Sign In

VTT: Tulevaisuudessa yritysten siirryttävä yhä enemmän tuotteiden valmistuksesta palvelukokonaisuuksien tuottamiseen

13.1.2009

 

VTT:n tutkimuksen mukaan yritykset ovat uusien haasteiden edessä. Haasteita syntyy siitä, että oman yrityksen johtamisesta siirrytään yhteistyöverkostojen johtamiseen. Tuotteet yhdistävät yhä enemmän erilaisia osaamisia, eivätkä yritykset voi hallita näiden kaikkien teknologioiden kehittymistä itse. Tarvitaan verkostojen yhteistyötä näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Yritykset ovat vielä ajattelussaan melko tuotekeskeisiä, vaikka asiakkaita kiinnostaa heidän oman liiketoimintansa tavoitteita tukevan tuote- ja palvelukokonaisuuden toimivuus. 

Muutos näkyy jo perinteisissä metalli- ja konetuoteteollisuuden tuotteissa. Niissä ohjelmistojen määrä on kasvanut, joten lopputuotteiden valmistajat tekevät jo yhteistyötä uusien kumppaneiden kanssa. Samalla asiakkaat edellyttävät palvelukokonaisuuksien tarjoamista globaalisti. Näiden uusien kumppanien osaaminen ja lähestymistavat ovat erilaisia. Tämä edellyttää johtajilta ja yrityksiltä uudenlaista ajattelua. Johtajien on tunnistettava oman yrityksensä tuotteet tai palvelut osana kokonaisuutta sekä niihin kytkeytyvät toisten toimijoiden ratkaisut.

Muutokset merkitsevät haasteita johtamisen ja organisaatioiden kehittämiselle. Johtamisessa tarvitaan uusia keinoja toimijoiden osallistamiseen ja sitouttamiseen. Verkostoissa yritysten toiminnan on muututtava entistä läpinäkyvämmäksi ja organisaatioiden avoimemmiksi. Omien ja toisten etujen sekä yhteistyöstä syntyvien hyötyjen ymmärtäminen on verkostojohtamisen lähtökohta.

Yhteistyöverkostoihin hajautunut toiminta ja tieto edellyttävät yrityksiltä yhdistämisosaamista. Tarvitaan osaajia, jotka tunnistavat muutoksien tarjoamat uudet mahdollisuudet ja pystyvät kokoamaan yhteen oikeat toimijat ratkaisun mahdollistamiseksi.

Myös työn tekeminen ja työelämä muuttuvat. Työntekijät eivät enää sitoudu yhden yrityksen palvelukseen, vaan voivat tehdä työtä useassa mielenkiintoisessa projektissa. Myös kytkeytyminen virtuaalisiin yhteisöihin tiivistyy.

Nykyinen johtamiskäsitys korostaa kontrolloivaa ohjausta ja perinteisiä toimintamalleja. Vanhat johtamismallit, kuten tiukkojen tavoitteiden ja mittareiden asettaminen, eivät tue yrittäjämäistä jatkuvaa etsintää ja pilotointia. Kontrolloivasta johtamisesta on siirryttävä mahdollisuuksia avaavaan ja sitouttavaan.

Uuden ajattelun mukaan yrityksen johtajan tehtävä on toiminnan suuntaviivojen luominen, työntekijöiden yrittäjyyden tukeminen ja uusien ratkaisujen pilotoinnin mahdollistaminen. Yritys tarvitsee kykyä luoda liiketoiminnalle ja yhteistyöverkoston toimijoille merkityksellinen visio, sitouttaa henkilöstö ja toimijat sekä antaa mahdollisuudet uusien avausten ja ideoiden etsimiseen ja testaamiseen. Tulevaisuuden yrityksen jatkuvan uudistumisen edellytys on kyky koota ja purkaa yhteistyöverkostoja nopeasti.

VTT panostaa Tulevaisuuden yritys -teeman tutkimukseen. Uudessa tutkimusohjelmassa VTT jäsentää yhdessä yritysten kanssa tulevaisuuden arvon luonnin ja liiketoiminnan uusia muotoja.

Julkaisu: Tiina Apilo, Henri Hytönen ja Katri Valkokari, Apilo, Arvonluonnin uudet muodot ja verkostot. VTT Tiedotteita - Research Notes: 2490