Sign In

Ydinenergian turvallinen tuottaminen vaatii jatkuvaa tutkimusta

13.1.2009

 
Haasteena asiantuntijaresurssien riittävyys

Ydinenergia on yksi suomalaisen energiatuotannon kuImakivistä. Kansallinen ydinenergiaturvallisuuden tutkimusohjelma SAFIR2010 on väline, jonka avulla Suomessa kehitetään ydinturvallisuutta systemaattisesti. Tutkimuksen ja laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla varmistetaan turvallisuus sekä ikääntyvissä laitoksissa että uusissa laitoskonsepteissa ja koulutetaan samalla ydinvoima-asiantuntijoiden uutta sukupolvea. Haasteena on tutkimustarpeiden kasvaessa taata asiantuntijaresurssien riittävyys.

Hiilidioksidipäästöjen vähentämistarve on entisestään lisännyt kiinnostusta ydinvoimaan niin Suomessa kuin maailmalla. Maailmanlaajuisesti rakenteilla on tällä hetkellä yhteensä 41 uutta reaktoria. Suomessa Fennovoima, TVO ja Fortum ovat jättäneet hakemuksen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi. Turvallisuus on korkeaan teknologiaan perustuvan ydinenergiatuotannon kannalta katsottu Suomessa siinä määrin avainkysymykseksi, että turvallisuus ja sen kehittäminen on sisällytetty ydinenergialakiin. Ydinvoimalaitoksen turvallisuuden varmistaminen kattaa neljä osakokonaisuutta: (1) ydinvoimalaitos, sen suunnittelu, rakentaminen ja muutosten hallinta, (2) ydinvoimalaitoksen käyttökuntoisuus, (3) turvallisuuden analysointi sekä (4) ydinvoimalaitoksen ja sen toimittajien organisaatioiden toiminta.

SAFIR2010-tutkimusohjelman (Safety of nuclear power plants – Finnish national research programme 2007-2010) tutkimusalueita ovat organisaatio ja ihminen, automaatio ja valvomo, polttoaine ja reaktorifysiikka, termohydrauliikka, vakavat onnettomuudet, reaktoripiirin rakenteellinen turvallisuus, rakennustekninen turvallisuus ja todennäköisyyspohjainen turvallisuusanalyysi (PSA). SAFIR2010-ohjelmassa on vuosina 2007 - 2008 kehitetty ydinteknistä asiantuntemusta ja työkaluja, tutkimuslaitteita ja ohjelmistoja, joilla pystytään vastaamaan lain asettamiin haasteisiin. Lain kirjaimen mukaan tutkimus palvelee ennen kaikkea viranomaisen tarpeita, mutta käytännössä hyöty parantuneesta turvallisuusosaamisesta ja uusista osaajista ja menetelmistä koituu koko kotimaisen ydinenergiayhteisön hyväksi.

Tutkimus luo osaamista ja asiantuntemusta

Ohjelman tutkimushankkeiden avulla rakennetaan ja pidetään yllä ydinteknistä osaamista sekä seurataan ja kehitetään systemaattisesti ydinturvallisuutta. Samalla tuetaan nykyisten voimaloiden käyttöä ja valmistaudutaan mahdollisten tulevien laitosten rakentamiseen. Ohjelman avulla on myös koulutettu uusia asiantuntijoita, jotta ydinvoima-alan sukupolvenvaihdos etenisi hallitusti.

Ydinvoimaosaaminen on maassamme korkeatasoista, mutta resursseja on vähän. Huomattava osa voimalaitosten, STUKin ja VTT:n alalla toimivasta henkilöstöstä aloitti uransa voimalaitosten valmistumisen aikoihin. Suomessa oli vuonna 2000 karkeasti arvioiden 500 ydinturvallisuusalan asiantuntijaa, 700 vuonna 2005 ja nyt lähes 1 000. Tarve kehittää alan opetusta on edelleen suuri. SAFIR2010-ohjelman ulkopuolella on lisäksi eri toimijoiden yhteistyönä luotu täydennyskoulutukseen 5 - 6 viikkoa pitkä ydinturvallisuuskurssi, jossa tähän mennessä kuuden vuoden aikana noin 300 jo työssä olevaa asiantuntijaa on kehittänyt asiantuntemustaan.

