Sign In

VTT valmistautuu Otaniemen tutkimusreaktorin käytöstäpoistoon ja purkamiseen

18.11.2013

 
Ympäristövaikutusten arviointi käynnistynyt

VTT on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tutkimusreaktorin käytöstäpoiston ja purkamisen ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Siihen liittyen VTT on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman), joka on työohjelma ympäristövaikutusten selvittämisestä.

Espoon Otaniemessä sijaitseva FiR 1 -tutkimusreaktori on yhdysvaltalainen Triga Mark II -tyyppinen vesijäähdytteinen avoallasreaktori. Sitä on käytetty jo yli 50 vuoden ajan tutkimukseen, opetukseen, isotooppituotantoon sekä syöpähoitoihin.

Vuodesta 1999 lähtien tutkimusreaktorissa annettiin sädehoitoa muun muassa pään ja kaulan alueen syöpiä sairastaville. Hoidot lopetettiin tammikuussa 2012 niistä vastanneen yrityksen ajauduttua konkurssiin. VTT kävi neuvotteluja syöpähoitojen jatkamisesta usean eri tahon kanssa, mutta sopivaa ratkaisua ei löytynyt. VTT sammuttaa VTT:lle kannattamattomaksi käyneen FiR 1 -tutkimusreaktorin ja poistaa sen käytöstä. Tutkimusreaktorin toiminnan loputtua radioaktiiviset aineet poistetaan laitokselta ja rakennus siirretään muuhun käyttöön.

VTT:n toiminta perustuu vastuullisuuteen. Käytöstäpoistosta tehdään lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka konsulttina toimii Pöyry Finland Oy. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä edistetään ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa sekä päätöksenteossa. Sen tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun.

YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään tiedot käytöstäpoisto- ja purkuhankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Selostukseen kootaan tiedot jo olemassa olevista ja menettelyn aikana tehdyistä ympäristöselvityksistä.

Tutkimusreaktorin YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Ministeriö pyytää YVA-menettelyn aikana lausuntoja eri viranomaisilta. Myös kansalaiset voivat ottaa kantaa YVA-ohjelmaan, ympäristövaikutusten arviointiin ja käytöstäpoisto- ja purkuhankkeeseen.

Tutkimusreaktori on pieni ja käyttöturvallinen ydinlaitos, joka on suunniteltu opetuskäyttöön. Pienessä reaktorissa on käytettyä ydinpolttoainetta 100 000-osa ydinvoimalaitokseen verrattuna. Myös aktivoituneiden osien määrä on vain murto-osa ydinvoimalaitokseen verrattuna. Käytetyn ydinpolttoaineen sekä muun radioaktiivisen huolto- ja purkujätteen mahdollisen välivarastoinnin sekä loppusijoituksen ympäristövaikutuksia käsitellään myös YVA-menettelyssä.

YVA-menettely saadaan päätökseen vuoden 2014 lopulla. Kun TEM on antanut lausunnon YVA-selostuksesta, VTT hakee valtioneuvostolta tutkimusreaktorin käyttölupaehtojen muutosta ryhtyäkseen varsinaiseen käytöstäpoistoon. Reaktorin purkutyö ajoittuu vuosiin 2015 - 16.

Purkujäte pakataan ja välivarastoidaan turvallisesti. Päästöt ja radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen työalueelta estetään. Päästöjen ja rakennuksen sekä sen ympäristön radioaktiivisten aineiden valvonta toteutetaan STUKin määräysten mukaan.

Arviointiohjelman nähtävillä olo

Arviointiohjelma on 18.11.2013 - 16.1.2014 yleisön nähtävänä seuraavissa paikoissa:

- Espoo Kirjaamo, Siltakatu 11 (Kauppakeskus Entresse 3.kerros), 02070 Espoo

- Helsinki Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, 17 Helsinki

- Vantaa Kirjaamo, Kielotie 13, 01300 Vantaa

- Kauniainen Kaupungintalo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

Lisäksi arviointiohjelma on saatavissa sähköisesti internetissä:

www.tem.fi > Energia > Ydinenergia

Yleisötilaisuus

YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään Espoon Otaniemessä 26.11. kello 18.00 alkaen Aalto yliopiston talossa Konetekniikka I, Luentosali 215. Osoite on Otakaari 4, 02150 Espoo.