Sign In

Ennakointi rakentaa perustan tulevaisuuden päätöksenteolle

 

VTT ennakointi, liiketoiminnan kehittäminen

VTT:n ennakointitutkimus tuottaa tietoa teknologioiden, liiketoimintaympäristön ja koko yhteiskunnan tulevaisuudesta 5, 10 ja jopa 50 vuoden aikaväleillä. Rakennamme strategisia toimintasuunnitelmia kohti tavoitetulevaisuutta, jossa organisaationne ottaa käyttöön täyden hyödyn uusista teknologisista ja liiketoiminnallisista mahdollisuuksista.

Ennakoinnin avulla voimme suunnata strategioita, laatia tulevaisuuden politiikkatoimia ja valmistella älykkäitä investointeja. Työskentelemme yritysten ja julkisen sektorin sekä laajempien toimijaekosysteemien kanssa, ja yhteisenä tavoitteenamme on:

 • ennakoida kehityskulkuja ja varautua mahdollisiin tulevaisuuksiin
 • tunnistaa ja tutkia teknologia- ja liiketoimintainnovaatioita
 • ymmärtää systeemisiä muutoksia ja murroksia
 • aktiivisesti rakentaa polkuja kohti kestävää tulevaisuutta.

 

Ennakointihankkeemme tukeutuvat aina vahvaan tieteelliseen ja tutkimukselliseen osaamiseen sekä käytännön ennakointityökaluihin. Jokainen projektimme on asiakastarpeiden ja toimialakontekstin perusteella räätälöity kokonaisuus. Painotamme erityisesti osallistavia ennakointimenetelmiä, joissa osalliset ja sidosryhmät pääsevät aktiiviseen rooliin jo työskentelyprosessin aikana.

Ennakoimme ja muovaamme tulevaisuuksia skenaarioiden, visioiden, tiekarttojen ja toimintasuunnittelun avulla

Ennakointitutkimuksen tuloksena syntyy esimerkiksi trendianalyysejä, riskiarvioita, skenaarioita, visiolausumia, tiekarttoja, toimintasuunnitelmia ja ekosysteemikarttoja. Tämä tulevaisuustieto auttaa organisaatiotanne:

 • tunnistamaan trendejä ja heikkoja signaaleja ajankohtaisiin tapahtumiin liittyen
 • tarkastelemaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita poliittisten, taloudellisten, teknologisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden suhteen
 • tarttumaan nouseviin teknologisiin ja liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin
 • valjastamaan potentiaalinne muutoksen edelläkävijänä
 • suuntaamaan strategiatyötänne
 • vahvistamaan ja sitouttamaan sidosryhmänne yhteiseen tulevaisuuden visioon.

 

Foresight_Auvinen.jpg 

Lisätietoa VTT:n ennakoinnista ja sen vaikutuksista löydät oheisista YouTube-videoistamme:

 
 

Yhdistämme tieteellisen erinomaisuuden toimialakohtaiseen tietotaitoon 

VTT:n ennakointi-, liiketoiminta- ja teknologiaosaajat yhdistävät voimansa eri toimialojen ennakointihankkeissa. Monitieteiset projektitiimit kootaan VTT:n yli 2 000 asiantuntijan osaajajoukosta. Yksi esimerkki osaamisyhdistelmistämme on ennakoinnin hyödyntäminen osana turvallisuuskulttuurin arviointia.

Tutkimusaiheitamme ovat esimerkiksi:

 • bio- ja kiertotalous
 • elämäntavat ja kulutuskäyttäytyminen
 • innovointikapasiteetin kasvattaminen
 • kehittyvät taloudet
 • kestävä kehitys ja ilmastonmuutos
 • liiketoiminta- ja teknologiainnovaatiot
 • murros- ja innovaatioprosessit
 • politiikka
 • sosiotekniset järjestelmät
 • toimija- ja innovaatioekosysteemit
 • turvallisuus, ml. kyberturvallisuus
 • vaikutusarviointi ja hyväksyttävyys
 • yhteiskunnalliset isot haasteet (grand challenges)
 • älykkäät kaupungit

Toimialamme sisältävät esimerkiksi:

 • asuminen ja eläminen
 • bioteknologia
 • energia
 • jäteteollisuus
 • kaivosteollisuus
 • liikenne ja logistiikka
 • prosessi- ja metsäteollisuus
 • ruoka
 • terveys ja hyvinvointi
 • tieto- ja viestintäteknologiat
 • työelämä ja koulutus
 • valmistava teollisuus

 

 

Olemme toteuttaneet yli 100 menestyksekästä ennakointihanketta Suomessa, Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa, Australiassa sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa. Johtavat yritykset, julkishallinnon päätöksentekijät ja investoijat pitävät VTT:n ennakointia luotettavana ja puolueettomana kumppanina. 

Esimerkkejä viimeaikaisista ennakointihankkeistamme löydät REFERENSSIT-välilehdeltä.

Kyberosaaminen Suomessa - Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen 

Tavoite: Tarkastella kyberosaamisen nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä Suomessa.

Tulokset: Raportissa luodaan tulevaisuuskuva Suomen kybertoimintaympäristön kehityksestä 10 vuoden aikajänteellä sekä kolme tiekarttaa, jotka kuvaavat siirtymää nykytilasta kohti tavoitetilaa.

Vaikutus: Hankkeen toimenpidesuositusten kokonaisuus tähtää suomalaisen kyberturvallisuusosaamisen vahvistamiseen ja nostamiseen edelläkävijämaiden tasolle.