Ydinturvallisuusohjelmalla on keskeinen rooli myös kansallisena ja kansainvälisten EU:n ja OECD/NEA:n hankkeiden tiedonvaihdon foorumina. Tuloksia sovelletaan niin nykyisin käytössä olevissa Loviisan ja Olkiluodon laitoksissa kuin myös Olkiluoto 3 -projektissa.

”Jatkuva tutkimustyö on välttämätöntä ydinvoimalaitosten turvalliselle käytölle. Ydinenergian turvallinen käyttö vaatii mittavaa tutkimuspanostusta myös laitosten käyttöönoton jälkeen”, korostaa ryhmäpäällikkö Keijo Valtonen Säteilyturvakeskuksesta.

Haasteina korkeatasoinen tutkimus ja asiantuntijaresurssien riittävyys

"SAFIR2010 on osa kansallisten ydinturvallisuustutkimusohjelmien jatkumoa. On muistettava, että ydinenergiassa kvartaali ei ole neljännesvuosi vaan neljännesvuosisata. Uutta tässä ohjelmassa on ennen kaikkea sen entistä voimakkaampi ja selkeämpi kytkentä ydinenergialakiin. Uutta on myös uusien toimijoiden, Ruotsin säteilyturvaviranomaisen SSM:n ja Fennovoiman mukaantulo ohjelman johtoryhmään ja toivottavasti enenevässä määrin myös tutkimushankkeiden rahoitukseen", toteaa SAFIR2010-ohjelman johtaja Eija Karita Puska VTT:ltä.

"Ajankohtaiset haasteet liittyvät toisaalta tutkimustarpeiden kasvuun uusien laitoshankkeiden myötä ja toisaalta samanaikaisen asiantuntijoiden eläköitymiseen aiheuttamaan koulutustarpeeseen niin tutkimuspuolella kuin viranomaisen ja 'vanhojen' voimayhtiöiden organisaatioissa. Vaativin haasteemme on kuitenkin lain edellyttämä korkeatasoinen tutkimus.Tutkimusohjelma on ohut 'peitto', joka pyrkii turvaamaan kriittisen massan kaikilla ydinturvallisuuden keskeisillä alueilla. Se ei kuitenkaan ole nykyisessä laajuudessaan riittävä, vaan lisäksi tarvitaan ainakin saman verran muuta tutkimusta", Eija Karita Puska muistuttaa.

SAFIR2010 on kauppa- ja teollisuusministeriön (nyk. työ- ja elinkeinoministeriö) asettama ohjelma, jota koordinoi VTT. Säteilyturvakeskuksella (STUK) on ollut voimakas rooli ohjelman johtoryhmässä, jossa ovat olleet mukana myös Teollisuuden Voima Oy (TVO), Fortum Oyj, Fortum Nuclear Services Oy, Tekes, VTT, Teknillinen korkeakoulu (TKK) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) ja sekä toistaiseksi asiantuntija-asemassa Ruotsin säteilyturvaviranomainen SSM ja Fennovoima Oy. Ohjelma on vuosivolyymiltään noin 7 miljoonaa euroa ja 50 henkilötyövuotta. Hankkeita on käynnissä vuosittain noin 30. Ohjelman kokonaisvolyymin vuosina 2007 - 2010 on suunniteltu olevan noin 28 - 30 M€ ja 200 henkilötyövuotta. Päärahoituslähteet ovat nk. VYR-rahoitus eli voimayhtiöiden lakisääteisistä maksuista saatava raha, joka kerätään erityisesti tätä tarkoitusta varten perustettuun Valtion ydinjätehuoltorahaston (VYR) erillisrahastoon, ja VTT:n omarahoitus VTT:n omissa tutkimushankkeissa

SAFIR2010-ohjelman puoliväliseminaari pidetään 12.–13.3.2009 Hanasaaressa, Espoossa.