Sign In

VTT: Yritysten dataosaaminen korostuu - tarvitaan kykyä tunnistaa ’tuhannen taalan paikat’

1.11.2017

Kuluttajan henkilötietosuoja ja oikeus hallita omia tietojaan vahvistuu

Vahvistuva henkilötietosuoja tarkoittaa kuluttajalle uusia palveluja ja valinnanmahdollisuuksia, kun Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa ensi toukokuussa. Yritysten dataperusteisen liiketoiminnan odotetaan piristyvän, kun sääntely Euroopassa yhdenmukaistuu ja datan liikkuvuus helpottuu.

VTT on selvittänyt Suomen valmistautumista muutokseen nyt julkaistavassa raportissaan, jossa se antaa myös eväät menestyä uudistuvilla EU:n sisämarkkinoilla. VTT esittelee viisi keinoa, joilla Suomi kääntää tiukentuvan kilpailun menestyksekseen.

Dataan liittyvällä sääntelyllä halutaan edistää uusien kaupallisten palvelujen syntymistä ja vahvistaa eurooppalaisten yritysten asemaa maailman digitaalitaloudessa yhdenmukaistamalla tietosuojalainsäädäntöä EU-alueella. Samalla halutaan lisätä kuluttajien valinnanmahdollisuuksia ja parantaa yksilön oikeutta hallita omaa dataansa.

Yksilöllä yhä vahvempi kontrolli tietojensa käyttöön ja siirtoon

EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää kertomaan selkeästi, mitä tietoa henkilöstä kerätään, mihin sitä käytetään ja kuinka kauan tietoja säilytetään.

"Uutta on esimerkiksi rekisteröidyn oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä eli palveluntarjoajalta toiselle sekä pääsääntöisesti myös oikaista tietojaan ja pyytää niiden poistamista rekisteristä", kertoo tutkimuspäällikkö Tuomo Tuikka VTT:ltä.

Tärkeintä on, että kuluttaja datan tuottajana ja palvelujen käyttäjänä voi luottaa palvelujen tarjoajiin ja omien tietojensa käsittelyyn yksityisyydensuojaa vaarantamatta.

Asiakas ja datan hyödyntäminen korostuvat  

Asiakkaan kokema, palvelusta saamansa arvo vaikuttaa suoraan asiakassuhteen säilymiseen.

"Yritysten on kehitettävä datatietoisuuttaan, sillä kaikkien organisaatioiden on jatkossa selkeästi määriteltävä, mitä henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja käyttäjistä kerätään ja miksi. Parhaassa tapauksessa tämä edistää datan hyödyntämistä", erikoistutkija Maija Federley muistuttaa.

Keskeiset yrityksen toimintaan liittyvät tekijät tulisi hahmottaa ajoissa, koska sillä on vaikutusta liiketoimintaan.

"Erityisesti huolta on herättänyt pienten ja keskisuurten yritysten kyky vastata lainsäädännön vaatimuksiin. Aikataulu on haastava, kun täsmennyksiä ja ohjeita vielä valmistellaan. Viranomaisten ja yritysten yhteistyö on nyt erityisen tärkeää -  Suomessa hyvä yhteistyö onkin yksi vahvuuksistamme", Federley korostaa.

Ensitoimijan hyöty irti

Hyvin suunnitellun sääntelyn ja sopimusten myötä henkilökohtaisen ja teollisuuden datan hyödyntäminen yhdessä julkisesti saatavilla olevan datan kanssa synnyttävät VTT:n mukaan parhaimmillaan datamarkkinat, joista kaikki hyötyisivät.

"Nykyisten palvelujen laajentaminen tai täysin uudenlaisten palvelujen ennakoiminen edellyttää konseptointia ja nopeita kokeiluja 'tuhannen taalan paikkojen' tunnistamiseen. Tiedon yhdistelmien ja palvelujen mahdollisuuksista voitaisiin luoda otollisia tilanteita ja yhteistoimintaa", Tuikan työryhmä ehdottaa.

"Tarpeettomat raja-aidat ja jarrut datan hyödyntämiselle ovat poistumassa. Suomalaisyritysten tulisi ottaa muutoksesta ensitoimijan hyöty, ja innovaatiojärjestelmän olisi tuettava tätä muutosta."

Uudenlaista osaamista kaivataan VTT:n mukaan kipeästi. Tärkeintä on muistaa, että onnistuminen vaatii liiketoiminnan muutoksen ymmärtämistä, kun kilpailu lisääntyy vähitellen ja asiakkaiden valinnanmahdollisuudet kasvavat.

Suomessa tulee valmistautua EU:n digitaalisen sisämarkkinan kehittymiseen katsomalla yksittäisen sääntelyn yli. Organisaatioiden välinen yhteistyö korostuu, kun muutosten ennakointi edellyttää monialaista osaamista.

VTT:n 5 suositusta Suomelle:

Ollaan edelläkävijöitä, hyödynnetään ensitoimijan tilaisuus
Edelläkävijyys sääntelyn toteuttamisessa ja innovatiivisuus sen luomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä rakentuu hyvälle yhteistyölle ja suunnittelulle.

Yrityksissä katse käännettävä sisäisistä haasteista asiakasratkaisuihin
Tarkastele tilannetta asiakkaan näkökulmasta ja kehitä palveluja ja liiketoimintaasi muuttuva toimintaympäristö huomioiden. Palvelun helppous ja asiakkaan kokema lisäarvo sekä luottamus ovat keskeisiä menestystekijöitä.

Julkiset toimijat oppimaan yhdessä hallinnollisten rajojen yli
Kilpailukyvyn tukemiseksi tarvitaan aktiivista viestintää ja yhteistyötä sekä organisaatio- että toimialarajojen yli. Kehityshankkeet ja pilotit toimivat esimerkkeinä parhaista käytänteistä myös yrityksille.

Moniosaamista tarvitaan
Tarve yhteistoiminnalle ja uudenlaisille osaamisille sekä niiden yhdistelmille kasvaa. Data-analyysiosaaminen ja tekoälyn hyödyntäminen korostuvat. Tutkimuskohteiden valinta on avainasemassa.

Vaikutetaan digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymiseen
On tärkeää, että Suomesta on edustava otos teollisuudesta, hallinnosta ja tutkimuslaitoksista mukana, kun sääntelyyn liittyviä konsultaatioita komission suuntaan tehdään. Suomalaisten tulisi olla aktiivisia, jotta yhteiskuntamme etu varmistetaan.

Raportti verkossa:
Data liiketoiminnan moottorina - tietosuoja kilpailukyvyn vauhdittajana (pdf)

Tuomo Tuikan esitys verkossa