Sign In

VTT: Yritysten riskienhallinta irrallaan kansainvälisten projektien arjesta

13.1.2009

 
Uusi tapa hallita riskejä auttaa yrityksiä menestymään monikulttuurisissa verkostohankkeissa

VTT:n koordinoiman tutkimushankkeen mukaan kansainvälisten projektien riskejä voidaan hallita nykyistä paremmin. Parhaiten monikulttuurisissa projekteissa menestyvät yritykset, jotka jatkuvasti seuraavat riskien kehittymistä ja oppivat virheistä. Suomalaisyrityksillä on yleisesti hyvät kirjalliset etukäteissuunnitelmat, mutta projektien toteutusvaiheen yllättäviin ongelmiin reagoinnissa ja niistä oppimisessa on parantamisen varaa. 

GPS II -tutkimushankkeessa (Global Project Strategies) tutkittiin ensimmäistä kertaa riskienhallintaa monikulttuuristen yritysverkostojen näkökulmasta. Riskienhallinnan huomattiin vaativan uusia keinoja. Perinteiset riskienhallinnan keinot jäävät puutteellisiksi sitä useammin, mitä kauempana kotimaasta ja monimuotoisemmassa kulttuuritaustassa projektit toteutettiin.

Yritykset ovat yleisesti omaksuneet hyvin perinteiset riskienhallinnan keinot. Näillä tarkoitetaan erityisesti projektia edeltäviä kirjallisia analyysejä ja riskienhallintasuunnitelmia ja palautekeskusteluita projektien valmistuttua.

Tutkimuksen mukaan riskienhallinnan puutteet syntyvätkin siitä, kun riskienhallinta unohtuu riskianalyysien ja palautekeskustelujen välillä. Suurimmat projekteihin vaikuttavista tekijöistä konkretisoituvat projektin toteutusvaiheessa, mutta niitä ei yleensä huomioida riskianalyyseissa. Tekniset riskit ja olosuhderiskit ovat analyyseissä yleensä hyvin katettuna. Sitä vastoin projektin eri osapuolten ja kulttuurien välisten erojen vaikutuksia on paljon vaikeampi ottaa riskianalyyseissä huomioon.

Myös ongelmien ratkaisukeinot poikkeavat usein odotetuista. Kohdatut ongelmat vaativat erityisesti epävirallista, paikanpäällä tapahtuvia toimenpiteitä virallisten toimintaohjeiden sijaan. Toteutusvaiheessa koetut yllättävät muutokset myös unohdetaan usein seuraavaa projektia silmällä pitäen, koska yllätyksiä mielletään osaksi normaalia projektinjohtoa riskienhallinnan sijaan. Nämä tekijät lisäävät tarvetta uudenlaiselle ajattelulle riskienhallinnasta.

Uudessa riskienhallinnassa panostetaan jatkuvaan riskien seurantaan, nousevien ongelmien epäviralliseen, soveltaviin ratkaisuihin sekä parempaan raportointiin. Keinot eivät vähennä riskien mahdollisuutta, mutta ne auttavat yrityksiä sopeutumaan toimintaympäristöön paremmin seuraavissa projekteissa.

GPS II -hankkeessa kerättiin tietoa 21 kansainvälisestä toimitusprojektista. VTT:n lisäksi tutkimuspartnereina olivat Helsingin kauppakorkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu.

VTT:n julkaisu verkossa
Kirsi Aaltonen, Mervi Murtonen & Sampo Tukiainen, Three perspectives to global projects. Managing risks in multicultural project networks: /Documents/2009_T2491.pdf

Ota yhteyttä