Sign In

VTT: Tulevaisuuden saha tuottaa erikoistuotteita mittaustekniikan ja ohjausjärjestelmien avulla

13.1.2009

 
Puun arvosaantoa voidaan parantaa 10 - 30 %

Sahateollisuuden tuotteita ja tuottavuutta on mahdollista kehittää mittaustekniikan, ohjausjärjestelmien ja järjestelmien itseoppivuuden avulla. VTT kehitti SisuPUU-projektissa tuotantojärjestelmiä, joiden avulla voidaan nykyistä tehokkaammin ja joustavammin valmistaa erilaatuisesta puumateriaalista tarkasti määritellyt ominaisuudet omaavaa erikoissahatavaraa. Liittämällä tuotteisiinsa palveluja sahat palvelevat entistä paremmin puutavaran jalostajia ja lisäävät jalostusketjun tehokkuutta.

VTT mallinsi SisuPUU-projektissa jalostus- ja toimitusketjun yksityiskohtaisesti metsästä sahatuotteeksi. Mallien avulla laskettiin, arvioitiin ja kehitettiin erilaisia prosessivaihtoehtoja. Mallinnus- ja simulointiohjelmistoilla voidaan kuvata puuraaka-aineen muuntuminen puunrungoista sahatavaraksi ja puukomponenteiksi taloudellisesti. Puukomponentit ovat erikoissahatavaraa, joilla on tarkasti määritellyt ominaisuudet. Puunkappale on esimerkiksi täysin oksaton tai siinä olevien oksien väli on tietyissä rajoissa. Puukomponentti on yleensä huomattavasti pienempi kuin sahatavara, jolla on myös tietyt laatuvaatimukset oksaisuuden suhteen.

Projektin tulokset osoittavat, että puumateriaali ja sen laatuominaisuudet voitaisiin hyödyntää tuotannossa huomattavasti nykyistä paremmin. Lisäksi tuotteiden laatua voidaan parantaa ja valmistaa standardituotteiden asemasta erikoistuotteita. Prosesseja muuttamalla voidaan päästä nykyistä huomattavasti parempaan taloudelliseen tulokseen. Puun arvosaantoa voidaan parantaa nykyaikaisten tuotantomenetelmien avulla 10 - 30 %.

Edistyksellinen tuotantoprosessi edellyttää puun ominaisuuksien tarkkaa mittaamista esimerkiksi läpivalaisua, mittaustietojen tehokasta keräämistä ja muuntamista informaatioksi, jota voidaan käyttää liiketoiminnan ohjaamisessa. Mittaustietojen perusteella voidaan varhaisessa vaiheessa ohjata puutavara sille sopivaan tuotantoprosessiin.

Suomen sahateollisuus on professori Arto Useniuksen mukaan maailman huippua. ”Siitä huolimatta sahatavaran tuottamisessa on siirryttävä yhä jalostetumpien komponenttien valmistukseen. Erikoistuotteiden hinta voi olla moninkertainen bulkkituotteisiin verrattuna”, toteaa Usenius.

Puutavaran jalostajia sahat voivat palvella entistä paremmin liittämällä tuotteisiinsa palveluja. Asiakkaille voidaan esimerkiksi antaa ohjeet, miten ja mihin tarkoitukseen tiettyä toimituserää tulisi käyttää. Vielä pidemmälle viety palvelumuoto on mitata sahalla yksityiskohtaisesti puutavaran ominaisuudet, esimerkiksi oksien sijainti tai puun syykuviointi. Tätä tietoa jatkojalostaja voi käyttää hyväkseen omassa prosessissaan pilkkoessaan puutavaran tuotekomponenteiksi. Toisin sanoen jalostajan ei tarvitse mitata uudelleen puutavaran ominaisuuksia, kun tuottaja on siirtänyt hänelle ominaisuuskartan sähköisesti ja merkinnyt kappaleet esimerkiksi RFID-tunnisteilla.

Tekniikan hyödyntäminen lisää tuotannon joustavuutta, kun tuotanto voidaan vaihtaa bulkkituotteista erikoistuotteisiin tai päinvastoin markkinatilanteen mukaan.

Tuotannon tehokkuutta edistäviä muutoksia voidaan yleensä toteuttaa suhteellisen pienin kustannuksin. Tukkien lajittelun ja sahausasetteiden optimointi voidaan ottaa nykyisissä prosesseissa heti käyttöön ilman merkittäviä investointeja. VTT:n kehittämää WoodCIM-mallijärjestelmää käytetään jo teollisuudessa ja siihen on lisätty useita uusia piirteitä SisuPUU-projektissa. Uudet sahausmenetelmät, esimerkiksi tehokas läpisahaus, voidaan ottaa käyttöön uusissa sahalinjainvestoinneissa. Puun sisäisen laadun hyvin tarkka mittaus edellyttää vielä lisätutkimuksia. 

VTT:n koordinoimaan SisuPUU-projektiin osallistuivat vuosina 2006 - 2009 Stora Enso Timber, Metsäliitto Finnforest, Koskisen Oy, Heinolan Sahakoneet Oy, John Deere Forestry Oy, Mikropuu Oy, Savcor Forest Oy ja WSAB Oy. Projektia ovat rahoittaneet Tekes, VTT ja projektin jäsenyritykset.

Ota yhteyttä