Sign In

Prosessidiagnostiikka ja ongelmanratkaisu

Minimoi tuotannon vaihtelut ja maksimoi prosessien tuotto!

​Prosessidiagnostiikka sukeltaa suoraan prosessi-ilmiöiden syvään päähän paikan päällä suoritettavien mittausten ja data-analyysien kautta. Se auttaa ymmärtämään ajo-olosuhteiden, materiaalien ja tuotannon laadun välisiä suhteita, mikä parantaa tehokkuutta sekä auttaa ratkaisemaan prosessiin liittyviä haasteita ja kehittämään uusia malleja.

Muutokset raaka-aineessa tai apuaineiden pitoisuuksissa vaativat useimmiten myös ajoparametrien uudelleenarviointia. Laatu voi toisinaan vaihdella myös vakaan käyttötilan aikana, ja vaihtelun syyt on tarpeen selvittää.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat minimoida tuotannon vaihtelut ja maksimoida prosessien tuoton!

VTT Process Diagnostics -ryhmä antoi moniulotteisen analyysin perusteella tehtaan (Stora Enso Varkaus) johdolle luettelon suositelluista toimenpiteistä. Eräiden suositeltujen muutosten toteuttaminen vähensi tehtaan vaahdonestoaineen kulutusta 75 %. Prosessissa havaittiin lisäksi useita vaihtelukohtia, joiden todettiin johtuvan viallisista pumpuista ja ohjausongelmista. Näiden ongelmien ratkaiseminen johti merkittäviin säästöihin ja varmisti paperituotteen tasalaatuisuuden.

Tiedonlouhinta

Uutta mittausteknologiaa ja tiedonrikastusmenetelmiä vesi-intensiivisten teollisten prosessien ongelmiin. 

Vesi-intensiiviset tuotantoprosessit perustuvat raaka-ainehiukkasten väliseen vuorovaikutukseen vesipohjaisessa väliaineessa. Pieninkin muutos kemiallisissa olosuhteissa uhkaa tuottavuutta ja tuotteiden laatua.

Prosessin tuottavuuden ja kannattavuuden voi varmistaa verkkopohjaisella valvonnalla ja ohjauksella. Haitalliset muutokset johtuvat useimmiten kausittaisesta vaihtelusta tai äkillisistä muutoksista, joita ei voida havaita laboratoriossa.

Olemme analysoineet satoja sellu- ja paperiteollisuuden prosesseja. Muilla vesi-intensiivisillä aloilla olemme esimerkiksi optimoineet kalantuotantoa määrittämällä veden laadun ja kalojen terveyden syy-seuraussuhteet sekä vähentäneet merkittävästi panimoiden vedenkulutusta ja kaivosteollisuuden ympäristöpäästöjä. 

Edistyksellinen ongelmanratkaisu

Käytämme ongelmanratkaisussa uusimpia verkkotyökaluja, laajan perinteisten verkkomittausten valikoiman ja tehokkaiden tiedonrikastusvälineiden tukemana. Meillä on ainutlaatuista osaamista edistyneiden verkkopohjaisten korroosionvalvontajärjestelmien alueella, korroosionhallinnasta prosessien eri tiloissa, korroosioriskianalyyseista ja materiaalikonseptien validoinnista. VTT tekee lisäksi korkeatasoista tutkimusta prosessien mikrobiologian alueella. Pystymme analysoimaan mikrobiologisia ongelmia sekä laboratoriossa että verkkopohjaisilla valvontatyökaluilla. 

Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti hyvin verkottuneita mallinnuksen, tiedonrikastuksen ja uusien antureiden kehittämisen aloilla. 

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat sellu- ja paperiteollisuus sekä kaivos- ja elintarviketeollisuudet.