Rahoitus ja asiakas: Valtioneuvoston kanslia

Lisätietoa: Projektiraportti

SAM - Kestävä ja hyväksyttävä kaivosteollisuus

Tavoite: Tuottaa kaivossektorille uusia kestävän kehityksen arviointiin tarkoitettuja työkaluja, erityisesti ympäristön- ja sosiaalisten kysymysten hallintaan ja viestintään. Tutkimusta ohjasivat tulevaisuuden ennakointi, visiot ja kaivosteollisuuden tiekartta.

Tulokset: 'Sosiaalisen toimiluvan' konsepti ja dialogin parantaminen alan yritysten ja sidosryhmätahojen välillä. Potentiaaliset uudet liiketoimintamallit ja palvelukonseptit, jotka tukevat kestävää kehitystä koko toimialalla ja ekotehokkuutta läpi arvoketjun.

Vaikutus: Kestävän kehityksen työkalut luovat lisäarvoa yrityksille ja lisäävät alan tietopohjaa yleistasolla, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tuotiin yhteen arvoketjun eri toimijat: teknologiakehittäjät, kaivokset, palvelutuottajat, viranomaiset, konsultit ja paikalliset asukkaat.

Rahoitus ja asiakkaat: Tekes-rahoitusta saanut yhteishanke toteutettiin VTT:n koordinoimana yhdessä tutkimuslaitosten ja alan yritysten kanssa.

Lisätietoa: http://virtual.vtt.fi/virtual/sam/index.htm

Turvallinen liikennejärjestelmä 2100

Tavoite: Tunnistaa ja yhdistää menetelmiä liikennejärjestelmien kehityksen pitkän aikavälin ennakointiin.

Tulokset: Kolmivaiheinen, osallistava visioprosessi.

Vaikutus: Visio Suomen turvallisesta liikennejärjestelmästä vuonna 2100 muodostettiin yhdessä Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa. Visio tuki liikennesektorin strategista suunnittelua.

Rahoitus: Turvallinen Liikenne 2​​025 –ohjelma​

Asiakkaat: Liikenteen turvallisuusvirasto, liikennevirasto

Lisätietoa:​ 

 

South Australian Cellulosic Fibre - Arvoketjun teknologinen roadmap-suunnitelma

Tavoite: selvittää voidaanko järjestelmäuudistuksilla vastata Australian vihreän kolmion alueen keskeiseen haasteeseen: "Ei niinkään alhainen teknologian taso, vaan paikallisen teollisuuden viestinnän ja yhteistyön puute."

Tulokset: yhteinen näkemys siitä, että Etelä-Australian metsäteollisuus tarvitsee suuremman lisäarvon tuotantoa.

Vaikutus: tietoisuuden kasvu alueellisten toimijoiden keskuudessa ja merkittävä mediajulkisuus:

 • Alueelliset toimijat ymmärsivät, että metsäteollisuuden historiallista kehityskaarta voi ja tulee muuttaa.
 • Etelä-Australian aluehallinto perusti rahaston teollisuuden uudistamista varten.

Rahoitus ja asiakas: Etelä-Australian aluehallinto

Lisätietoa: http://www.statedevelopment.sa.gov.au/industry/manufacturing/manufacturing-programs-and-initiatives/cellulose-fibre-chain-initiative

​SECUR-ED – Turvallinen eurooppalainen joukkoliikenne

Tavoite: Parantaa kaupunkien joukkoliikenteen turvallisuutta.

Tulokset: VTT kehitti systemaattisen tavan tunnistaa heikkoja signaaleja, jotka saattavat johtaa haitallisiin tapahtumiin ja onnettomuuksiin joukkoliikenteessä. Näitä tuloksia voidaan hyödyntää varoitusjärjestelmän luomisessa joukkoliikenteeseen.

Vaikutus: Joukkoliikenteen toimijat voivat hyödyntää tuloksia suoraan. Toimintatapaa voidaan myös käyttää muihin turvallisuuteen liittyviin sovelluksiin.

Rahoitus: EU FP7

Lisätietoa: http://www.secur-ed.eu/

Digital Health Future – Roadmapping South African Strategy

Objective: To broaden the Finnish and South African capabilities for strategic planning of digital health innovation ecosystems, and secondly, to analyse and conceptualise digital health innovation ecosystem issues in the South African context.

Results: A validated conceptualisation of a South African Digital Health Innovation Ecosystem.

Impact: Extended collaboration and dialogues between South African and Finnish experts working on innovation and challenges of global development. Insights and lessons on how technologies can be deployed to address society-wide challenges.

Funding and customer: Finnish Ministry for Foreign Affairs

Further information:

SINTRAS – Study towards a single and innovative European transport system

Objective: To examine technological, regulatory and legal barriers and to propose actions to overcome them in the context of the European goal of an integrated transport system, a Single European Transport Area.

Results: Barrier analysis, roadmaps and action plans for five specific technology areas in transport and mobility. Recommendations for action in for sectoral, national and European decision-makers across Europe.

Impact: Concrete support to the Commission's transport research and innovation policy.

Funding and customer: European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport

Further information:

Selaa ja etsi ennakointijulkaisujamme

 

​Tutustu VTT:n ennakoinnin asiantuntijoihin

 • Wessberg Nina, Research Team Leader  

 

 • Auvinen Heidi, Research Scientist  
 • Gotcheva Nadezhda, Senior Scientist
 • Halonen Minna, Research Scientist
 • Koivisto Raija, Principal Scientist  
 • Leinonen Anna, Research Scientist
 • Myllyoja Jouko, Senior Scientist
 • Popper Rafael, Principal Scientist  
 • Sundqvist-Andberg Henna, Senior Scientist
 • Tuominen Anu, Principal Scientist  
 • Ylönen Marja, Senior Scientist
 • Åkerman Maria, Principal Scientist

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@vtt.fi