Sign In

VTT: ydinturvallisuustutkimukselle uudet tilat

12.6.2013

 

VTT keskittää Espoon Otaniemessä sijaitsevan ydinturvallisuustutkimuksensa uuteen Ydinturvallisuustaloon. Vuonna 2016 valmistuvaan rakennukseen sijoitetaan reaktorimateriaalien tutkimuslaitteet, radioaktiivisten materiaalien tutkimus ja ydinjätteiden loppusijoitukseen liittyvä turvallisuustutkimus. Hanke hyväksyttiin valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa 12.6.2013.

Viranomaiset ja voimayhtiöt tarvitsevat tutkimusosaamista ja ajanmukaisia laitteistoja maan ydinvoimaloiden turvallisuuden arviointiin. VTT:n tutkimusympäristön uudistaminen mahdollistaa ydinturvallisuuden kokeellisen ja laskennallisen tutkimuksen jatkumisen ja kehittämisen tulevien vuosikymmenien tarpeisiin. Uudistuksen avulla varmistetaan alan kansainvälisen kehityksen kärjessä pysyminen.

Ydinturvallisuustaloon sijoitetaan pääosa ydinturvallisuustutkimuksen keskeisistä toiminnoista: reaktoriturvallisuuden laskennallinen tutkimus, säteilyltä suojaaviin kuumakammioihin sijoitettavien reaktorimateriaalien karakterisointi ja murtumismekaniikkatutkimus, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuteen liittyvä kokeellinen ja laskennallinen tutkimus, radiokemiallinen tutkimus ja jodisuodattimien testaus. Valtaosa työtiloihin muuttavista 150 VTT:läisestä tekee laskennallista reaktoriturvallisuuden tutkimusta.

Rakennuksen henkilö- ja ympäristöturvallisuus otetaan suunnittelussa ja rakentamisessa huomioon. Tutkimustiloissa ei säilytetä ydinreaktorin polttoainetta, vaan tiloissa tutkitaan ydinreaktoreista otettuja materiaalinäytteitä. Niitä säilytetään ja tutkitaan kuumakammioissa, joiden seinämät toimivat säteilyn suojauksena.

”Otaniemi on optimaalinen sijoituspaikka ydinturvallisuustutkimukselle useastakin syystä. Tutkimuksissa voimme tukeutua VTT:n monialaiseen osaamiseen ja Aalto-yliopiston ja muiden alan toimijoiden läheisyyteen. Lisäksi tutkimustoiminnalla on Otaniemessä pitkät perinteet”, toteaa VTT:n teknologiapäällikkö Timo Vanttola.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee vuoden 2013 kuluessa ydinenergialakiin tutkimusrahoitusta koskevaa muutosesitystä. Tavoitteena on, että uusista tiloista aiheutuvat kustannukset katetaan VTT:n oman rahoituksen lisäksi voimayhtiöiltä Valtion ydinjätehuoltorahastoon kerättävällä tutkimusrahoituksella sekä ajan myötä myös tutkimuksen määrää ja tuottoja lisäämällä. Rakennushankkeen budjetti on noin 30 milj. euroa ja laiteinvestointien noin 10 milj. euroa.

Senaatti-kiinteistöt rakentaa VTT:lle vuokrattavat tilat omistamalleen tontille vuosina 2014 - 2016.