Sign In

Väitös: Yhteiskunnan muutosta, kasvua ja menestystä kuvaavat mittarit uudistettava

26.1.2017

Yhteiskunnan isojen haasteiden ratkaiseminen, uudistuminen ja kasvu nojaavat innovaatioihin, joiden kehittäminen vaatii insinööritaitoa laajempaa osaamista. Tämän tulisi heijastua myös päätöksenteon mittareihin. VTT:n erikoistutkija Kirsi Hyytinen on kehittänyt väitöstutkimuksessaan lähestymistavan, jolla tuetaan innovaatioita monimutkaisissa ja systeemisissä toimintaympäristöissä.

Yhteiskunnalliset haasteet, kuten kestävä kehitys ja terveydenhuollon uudistaminen, ovat luonteeltaan monimutkaisia. Niiden ratkaiseminen edellyttää teknologioiden ja palvelujen yhdistämistä, toimintatapoihin liittyviä uudistuksia, yhteistyötä monien eri toimijoiden kesken sekä laaja-alaista yhteiskunnan ja päätöksentekoympäristön tuntemusta.

Hyytisen mukaan tämänhetkinen päätöksenteko perustuu pääasiassa teknis-taloudelliseen tietoon ja mittareihin, jotka eivät yksin riitä kuvaamaan yhteiskunnan muutosta ja kasvua ja niitä vauhdittavien innovaatioiden merkitystä ja vaikuttavuutta.

"Pahimmillaan kapea-alaiset mittarit johtavat epätarkkoihin tai jopa vääriin päätöksiin. Ajanmukaisen päätöksenteon takaamiseksi mittarit ja arviointikäytännöt tulee päivittää nykyistä moniulotteisemmiksi, reaaliaikaisemmiksi ja joustavammiksi. Mittarit eivät voi myöskään katsoa yksinomaan peruutuspeiliin: tuotetun tiedon tulee olla ennakoivaa ja kehittämistä tukevaa, ja se tulee kytkeä tiiviiksi osaksi johtamista ja päätöksentekoa", sanoo Hyytinen.

Tieto tulisi virittää havaitsemaan uudistusten systeeminen luonne: isot järjestelmätason muutokset syntyvät yhdistelmästä erilaisia innovaatioita, monien eri toimijoiden yhteisvaikutuksesta ja monimutkaisten, pitkäjänteisten prosessien tuloksena.

Väitöstutkimuksen mukaan huomiota tulisi kiinnittää kolmeen näkökulmaan: tulevaisuusorientaatioon, systeemisyyteen ja monitoimijaisuuteen. Tulevaisuusorientaatio yhdistää arvioinnin innovaatiotoimintaan, joka synnyttää "huomisen ratkaisuja". Systeemisyys auttaa ymmärtämään innovaatioihin liittyvien tekijöiden monimutkaisia vuorovaikutussuhteita. Monitoimijaisuus puolestaan tekee näkyväksi eri toimijoiden välisen yhteistyön merkityksen innovaatioiden syntymiselle ja leviämiselle.

Tutkimuksessa kehitettyä lähestymistapaa voidaan hyödyntää päätöksenteon ja johtamisen tukena julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa. 

Kirsi Hyytisen väitös "Arviointi palveluinnovaatioiden tukena: tulevaisuussuuntautunut, systeeminen ja monitoimijainen lähestymistapa - Supporting service innovation via evaluation: a future oriented, systemic and multi-actor approach" tarkastetaan Aalto-yliopistossa 30.1.2017 klo 12.

Väitös verkossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/science/2017/S146.pdf