Sign In

Prosessien mallinnus

Ota yhteyttä kehityssyklisi lyhentämiseksi!

Mallinnus on kustannustehokas työkalu arvioitaessa prosessimuutosten, uusien materiaalien ja konseptien implementoinnin vaikutuksia systeemin suorituskykyyn. VTT:llä on mallinnusosaamista systeemitasolta yksittäisen prosessin ja ilmiön tasolle saakka. Osaaminen käsittää esimerkiksi kiinteän olomuodon korkeassa lämpötilassa tapahtuvien reaktioiden, vesikemian tai korroosion mallinnuksen.

Nykypäivänä on monia menetelmiä uusien prosessien ja materiaalien arviointiin sekä uusien systeemikonfiguraatioiden parametrien määritykseen ilman että kaikki vaihtoehdot on tutkittava laboratorio- ja pilot-kokeissa. Voimme karsia vaihtoehtojanne mallinnus- ja simuloitniosaamisellamme ja –työkaluillamme – kustannustehokkaasti.

Mallinnus ja simulointi

Kehitämme ja hyödynnämme prosessien ja ilmiöiden simulointia ja mallinnusta prosessitehokkuuden parantamiseksi. Tehokkuutta voidaan mitata esimerkiksi energia- kustannus- tai valituilla ympäristövaikutusindikaattoreilla, joiden määrityksessä välttämättä tarvitaan aine- ja energiataseita.

Malleja kehitetään myös tehtaiden jatkuvaa prosessikehitystä varten sekä uusien tuotantokonseptien arviointiin ja prosessi-integraatioon. Olemme esimerkiksi evaluoineet biojalostamon integrointivaikutuksia sellun tuotantokustannuksiin.

Pääpainomme on erilaisten keitto- ja biojalostamoprosessien, elintarvike- ja juomaprosessien ja tulevaisuuden bio- ja kemiantuotteiden prosessien mallinnuksessa siten, että niihin sisältyvät myös sivuvirtojen ja vesien puhdistuksen ja arvonlisäyksen teknologiat.

Prosessisuunnittelun menetemät ja työkalut

Hyödynnämme kaikissa projekteissamme vahvaa prosessisuunnitteluosaamisemme, johon sisältyvät simulointi- ja mallinnustyökaluosaaminen sekä teollisten prosessien osaamisen yhdistelmä. Asiakkaamme myös hyötyvät projekteissa kansallisista ja eurooppalaisista tutkimusverkostoistamme, esimerkiksi energiatehokkuuteen ja kierrätyskuidun kustannustehokkuuteen liittyen.

Osaamistamme on hyödynnetty monella eri sektorilla, joihin kuuluvat metsä- ja elintarviketeollisuuden ja biomateriaali- ja bioenergia-alat. Lisäksi VTT:llä kehitettyjä simulointi- ja mallinnustyökaluja kuten Balas®- prosessisimulaattoria hyödyntävät yksityiset ja akateemiset toimijat, jotka palvelevat ko. sektoreita.

Simulointi- ja mallinnusmenetelmät ja –työkalut sopivat kaikkien prosessiteollisuuden alojen käytettäväksi. Ne auttavat koko prosessin elinkaaren ajan konseptuaalisesta prosessisuunnittelusta ajossa olevan prosessin ongelmaratkaisuun ja tehokkuuden optimointiin saakka.