Sign In

VTT: Sosiaalinen media edistää yhteiskunnan avoimuutta ja luovuutta

13.1.2009

 
Taloudellinen taantuma nopeuttaa sovellusten käyttöönottoa

Sosiaalisen median oppien pohjalta on kehitettävissä osallistumista tukevia, luovuuteen kannustavia ja joustavia toimintamalleja. VTT on laatinut tiekartan, jossa ennakoidaan sosiaalisen median sovelluksilla aikaansaatavia muutoksia yhteiskunnassa, yritystoiminnassa ja paikallisympäristössä. Sosiaalinen media yhdistää kolme elementtiä: yhteisöt, sisällöt ja helppokäyttöisen tieto- ja viestintätekniikan.

Taloudellisen taantuman aikana on oleellista muistaa, että murroksesta ei selviydytä vain kustannuksia leikkaamalla, vaan on panostettava uusien toimintatapojen kehittämiseen ja luovuuden ruokkimiseen. ”Taantuma nopeuttaa muutosta ja pakottaa yrityksiä kehittämään sosiaalisen median avulla joustavia ja keveitä toimintamalleja”, toteaa VTT:n erikoistutkija Toni Ahlqvist.

Sosiaalisen median sovellukset antavat mahdollisuuksia helppoon viestintään ja verkottumiseen. ”Internet-sukupolvi, joka käyttää sosiaalista mediaa jo pääasiallisena viestintämuotonaan, on lähivuosina täysillä mukana työelämässä. Tämä sukupolvi ei enää suostu käyttämään vanhanaikaisia käyttöliittymiä ja ratkaisuja työssään, ja silloin tulee tapahtumaan todellinen sosiaalisen media läpimurto”, arvioi VTT:n erikoistutkija Asta Bäck.

Osallistavasta osallistuvaan toimintakulttuuriin

Kehityksen odotetaan kulkevan osallistavan kautta osallistuvaan toimintakulttuuriin, jossa kehitysaloitteet tulevat mistäpäin tahansa. Sosiaalinen media lisää yhteisöllisiä toimintamalleja niin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, yrityksissä kuin lähiympäristössäkin lisäten yhteiskunnan läpinäkyvyyttä. Yhteisöllisten toimintatapojen vahvistuminen synnyttää avoimeen innovaatioon perustuvia liiketoimintamalleja. Ideoiden ja vinkkien kerääminen avoimesti tuotteiden mahdollisilta käyttäjiltä on yleistymässä. Yritysten innovaatio- ja kehitystoiminta hajautuu ja avautuu, kun mukaan otetaan avoimet asiakasyhteisöt ja yhteistyökumppanit.

Sosiaalisen median sovellukset johtavat myös työskentelytapojen muuttumiseen. Työ hajautuu ajallisesti ja paikallisesti, ja työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy. Tehtäviä voidaan antaa itseorganisoituvien joukkojen tehtäväksi (crowdsourcing) tai tätä mallia hyödyntävien yritysten hoidettavaksi.

Kansalaistoiminta voimistuu

Yksi sosiaalisen median merkittävimmistä vaikutuksista on vaikutusmahdollisuuksien paraneminen (kansalaisten valtaistuminen). Yksittäiset kansalaiset ja ryhmittymät voivat nostaa näkyvästi esille ongelmia tai kehityskohteita. Tärkeiksi koettujen asioiden ympärille nousee merkittävää mutta usein lyhytkestoista kansalaistoimintaa. Virtuaaliset, asukkaista ja päätöksentekijöistä muodostuvat paikallisyhteisöt voivat tulevaisuudessa toimia foorumeina, joissa kansalaisten ja viranomaisten välinen vuorovaikutus ja tiedonvälitys tapahtuu. Tulevaisuudessa kansalaiset voivat myös entistä tarkemmin seurata oman kansanedustajansa toimintaa ja päätöksenteon etenemistä.

Viestintäkulttuurin muuttuminen osallistuvammaksi siirtää median toiminnan painopistettä tiedon tuottamisesta tiedon jalostamiseen ja tulkintaan. Median tehtävänä on jäsentää kokonaisuuksia ja auttaa ihmisiä ymmärtämään kehitystrendejä eri näkökulmista. Palveluita on kehitettävä niin, että ne mukautuvat yksilöllisiin toiveisiin niin sisältöjen kuin käyttötapojenkin osalta. Uusia toimintamalleja sisältöjen yhteisölliseen luomiseen kannattaa etsiä.

Miten sosiaalinen media näkyy ympärillämme?

Virtuaalinen ja fyysinen kietoutuvat toisiinsa uusilla tavoilla. Virtuaalinen ja fyysinen maailma voivat kohdata toisensa vaikkapa kuluttajapakkauksissa, julkisissa tiloissa tai työpaikoilla. Verkostojen ohjeet ja mielipiteet ovat saavutettavissa missä ja milloin tahansa. Julkiset digitaaliset näytöt yleistyvät tutkijoiden arvion mukaan aluksi mainonnan ja muun tiedottamisen saralla. Digitaalisuus mahdollistaa joustavuuden, koska viestien sisältö on vaihdettavissa nopeasti. Kaupunkikuvaan ilmestyy virtuaalisia linkkejä, vaikkapa paikallisiin yhteisöihin. Ihmiset voivat jättää kaupunkitilaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kumuloituvia virtuaalisia jälkiä.

Sosiaalisen median tiekartta on tehty VTT:n rahoittamassa Digitaalisen maailman tutkimusteemassa. Yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää tiekarttoja ajatusten herättäjänä ennakoidessaan tulevaisuutta ja uudistaessaan liiketoimintamalleja ja toimintatapojaan.

Lehdistötilaisuuden esitykset:

Sosiaalinen media muuttaa yhteiskuntaa, lähiympäristöä ja työelämää, Toni Ahlqvist ja Asta Bäck

Tutkimusparvi - sosiaalinen media hyötykäytössä, Pirjo Näkki

Videot lehdistötilaisuuden esityksistä