Sign In

Ydinvoiman uusi tuleminen - Miten kohdata tulevat haasteet?

10.8.2009

Ydinvoimateknologian SMiRT 20 -konferenssi Otaniemessä 10. – 14.8.2009

Maailman energiantarve lähes kaksinkertaistuu arvioiden mukaan vuoteen 2050 mennessä nykykehityksen jatkuessa. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää vähintään maailman hiilidioksidipäästöjen puolittamista vuoden 2000 tasosta vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen rajoittuisi kahteen asteeseen. VTT:n ja useissa kansainvälisissä arvioissa uuden sukupolven edistyksellisen ydinvoimateknologian nähdään olevan myös varteenotettava vaihtoehto energia- ja ilmasto-ongelmien ratkaisemiseksi. Yli 400 alan kotimaista ja kansainvälistä asiantuntijaa ja vaikuttajaa kokoontuu Espoon Otaniemessä 10. - 14.8. käsittelemään ydinvoimateknologian haasteita.

Tämän hetken kaksi suurinta globaalia pitkän aikavälin haastetta ovat ilmastonmuutos ja valtaisa energiankulutuksen kasvu. Kansainvälinen energiajärjestö IEA, International Energy Agency, odottaa pelkästään maailman sähkön kulutuksen kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Samanaikaisesti energiantarpeen kasvun kanssa öljy- ja kaasuvarannot hupenevat kovaa vauhtia. Nykyisin yli 80 prosenttisesti fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan maailman energiajärjestelmän on siis muututtava radikaalisti vuoteen 2050 mennessä, jotta energiavarat riittäisivät ja ilmastonmuutos saataisiin aisoihin.

“VTT:n äskettäin Energy Visions 2050 -kirjassa julkaisemissa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävissä skenaarioissa ydinvoiman merkitys sähköntuotantoteknologiana on ilmeinen. Varsinkin sen merkitys näkyy skenaariossa, jossa globaali ilmaston lämpeneminen rajataan kahteen asteeseen. Kysymys ydinvoimasta onkin ajankohtainen, kun päätetään tavoista tuottaa maailmalla tarvittava tuleva sähköntarve. VTT näkee ydinvoiman paitsi tutkimuksellisena haasteena myös mahdollisuutena. Tutkimus- ja kehitystyö mahdollistaa ydinvoiman uuden tulemisen siten, että siitä tulee todella varteenotettava tulevaisuuden energiantuotannon vaihtoehto ja keino hillitä ilmastonmuutosta”, totesi VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori SMiRT 20 -konferenssin tervehdyspuheessaan.

Sähköntuotanto synnyttää tällä hetkellä noin neljänneksen ihmisten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Se on nopeimmin kasvava kasvihuonekaasujen lähde. Siksi juuri sähköntuotannossa on pystyttävä vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja pyrittävä tuottamaan sähköä jopa täysin päästöttömästi. Nämä tavoitteet on mahdollista saavuttaa tehokkaasti tuottamalla sähköä mm. ydinenergialla.

VTT on arvioinut ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävissä skenaarioissaan sähköntuotantoteknologioita, jotka ovat globaalisti merkittävimpiä tämän vuosisadan puoleen väliin mennessä. Nämä ovat tuulivoima, nykyinen fissioon perustuva ydinvoima, hiilidioksidin erotus ja varastointi (CCS) noin 2020 - 2030-luvuilta alkaen sekä edistykselliset, kierrätys- ja biomassapolttoaineisiin perustuvat yhteistuotanto- ja seospolttoteknologiat.

Arvioiden mukaan edistykselliset ydinvoimalaitosteknologiat alkavat vallata osuutta maailman sähköntuotannosta vuosisadan loppupuoliskolla. Näihin kuuluvat fissioon perustuvat uudet ydinvoimalaitoskonseptit, jotka hyödyntävät uraanivaroja nykyistä tehokkaammin, sekä varhaisemmassa kehitysvaiheessa oleva fuusioteknologia.

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi maailman valtioiden energiavarmuuden arvioidaan olevan merkittävä tulevaisuuden haaste ja energiateknologian kehitystä ajava voima. Teollisuudelle ja yhteiskunnalle on varmistettava energian toimitusvarmuus hyödyntämällä kaikkia mahdollisia energialähteitä mukaan lukien jätettä. Näin syntyy tarvetta ja mahdollisuuksia puhtaan ja kustannustehokkaan energian teknologioille. Paljon energiaa käyttävän teollisuuden on myös tärkeää saada käyttöönsä energiaa ennustettavissa olevalla hinnalla.

Ydinvoiman uuteen tulemiseen on vaikuttanut myös vaatimus sen turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Turvallisuuden parantamiseksi on tehty lisääntyvässä määrin kansainvälistä yhteistyötä. Yhteistyössä on laadittu myös maailmanlaajuisesti käytettäviä materiaalien, rakenteiden ja voimaloiden turvallisuusvaatimuksia.

Eri maiden toimijat ovat kehittäneet yhteistyössä mm. reaktorien materiaaleja ja rakenteita, muita teknistä turvallisuutta parantavia toimia sekä koko laitosten suunnittelua. Uudet ydinvoimalat pystyvätkin kohtamaan esimerkiksi luonnonkatastrofit entistä varmemmin ja turvallisemmin.

Kansainvälisesti on myös tiedostettu tarve lisätä yliopistoissa ydinteknologian peruskoulutusta ja asiantuntijoiden jatkokoulutusta.

Espoon Otaniemeen kokoontuu 10.8. – 14.8. runsaat 400 kansainvälistä ydinvoima-alan tutkijaa ja vaikuttajaa yli 30 maasta 20. Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT 20) -konferenssiin.

SMiRTin teemana ovat uudet reaktorien materiaali-, rakenne- ja järjestelmätekniset ratkaisut sekä erityisesti niiden mallinnus ja simulointi erilaisissa käyttö- ja häiriötilanteissa. Konferenssissa esitellään uusia teknologisia ratkaisuja, joiden ansiosta ydinvoimasta tulee entistä turvallisempi ja varteenotettavampi vaihtoehto energiantuotantoon ja keino ilmastonmuutoksen hillintään.

VTT vastaa SMiRT-konferenssin järjestämisestä yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa kotimaisten ydinenergiatoimijoiden tuella. Konferenssi on International Association for Structural Mechanics in Reactor Technology (IASMiRT) -järjestön joka toinen vuosi järjestämä tilaisuus. Suomessa pidettävä SMiRT-konferenssi on järjestyksessään 20:s. Konferenssi pidetään ensi kertaa Pohjoismaissa.

 

Ota yhteyttä