Sign In

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen

Minimoi uusiin, haastaviin polttoainejakeisiin ja kattilainvestointeihin liittyviä riskejä

​​

​Biomassaa, jätefraktioita ja muita hankalia polttoainesekoituksia voidaan käyttää voimantuotannossa korvaamaan perinteisiä fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä. Näin optimoidaan kustannuksia ja päästöjä.

Turve, biomassa, erilaiset jätejakeet ja hiililaadut kuuluvat tulevaisuuden polttoainevalikoimaan monipolttoainekattiloissa kustannusten ja päästöjen vähentämiseksi. Tämä asettaa haasteita polttoaineiden karakterisointiin, kattilan käyttöön ja korroosioon liittyen pölypoltto- ja leijukattiloissa. 

VTT:n avulla voit minimoida uusiin, haastaviin polttoainejakeisiin ja kattilainvestointeihin liittyviä riskejä.

Kestäviä korkean hyötysuhteen teknologioita

VTT:llä seospolton eri osa-alueita kehitetään yhdessä energiayhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa. Päätavoitteena on kehittää ja demonstroida kestäviä biomassapohjaisia korkean hyötysuhteen teknologioita yhdistettyyn lämmön, sähkön ja jäähdytyksen tuotantoon. Tämä koskee fossiilisten polttoaineiden pölypoltto- ja leijukerrosteknologioita liittyen sekä uusiin että olemassa oleviin laitoksiin.

Laaja-alaista polttoprosessien osaamista

VTT:n laajan polttoaine- ja poltto-osaamisen kautta kokonaisvaltaisia teknis-taloudellisia arviointeja voidaan toteuttaa erilaisille seospolttoteknologioille. VTT tarjoaa analyyttistä tukea seospolton teknologioihin, tarvittaviin laitteistoihin sekä laitoksen käyttö- ja käyttötalousvaikutuksiin.