöön. Vastuullista ja kestävää päätöksentekoa voidaan tukea lainsäädännöllä ja erilaisilla kannustimilla.

VTT:n laatiman tiekartan mukaan on kolme reittiä, joilla tulevaisuudessa edistetään kestävää kehitystä ICT:n avulla: kehittämällä työkaluja päätöksentekoa varten, optimoimalla järjestelmiä ja kehittämällä aineettomia palveluja korvaamaan aineellisia palveluja.

1) ICT:n avulla voidaan tuottaa jokaisen saataville tietoa ja helppokäyttöisiä työkaluja, joiden avulla voimme itse kukin pienentää ekologista jalanjälkeämme ja tehdä ympäristön kannalta vastuullisia kulutusvalintoja. Älykkäät mittaus- ja verkkoteknologiat tuovat kotitalouksien ja teollisuuden ulottuville joustavan, taloudellisen ja uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävän energian tuotannon, jakelun ja kulutuksen.

2) Älykkäät tuotanto- ja kierrätysteknologiat synnyttävät optimoituja tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä, jotka kuluttavat elinkaarensa kaikissa vaiheissa mahdollisimman vähän resursseja.

3) Digitaaliset tuotteet ja palvelut syrjäyttävät vähitellen aineellisia. Kuluttaja voi jatkossa valita, ostaako hyödykkeen atomeina vai bitteinä. Älykkäät kuljetusjärjestelmät, etätyöteknologiat ja videokonferenssit vähentävät liikennettä ja liikenteen polttoainekulutusta. Videokonferenssit vähentävät työmatkailua. Virtuaalikokouksia käydään jo useassa yrityksessä aikaan sidottujen resurssien optimoimiseksi. Yritykset ja kuluttajat voivat jatkossa ostaa yhä useampia asioita valmiina suoraan palveluntarjoajalta, esimerkiksi teleoperaattorilta, jolloin omia voimavaroja ei tarvita laitteiden ja ohjelmistojen hankintaan tai ylläpitoon.

VTT:n painopistealueet

VTT on valinnut neljä tieteellis-teknologista Vihreä ICT -painopistealuetta. 1) VTT kehittää työkaluja, joilla kuluttajat saadaan muuttamaan toimintatapojaan ja joilla tuetaan vastuullisten päästösten tekoa. 2) Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi VTT kehittää älykkäitä mittausmenetelmiä ja älyverkkoihin perustuvien digitaalisia palveluja yrityksille ja kuluttajille. 3) VTT kehittää nykyistä laajamittaisempia ja järjestelmällisempiä tapoja hyödyntää ICT:tä ekologisten tuotteiden ja palvelujen tuotannossa. 4) Lisäksi VTT kehittää optimoituja ja adaptiivisia verkostoja, joilla voidaan tuottaa uusia, älykkäitä verkoston käyttö- ja hallintaratkaisuja.

VTT kehittää uudenlaisia sensoreihin ja sensoriverkkoihin perustuvia laitteistoja ja ohjelmistoja eri sovelluksiin. Uusilla mittausratkaisuilla voidaan tuottaa esimerkiksi energiatehokkuutta ja jätehuoltoa parantavaa tietoa. Tulevaisuuden verkostoja varten VTT kehittää esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen hallintaa, älykotiratkaisuja ja etätyöteknologiaa.

Monimutkaisten järjestelmien hallitsemiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi VTT kehittää malleja ja simulaatioita ja laatii analyyseja. Tutkimus- ja kehitystyö keskittyy teollisuusautomaation ja -järjestelmien simulointiin sekä informaation tulkintaan ja tiedonhallintaan, joita voidaan soveltaa mm. tuotteiden elinkaariarvionnissa, energiankulutuksen monitoroinnissa ja liikenteen optimoinnissa.

VTT:n ratkaisut kattavat ohjelmistointensiivisten järjestelmien kehittämisen koko elinkaaren ja suoritusaikaisen optimoinnin. VTT kehittää mm. elinkaaritehokasta ohjelmistotuotantoa ja laitteistojen hyödyntämistä sekä ohjelmistointensiivisten järjestelmien optimointia.

VTT osallistuu myös käyttäjävetoiseen ja -keskeiseen suunnitteluun ja siihen liittyvän teknologian kehittämiseen. Tutkimus- ja kehityskohteita ovat vuorovaikutteiset ja tilannetietoiset palvelut, virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, informaation visualisointi sekä ihmiskeskeinen digitaalipalvelujen suunnittelu.

Ota yhteyttä