Sign In

Jätteen hallinta ja konseptisuunnittelu

Kehittämme kustannustehokkaita prosesseja jätteiden ja sivuvirtojen hallintaan

Jätevirtojen hallinta ja konseptisuunnittelu sisältää tilannekartoituksen ja jätteen karakterisoinnin. Jatkamme suunnittelemalla konseptin jatkokäyttöön tai jätteen sijoitukseen. Tavoitteena on alentaa jätemäärää ja kustannuksia sekä nostaa materiaalitehokkuutta. Suunnittelussa on itsestään selvää huomioida lupaehdot ja ympäristönäkökulmat.

Sääntely tiukentuu orgaanisen ja muun jätteen sijoittamisen osalta, ja alan toimijoilta odotetaan toimia uudessa tilanteessa. Fiksut ratkaisut eivät aina tule kalliimmaksi vaan voivat tuoda kustannussäästöä. Yhden jäte voi olla toisen raaka-aine.

Ota yhteyttä luovien ratkaisuiden merkeissä!

Jätteelle räätälöydyt ratkaisut

VTT auttaa sinua ja asiakkaitasi kehittämään kustannustehokkaita prosesseja jätteiden ja sivuvirtojen hallintaan. Keskitymme erityisesti materiaalien hyötykäyttöön ja arvonluontiin käyttäen mekaanisia, kemiallisia ja/tai biologisia prosessointimenetelmiä.

Kehitettyjen konseptien kestävyyden varmistamme prosessimallinnus- ja LCA-tutkimuksilla. Kaiken perustana on jäte- sivuvirtojen virtojen tuntemus ja laaja kokemuksemme niiden analysoinnista.Tunnemme ja otamme huomioon EU:n nykyiset ja tulevat kehityssuunnat ja lainsäädännön sekä jätteitä tuottavan prosessin.

Jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntämisessä olemme erikoistuneet arvoaineiden (metallien ja biokomponenttien) talteenottoon. Tavoitteemme on löytää kustannustehokkaat menetelmät myöskäsittelyjäännösten hyödyntämiseen tai turvalliseen loppusijoitukseen.

Erityisosaamisaluettamme ovat kaivos- ja metalliteollisuuden jätteet, tuhkat, elektroniikkajätteet, rakennusjätteet ja bioteollisuuden sivuvirrat. Osaamistamme olemme kehittäneet kansainvälisissä hankkeissa (esim. EU-hankkeet). Niiden kautta meillä on laajat kansainväliset yhteistyöverkostot, joita hyödynnämme hankkeissamme.

Tutkimusvälineet ja verkostot

Tutkimusinframme sisältää laboratorio- ja pilto-mittakaavan leitteistoja jolla voidaan muokata ja jalostaa erilaisia kiinteitä ja nestemäisiä materiaaleja; liuotuskolonneja fraktiointi- (esim. flotaatio) ja (bio)hydrometallurgialaitteistoja, biokaasureaktoreita, hydroterminen karbonisaatio (HTC) vedenpoisto- ja suodatuslaitteistoja. Teknologiakehitystä tukevat systeemi-, prosessi- ja reaktiotason mallinnus, kestävyysarvointi (sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen) sekä materiallivirtaanalyysit.

Resurssitehokkuuden kansainväliset verkostomme ovat raakaineiden ja veden Euroopan innovaatiokumppanuudet (EIP Raw materials, EIP Water), Euroopan vesiteknologiaplatformi WssTP sekä Kestävän prosessiteollisuuden PPI, SPIRE. Osallistumme lisäksi BREF kaivosjäteryhmään ja eurooppalaiseen asiantuntijaryhmään Rakennustuotteiden vaaralliset aineet.

Palvelemme jätevirroilleen ratkaisuja hakevia kierrätys- vesiteknologiayrityksiä sekä materiaali- ja vesi-intensiivisia teollisuusaloja. Asiakkaamme ovat ennen kaikkea mineraali -ja metallisektori, tehdasteollisuus ja bioteollisuus ml. elintarviketeollisuus.