Sign In

VTT verkottaa ja kiihdyttää liikennesektorin energiatutkimusta

13.1.2009

 
Energiansäästöä ja uusiutuvaa energiaa liikenteeseen – biopolttoaineiden ja sähkön käyttö lisääntyy

VTT:n aloitteesta on käynnistetty viisivuotinen TransEco-tutkimusohjelma, jossa tehostetaan tieliikenteen energiankäyttöä, kehitetään päästöjä vähentävää teknologiaa ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Uusiutuvaa energiaa tuodaan liikenteeseen sekä edistyksellisten biopolttoaineiden että sähkön muodossa. Tieliikenteessä tulee jo vuoteen 2020 mennessä oleellisesti vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Vuoteen 2050 mennessä koko energiasektori liikenne mukaan lukien on ennennäkemättömien ympäristö- ja energiahaasteiden edessä. Myös näihin haasteisiin tutkimusohjelmasta haetaan vastausta.

Lokakuussa esitellyssä Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa tavoitteeksi on asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 80 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tämä merkitsee todella suuria muutoksia kaikille energiasektoreille ja varsinkin liikennesektorille. Henkilöautojen fossiilisten hiilidioksidipäästöjen ajatellaan olevan 0-38 g/km vuonna 2050. Syyskuussa Suomessa rekisteröityjen henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli 155 g/km. Jo vuodelle 2020 valtioneuvosto tavoittelee uusiutuvalle energialle 20 % osuutta liikenteessä.

Suomessa liikennesektorin energiatutkimuksessa nähtiin tarve käynnistää nopeasti kokonaisvaltainen tutkimus- ja demonstraatiokehys. Tähän tarpeeseen VTT ideoi ja käynnisti alan toimijoiden kanssa liikenteen energiansäästön ja vaihtoehtoisen energian tutkimusohjelman TransEcon (2009–2013). Pelkästään uusiutuvan energian käytöstä liikennesektorilla odotetaan vuoteen 2020 mennessä useiden miljardien edestä uutta liiketoimintaa Suomessa.

TransEco käynnistyi VTT:n innovaatio-ohjelmana, mutta kehittyi pian laajaksi tutkimusohjelmaksi, jossa ovat mukana rahoittajina liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö sekä Ajoneuvohallinto ja Tekes, kuntasektori ja lukuisat yritykset. Jo alkuvaiheessa on mukana VTT:n lisäksi viisi muuta tutkimusosapuolta: Metropolia, Oulun yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä tehdään myös Motivan kanssa. Verkottunut toimintamalli tuo merkittäviä etuja ja nopeutta.

VTT toimii TransEco-ohjelman koordinaattorina. VTT:n tutkimus kohdistuu sekä henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuuteen ja toisen sukupolven biopolttoaineisiin. Tässä hyödynnetään VTT.n monipuolista osaamista ja ainutlaatuisia tutkimuslaitteistoja. VTT kehittää lisäksi työkaluja ja -menetelmiä tieliikenteen eri toimintavaihtoehtojen vaikuttavuuden ja kustannusten arvioimiseksi. Tavoitteena on määritellä Suomelle mahdollisimman kustannustehokkaat toimintamallit vuoden 2020 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkastelut ulotetaan kuitenkin vuoteen 2030 ja vuoteen 2050 asti.

VTT:llä on vahva asema energiatutkimuksessa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Varsinkin liikenteen biopolttoaineiden tutkimus- ja kehitystyö on maailman kärkitasoa ja raskaiden ajoneuvojen energiansäästöön kehitetyt menetelmät ovat laajasti arvostettuja. Ensi vuoden alussa käynnistyy VTT:n sähköajoneuvojen kehitysohjelma, joka linkittyy myös polttokennokehitykseen. VTT:llä on ollut aktiivinen rooli työ- ja elinkeinoministeriön biopolttoaine- ja sähköajoneuvotyöryhmissä sekä valtiovarainministeriön polttoaineverotyöryhmässä. EU- ja IEA-yhteyksiensä avulla VTT on verkottunut kansainvälisen kehityksen huipputoimijoihin. VTT hoitaa mm. IEA:n Advanced Motor Fuels -tutkimusohjelman puheenjohtajuutta ja osallistuu IEA Bioenergy -yhteistyöhön. Kotimaisten yritysten kanssa valmistellaan EU:n liikenteen energia-aloitteisiin laajoja demonstraatiohankkeita.