Sign In

Biotalouden mahdollistava tutkimus

Luodaan yhdessä biotaloudesta bisnestä!

​​

Tarjoamme maailmanluokan osaamista ja kehitämme luonnonvarojen ja ympäristöratkaisujen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa teknologiaa. Erityisten prosessiteknologioiden ja prosessihallinnan lisäksi VTT tarjoaa neljää mahdollistavaa teknologiaa biotaloussektorille: solutehdas, kestävä kemia, termokemiallinen konversio ja simulointi sekä mallinnus.

​​Toteuta muutos VTT:n keskeisten mahdollistavien teknologioiden avulla- moninkertaista yrityksesi volyymi!

Vuonna 2030 biomassaraaka-aineita käytetään kustannustehokkaasti sekä korkean arvon tuotteiden että energian ja polttoaineiden tuotantoon Jätteistä ja biomassatähteistä valmistetaan uusia tuotteita ja energiaa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Riippuvuus fossiilisista raaka-aineista ja energiasta on vähentynyt ja etenemme kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tarpeitanne palveleva tutkimus

Tarjoamme asiakkaillemme biotalouden sovellusten tutkimus-, kehitys- ja pilotointi-palvelut, jotka perustuvat biotekniikan, termokemiallisten prosessien sekä kemian tekniikan tutkimukseemme.

Teemme prosessien ja tuotantokonseptien arviointi- ja mallinnustyötä kehityspolun eri vaiheisiin alustavista tarkasteluista demonstraatioihin ja teollisten laitosten toiminnan parantamiseen asti.

​​BIORUUKKI pilotointikeskus

Kyseessä on yksi merkittävimmistä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n investoinneista tällä vuosikymmenellä ja suurin biotalouden tutkimusympäristö Pohjoismaissa. Se palvelee yritysten prosessi- ja tuotekehitystoimintaa sekä VTT:n ja sen tutkimuskumppaneiden projekteja. Bioruukissa tutkitaan ja kehitetään metsä- ja maatalouden biomassan sekä teollisuuden ja yhdyskuntien sivu- ja jätevirtojen prosessointia.

​​​​Biomassan fraktiointi ja kuidutus 

Voimme auttaa biomassan prosessointikonseptisi kehittämisessä tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi, tuottamaan erikoismassoja tai uuden tyyppisiä teollisia raaka-aineita erilaisista biomassan lähteistä.

​​​​Kemian koetehtaat 

VTT:n kemian pilotit ovat ainutlaatuinen yhdistelmä suhteellisen suuria monikäyttöisiä pilot-mitan reaktoreja ja monipuolisia erotustekniikan laitteistoja.

​ ​​​

​​​​Biomassan ja jätteen kaasutus 

Työmme painottuu prosessin kehitykseen, jonka mahdollistavat laboratorio- ja pilot-mittakaavan koelaitteemme ja maailmanluokan osaamisemme.

​ ​​​
​ ​​​

​​​​Nopea pyrolyysi -biomassan konversio bioöljyksi 

Vahvuutemme on kehityshenkilöstön aiheeseen liittyvä kriittinen massa (kokeellinen työ, mallinnus, analytiikka, tekninen palvelu). Käytössämme on uniikki nopean pyrolyysin pilot-laitteisto, jota voidaan käyttää prosessin skaalaamisen apuna.

​ ​​​

 Solutehdas

Erityisosaamistamme on hiiva-, bakteeri-, home-, levä- ja kasvisoluja proteiinien, entsyymien, biopolttoaineiden, biomateriaalien ja kemikaalien kehittäminen tuottajiksi. Synteettisen ja systeemibiologian, automaation ja tuottofysiologian osaamisemme avulla muutamme biotekniset tuottoprosessit kannattaviksi ja kestävän kehityksen mukaisiksi.

​​​​Bioprosessien kehittäminen 

VTT on paras yhteistyökumppani eri organismien hyödyntämisessä bioprosesseissa – me hallitsemme bakteerit, hiivat ja homeet, levät ja kasvisolut.

​ ​​​

​​​​Metabolian muokkaus 

Olemme erilaisten hiivojen, filamenttihomeiden ja syanobakteerien sekä geeniteknisen ja aineenvaihdunnan muokkauksen asiantuntijoita. Etsimme uusia tuotto-organismeja, joilla on haluttuja prosessiominaisuuksia, ja luomme geneettiset työkalut niiden muokkaamiseen.

