Sign In

VTT selvittää Suomen kyberosaamisen tilan ja luo suositukset tulevaisuuden varalle

15.12.2014

Suomi tähtää kyberuhkiin varautumisen edelläkävijäksi vuonna 2016

Yhteiskunnat ovat yhä riippuvaisempia kyberturvallisuudesta, kun niiden kriittisiä toimintoja ohjataan tietoverkoilla, joiden kautta tehdyt hyökkäykset lisääntyvät koko ajan. Suomi varautuu kyberuhkiin ja niiden aiheuttamiin häiriötilanteisiin sekä tavoittelee alan maailmanlaajuista edelläkävijyyttä. VTT selvittää osana kansallista strategiaa Suomen kyberosaamisen tason ja sen mahdolliset puutteet sekä antaa suositukset alan toimijoille.

VTT kerää vastikään alkaneessa hankkeessa laaja-alaisen aineiston, jonka avulla luodaan kokonaiskuva kyberalan osaamisesta ja sen kehittämisestä Suomessa. Samalla selvitetään esimerkiksi keinot riittävään resursointiin toimintavarmuuden, turvallisuuden ja käytettävyyden varmistamiseksi. Hankkeessa myös verrataan suomalaista osaamista kansainväliseen tasoon mm. patentti- ja julkaisuanalyysien avulla. Vastaavaa analyysia ei ole Suomessa aikaisemmin tehty.

"Kyberturvallisuuteen liittyy merkittäviä uhkakuvia, mutta samalla se on myös suuri mahdollisuus. Hankkeessa pyritään luomaan kokonaiskuva alan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tilanteesta Suomen kannalta", sanoo erikoistutkija Antti Pelkonen VTT:ltä.

"Hankkeessa tehtävä liiketoiminta-analyysi tuottaa tietoa ja luo pohjaa kyberalan liiketoiminnan kehittämiseksi ja kansainvälisen houkuttelevuuden lisäämiseksi", arvioi johtava tutkija Reijo Savola VTT:ltä.

"Analyysin perusteella muodostetaan myös kehittämis- ja toimenpidesuosituksia alan toimijoille osaamisen hyödyntämisen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintajärjestelmän (TKI) tehokkaan toiminnan varmistamiseksi."

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti Suomen kyberalan TKI-toiminnan ja -järjestelmän kehittämisessä. Hankkeen aineistoja ja tuloksia voidaan edelleen käyttää myös tutkimustyössä.

Tarve kyberosaamisen kartoittamiselle on linjattu Suomen kyberturvallisuusstrategiassa. "Kyberosaaminen Suomessa – Nykytila ja tiekartta mahdollisuuksien tulevaisuuteen" -hanketta rahoittaa sisäministeriö, ja se on osa uutta valtioneuvoston tutkimus- ja selvitysrahoituksen instrumenttia.

Hankkeen toteuttaa VTT yhteistyössä Cyberlab Oy:n kanssa.

Hanke on noin 290 000 euron budjetillaan suurin valtioneuvoston haun ensimmäisellä kierroksella rahoitetuista projekteista, ja se toteutetaan ajalla 24.11.2014 - 31.1.2016.


Ota yhteyttä