Sign In

VTT tehosti sosiaalisen median avulla käyttäjälähtöistä ohjelmistokehitystä

9.8.2010

Sosiaalinen media tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tuoda käyttäjät mukaan tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. VTT on kehittänyt toimintamallin sosiaalista mediaa hyödyntävälle käyttäjälähtöiselle ohjelmistokehitykselle yhdessä Movial Oy:n kanssa.

Verkkotyökalujen avulla voidaan tunnistaa tietyn sovellusalueen kärkikäyttäjät ja tuoda heidät tehokkaasti mukaan ketterään ohjelmistokehitykseen. Kun käyttäjät ovat aktiivisesti mukana ideoinnissa ja tuotekehityksessä, heidän tarpeisiinsa voidaan vastata entistä nopeammin ja paremmin. Käyttäjälähtöinen innovointi ja ohjelmistotuotteen kehittäminen eivät kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaativat systemaattista toimintamallia sekä yrityksen aktiivista osallistumista.

VTT:n ja Movial Oy:n yhteistyönä toteutetun Mobideas-hankkeen tuloksena syntyi käyttäjien tarpeiden pohjalta kehitetty yhteisöllinen karttasovellus sekä tehokas toimintamalli kärkikäyttäjävetoiseen ohjelmistokehitykseen sosiaalista mediaa ja ketterää kehitystä hyödyntäen. Kärkikäyttäjät ovat edelläkävijäkäyttäjiä, jotka omaksuvat uusia tarpeita, palveluita ja teknologioita nopeasti ja ovat myös aktiivisia kehittämään niitä. Ketterillä ohjelmiston kehitysmenetelmillä (esim. Scrum ja eXtreme Programming) on useissa yrityksissä päästy nopeampaan ohjelmistokehityksen kokonaisaikaan ja parempaan lopputuotteen laatuun.

Mobideas-hanke alkoi kärkikäyttäjien tunnistamisella, mihin käytettiin laajaa sosiaalisen median käyttöä koskevaa kyselyä. Kyselyyn vastasi 600 suomalaista, joista 200 jatkoi uusien sosiaalisen median sovelluksien ideoimista Owelassa. Owela on sosiaaliseen mediaan perustuva VTT:n innovaatiotila, jossa kehitetään tulevaisuuden tuotteita ja palveluja. Tuloksena saatiin noin 80 ideaa, joita käyttäjät myös arvioivat, kommentoivat ja kehittivät yhdessä eteenpäin.

Kärkikäyttäjiksi tunnistetut osallistujat kutsuttiin mukaan viisi kuukautta kestäneeseen hankkeeseen kehittämään ideoita oikeiksi tuotteiksi. Tämä 30 hengen aktiivikäyttäjäryhmä jatkoi ideointia arjen käyttötilanteiden pohjalta kehittäen niihin ratkaisuja yksin sekä yhteisissä chat-istunnoissa. Syntyneet 30 uutta ideaa arvioitiin käyttäjien, VTT:n tutkijoiden ja Movial Oy:n yhteistyönä. Viidestä kiinnostavimmasta ja toteuttamiskelpoisimmasta ideasta tehtiin tarkemmat kuvaukset, joiden pohjalta aktiivikäyttäjät äänestivät toteutettavaksi kaksi suosikkiaan, jotka liittyivät palvelujen ja työkaverien paikantamiseen kartalla.

Opiskelijaryhmä toteutti käyttäjien ideoimat sovellukset ketterän ohjelmistokehityksen mukaisesti kahden viikon jaksoissa. Aktiivikäyttäjäryhmä oli koko kehitysvaiheen ajan aktiivisesti mukana Owela-innovaatiotilan avulla. Käyttäjät mm. ehdottivat sovelluksiin uusia toiminnallisuuksia, arvioivat tuotevaatimuksia, luonnostelivat käyttöliittymiä sekä testasivat kehitysversioita.

Mobideas-hanke osoitti, että käyttäjävetoinen ideasta tuotteeksi -prosessi on mahdollista toteuttaa hyvinkin nopeasti. Verkon avulla käyttäjät voivat myös helposti osallistua silloin, kun heille sopii. Ketterä ohjelmistokehitys tekee tuotekehitykseen osallistumisesta käyttäjille mielenkiintoista ja palkitsevaa, kun he voivat seurata omien ideoiden etenemistä toimivaksi sovellukseksi. Kehittäjät olivat myös tyytyväisiä saadessaan jatkuvasti palautetta käyttäjiltä.

Hankkeen myötä VTT kehitti toimintamallin, jolla käyttäjälähtöisiä tuotekehityshankkeita voidaan tehokkaasti toteuttaa verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Toimintamallin etuja ovat aktiivisten kärkikäyttäjien tunnistaminen, kärkikäyttäjien tiiviimpi osallistuminen innovointiin, käyttäjien todellisten tarpeiden tunnistaminen, jatkuva yhteiskehittäminen ja kommunikaatio verkkoympäristössä eri osapuolten kesken sekä käyttäjien tarpeita paremmin vastaava lopputuote.

Mobideas-hanke oli osa kansainvälistä ITEI-projektia, jossa kehitetään ohjelmistoyrityksille työkaluja innovointiin. ITEI-projektin perustana on tarve tehostaa ohjelmistoyritysten innovointitoimintaa sekä saada nopeammin markkinoille käyttäjien tarpeisiin vastaavia tuotteita.

Lisätietoja hankkeesta:

http://itei.vtt.fi/
http://owela.vtt.fi

Ota yhteyttä