​ ​​​

​​​​Kasvibiotekniikka 

Kehitämme kasveja, kasvisoluviljelmiä ja leviä biomassan, ainesosien sekä arvokkaiden kemikaalien ja proteiinien tuottamiseen tarpeittenne mukaisesti.

​ ​​​

​​​​Proteiinien kehitys ja muokkaus 

Tutkimme ja kehitämme proteiineja moniin sovellutuksiin: uusia ja parempia entsyymejä sekä nanomateriaaleja ainutlaatuisilla ominaisuuksilla.

​ ​​​

​​​​Proteiinintuotto 

​VTT tarjoaa maailmanluokan osaamista mikrobien, kasvisolujen ja kasvien kehittämisessä proteiinintuottoisäntinä. Tuotamme asiakkaiden tilauksesta rekombinanttiproteiineja Ekspressiopalvelussamme.

​ ​​​

​​​​Synteettinen biologia 

VTT:n synteettisen biologian tutkimusryhmä kykenee ratkaisemaan haastavia bioinformatiikkaan, tiedonkäsittelyyn ja metabolian mallinnukseen liittyviä ongelmia. Sen lisäksi kykenemme kehittämään yllämainittujen tekniikoiden ohjaamana tehokkaita solutehtaita hyödyllisten kemikaalien ja biopolttoaineiden tuottoon. 

​ ​​​

 Simulointi ja mallinnus

Tarjoamme nopeita ja tehokkaita keinoja saada tarkkaa informaatiota erilaisiin prosessiteollisuuden tarpeisiin investointipäätöksen tukemisesta prosessikehitykseen ja ongelmanratkaisuun.

​​​​Prosessien ja energiasysteemien dynaaminen mallinnus 

VTT:llä on käytössään huipputason koe- ja analyysilaitteet leijupolton tutkimuksessa. Koeympäristömme mahdollistaa kuplapeti-, kiertoleiju- ja arinapolton tutkimuksen laboratoriokokoluokasta pilot-kokoluokkaan.

​ ​​​

​​​​Prosessien mallinnus  

Pääpainomme on erilaisten keitto- ja biojalostamoprosessien, elintarvike- ja juomaprosessien ja tulevaisuuden bio- ja kemiantuotteiden prosessien mallinnuksessa siten, että niihin sisältyvät myös sivuvirtojen ja vesien puhdistuksen ja arvonlisäyksen teknologiat.

​ ​​​

​​​​Teknistaloudelliset tarkastelut 

VTT yhdistää prosessilaskennan konseptikehitykseen ja jatkokehittää mallia ja laskentaa kehitystyön edistyessä.

​ ​​​
​ ​​​

 Termokemiallinen konversio

​ ​​Kehitämme uusia ja kestäviä teknologioita biokemikaalien ja vähähiilisen energian tuotantoon. Tarjoamiimme palveluihin kuuluvat teknis-taloudellinen kehittäminen ja ennakointi, laboratorio- ja pilottitason kokeellinen työ, prosessikehitys ja teollisten demonstraatioiden tuki.

​ ​​​

​​​Katalyyttitutkimus-ta kaasufaasi-prosesseihin 

​VTT kehittää katalyyttejä ja prosesseja erilaisiin heterogeeniseen katalyysiin pohjautuviin prosesseihin. Meillä on erinomaiset laitteistot katalyyttien valmistukseen, karakterisointiin ja testaukseen sekä pitkä kokemus katalyyttien ja prosessiolosuhteiden optimoinissa ja katalyyttien kehittämisessä.

​ ​​​
​ ​​​ ​ ​​​​ 

​​​​CFD-mallinnus 

Keskeisimpiä laskennallisen virtausdynamiikan (CFD) sovelluskohteitamme ovat: voimakattiloiden tulipesät, nopean pyrolyysin reaktorit, vaahdotuslaitteet ja ydinvoimalat. ​

​ ​​​

​​​​Polttoprosessit 

VTT tarjoaa koetoiminta- ja prosessimallinnuspalveluita kattilatoimittajille, voimalaitosten käyttäjille ja investoijille. 

​ ​​​

Infrastruktuuri ja liiketoiminnan kehittäminen

 

​​​​Biotalouden konseptikehitys ja -evaluointi

VTT:n vahva osaaminen teknologiakehityksessä yhdistettynä organisaation laajalti käytettyihin systemaattisiin arviointi-, simulointi- ja mallinnusmenetelmiin nopeuttaa uusien konseptien kokonaisvaltaista toteutettavuusarviointia.

​ ​​​