Sign In

VTT, TTY ja Teknologiateollisuus laativat suositukset teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi

28.10.2011

VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat yhdessä Teknologiateollisuus ry:n kanssa selvittäneet, millaista tutkimusta ja kehittämistä suomalaisen valmistavan teollisuuden kansainvälinen kilpailuetu edellyttää seuraavan 10 vuoden aikana. Tulokset on koottu suosituksiksi, jotka toimivat päätöksenteon tukena teollisuudelle, tutkimustahoille ja rahoittajille.

Suosituksissa korostuvat strateginen suhtautuminen tuotantoon, verkostojen toimivuus voimavarana, teknologisen etumatkan saavuttamiseen tarvittavat edellytykset, osaamisesta ja osaajista huolehtiminen sekä yhteiskunnan mahdollisuudet tukea suomalaista tuotantoa.

Toimenpidesuosituksissa painotetaan mm. pk-yritysten strategiatyön ja johtamisen kehittämistä sekä T&K-toiminnan aktivointia. Niissä ehdotetaan T&K-verokannustinjärjestelmän toteuttamista ja pk-yritysten aktivointia kansainvälisiin hankkeisiin ja strategisen huippuosaamisen keskittymiin eli SHOK-ohjelmiin. Samoin korostetaan henkilöresurssien merkitystä ja kokeneiden osaajien hyödyntämistä.

Yritysten lähivuosien tutkimus- ja kehittämistoiminta tulee selvityksen mukaan painottumaan asiakasprosesseihin ja verkostoihin. Yhden vuoden aikajänteellä kehittämistyön keskiössä ovat työntekijät. Yli neljän vuoden päästä tehtävä tutkimus- ja kehittämistyö on nykyisen näkemyksen mukaan teknologiapainotteisempaa. Aihealueita yhdistää pyrkimys suomalaisen tuotannon kansainvälisen kilpailuedun saavuttamiseksi.

Suomalainen teknologiateollisuus voi menestyä globaalissa taloudessa, jos se on kilpailukyvyltään maailman ehdotonta kärkeä. Tulevaisuuden rakennusaineita on haettava tuottavuuden kasvattamisesta, teknologian kehittämisestä ja uusilta markkinoilta.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tutkimus- ja rahoitusorganisaatioiden, työmarkkinaosapuolien, yksityisen sektorin ja valtiovallan tiivistä yhteistyötä ja sitoutumista. Yhteistyöllä suomalainen teknologiateollisuus voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa.

Tekesin rahoittama tutkimus keskittyi kappaletavarateollisuuteen ja erityisesti kone- ja metallituoteteollisuuteen. Hankkeessa selvitettiin systemaattisesti ja laajamittaisesti yritysten ja muiden toimijoiden näkökannat valmistavan teknologiateollisuuden kehittämistarpeista ja tulevaisuuden tuotannon, valmistusprosessien ja liiketoimintamallien menestystekijöistä. Suomalaisten yritysten erityispiirteet otettiin huomioon.

Parhaat tuottavat - Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagendan 2020 julkistamistilaisuus pidetään 28.10. Helsingissä klo 13 alkaen.

Raportti