Sign In

Teknistaloudelliset tarkastelut

Ota yhteyttä – kehitetään konsepteja fiksulla tavalla!

Uusia teknologiakonsepteja kehitettäessä on tärkeää arvioida myös suunniteltavan prosessin toteutettavuutta. VTT yhdistää prosessilaskennan konseptikehitykseen ja jatkokehittää mallia ja laskentaa kehitystyön edistyessä. Kehitystyöstä tulee näin tehokkaampaa, ja konseptin käytännön toteutettavuutta voidaan käyttää ohjaamaan kehitystä ja ratkaisun suunnittelua.

Kokonaisvaltaista prosessisuunnitelumenetelmien ja –työkalujen ymmärrystä

VTT:llä on teknologiakehitykseen sidoksissa oleva, vahva osaaminen uusien tuote- ja prosessikonseptien alustavassa suunnittelussa ja teknistaloudellisessa arvioinnissa.

Sen lisäksi pystymme jatkamaan tarkempaan arviointiin mallintamalla suunniteltuja prosesseja prosessisimulaation avulla ja kehittämällä kustannusmalleja. Pystymme esim. parantamaan prosessitaloutta hyödyntäen prosessi-integraatiomenetelmiä tai kehittämällä kassavirta-analyyseja eri skenaarioille.

Viime aikoina olemme seuloneet uusia biotuoteprosessikonsepteja ja -skenaarioita sekä kehittäneet menetelmiä ja työkaluja aikaisen vaiheen teknistaloudelliseen analyysiin.

Prosessikehitystä erilaisille teollisuussektoreille

Vahva osaamisemme aikaisen vaiheen prosessisuunnittelussa ja teknistaloudellisen analyysin menetelmissä ja työkaluissa takaa uusien tuotantokonseptien arviontien tehokkuuden. Pystymme lisäksi hyödyntämään VTT:n laajaa kokeellista osaamista arviointien pohjadatan validoinnissa.

Olemme toimineet eri teollisuudenalojen, investoijien ja julkisten toimijoiden kanssa. Nämä sisältävät esimerkiksi metsä-, kemian-, elintarviketeollisuuden sekä biomateriaali- ja energia-alat. Analyysien tarkkuustaso vaihtelee aikaisen vaiheen tuotekonseptien analyyseista olemassa olevien prosessien retrofit-arviointeihin.

Vahvin osaamisemme on puupohjaisten prosessikonseptien ja niiden integroinnin arvioinnissa käyttäen uusia menetelmiä.

Uusien tuotantokonseptien teknistaloudellinen arviointi on geneerinen työkalu tuote- ja prosessikehityksessä kaikille teollisuussektoreille ja toimijoille, jotka tarvitsevat systemaattista uusien ideoiden arviointia.