Sign In

Etiikka ja vastuullisuus innovaatio- ja liiketoiminnassa

 

Yritysten menestys on palvelujen ja hyödykkeiden tuottamisen lisäksi yhä vahvemmin sidoksissa siihen, kuinka hyvin ne pystyvät toimimaan yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja vastuullisuuskäsitysten mukaisesti. Taustalla vaikuttavat suuret yhteiskunnalliset muutokset, kuten globalisaatio, ilmastonmuutos, väestörakenteen muutos ja digitalisaatio. Vastuullisuus nähdään yritysten kilpailutekijänä ja innovatiivisuuden lähteenä: onnistuneesti toteutettuna vastuullinen innovaatio- ja liiketoiminta luo jaettua arvoa – asiakkaille kestävien ratkaisujen, yrityksille kilpailukyvyn lisääntymisen ja yhteiskunnalle yhteiskunnallisen vaikuttavuuden muodossa. Vastuullisuuden toimintaansa kokonaisvaltaisesti sisällyttävä yritys pystyy tuottamaan yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ja haluttuja tuotteita ja palveluita, välttämään toiminnasta aiheutuvia epätoivottuja seurauksia sekä hallitsemaan liiketoiminnan riskejä.

 

Vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta

 

 

 Kuva ja video: Responsible-Industy -projekti

 

 

 

 

Ihmiset 

 

Olen kiinnostunut siitä, miten yritysten vastuullisuus ja eettisyys voivat lisätä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vahvistaa samalla niiden liiketoimintaa. Tärkeää on löytää tapoja, joilla "jaettu arvonmuodostus" tapahtuu.

 YTT, dosentti Mika Nieminen, Johtava tutkija, VTT

 

Tutkimusintresseinäni ovat teknologian eettinen tarkastelu, teknologian sosiaalinen muotoutuminen ja digitalisaation vaikuttavuus arkeen ja elämän laatuun. Pyrin kehittämään työkaluja, joiden avulla teknologian eettinen arviointi voi toimia vastuullisten ja kestävien innovaatioiden lähteenä.

 FT, dosentti Jaana Leikas, Johtava tutkija, VTT

 

Riskienhallinnan ja ennakoinnin kokemustaustallani minua kiinnostavat uusien teknologioiden ja niiden käytön eettiset kysymykset. Ne pitäisi pystyä ennakoimaan ja arvioimaan jo ennen teknologian käyttöönottoa. Siihen tarvitaan työkaluja ja keskusteltuja näkemyksiä. Hyvin näkyväksi tehtynä eettisyys voisi olla lisäarvotekijä suomalaisessa innovaatio- ja yritystoiminnassa.

 TkT, dosentti Raija Koivisto, Johtava tutkija, VTT

 

Ikonen_kuva 2.jpg

Vastuullinen tutkimus- ja innovaatiotoiminta sisältää H2020 -määritelmän mukaisesti 6 pilaria (governance, ethics, engagement, gender, open science, science education). Kulttuuriantropologina erilaisten toimijoiden osallistaminen ja sitouttaminen erilaisin menetelmin on lähellä omaa tutkimus- ja kiinnostusalaani. Monialaisen, monitieteisen ja kansalaisia laajasti ja aidosti osallistavan tutkimusasetelman tulisi olla päämääränä ja tavoitteena niin isommissa kuin pienemmissäkin vastuullisuuteen pyrkivissä suunnittelu – ja innovaatiohankkeissa.

 FM, Veikko Ikonen, Erikoistutkija, VTT

 

Uusia teknologioita ja innovaatioita kehitettäessä, niiden vaikutukset yksilöön ja laajemmin yhteiskuntaan tulisi huomioida. Olen erityisesti kiinnostunut erilaisista yhteiskehittämisen tavoista, joiden avulla sidosryhmien todelliset tarpeet huomioivia, ympäristöä vähemmän kuormittavia ja taloudellisesti kannattavia innovatiivisia ratkaisuja pystytään kehittämään.

 HM, Janika Miettinen, Tutkija, VTT

 

 

Käyttäjäkokemuksen asiantuntijana minua kiinnostaa, miten uusia teknologioita ja innovaatioita kehitettäessä huomioidaan tasavertaisesti ja vastuullisesti erilaiset käyttäjä- ja sidosryhmät.  Erityisesti minua kiinnostaa, millä tavalla teknologioiden kehittäminen yhdessä potentiaalisten käyttäjien kanssa vaikuttaa teknologisten ratkaisujen hyväksyttävyyteen ja käyttöön. Lisäksi olen kiinnostunut tutkimaan, miten teknologia vaikuttaa ihmisten elämään ja hyvinvointiin.

FM, Minna Kulju, Tutkija, VTT

 

Globaalissa maailmassa, jossa turvallisuusuhat ja -haasteet lisääntyvät ennen näkemättömällä vauhdilla, ratkaisua haetaan uusista yhteiskunnallista 
turvallisuutta lisäävistä teknologisista ratkaisuista.
Yhteiskuntatieteilijänä, jolla on kokemusta kansainvälisen turvallisuuden alalta, olen kiinnostunut uusien turvallisuusteknologioiden eettisistä ja sosiaalisista vaikutuksista. Lisäksi minua kiinnostaa se, miten tällaiset teknologiat voivat vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja perusoikeuksiin.


YTM, Giovanna Sanchez Nieminen, Tutkija, VTT

 

      

Muotoilutaustaisena tutkijana olen kiinnostunut tulevaisuusorientoituneesta-, sosiaalisesta- ja arvolähtöisestä suunnittelusta, joka toteutetaan yhdessä sosiaalisiin verkostoihin kuuluvien ihmisten kanssa. Käytän työssäni luovia- ja narratiivisia menetelmiä, joiden uskon auttavan lisäämään eettistä ja vastuullista teknologiakehitystä.

TT, Tiina Kymäläinen, Erikoistutkija, VTT

    

 

     
     

 

     
     

 

     
     

 

     
     

 

​Referenssejä

 

NewHoRRIzon

NewHoRRIzon on käynnissä oleva EU:n puiteohjelmasta H2020 rahoitettu konsortiohanke, johon VTT osallistuu. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (RRI) näkökulmia ja toimintamalleja tutkimus- ja innovaatiotoimintaan kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Hankkeessa H2020 -puiteohjelman toimintaa tarkastellaan 19 sen muodostaman temaattisen ja tutkimuksellisen osa-alueen kautta. Menetelmänä hyödynnetään social lab -lähestymistapaa. Social labit ovat ”muutoslaboratorioita” joissa yhdessä sidosryhmien kanssa yhdessä kehitetään konkreettisia toimintamalleja ja pilotteja, joissa RRI toimintamalleja otetaan käyttöön ja hyödynnetään organisaatioissa. Tavoitteena on myös kehittää toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää seuraavassa EU:n puiteohjelmassa sekä luoda Euroopan laajuinen RRI-toiminnan verkosto.  Hankkeessa VTT:n erityisenä temaattisena alueena on turvallisuustutkimus.

https://newhorrizon.eu/

 

Tekoäly viranomaistoiminnassa – eettiset kysymykset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

Tekoälyn ja robotiikan käyttö lisääntyy jatkuvasti kaikkialla yhteiskunnassa, myös viranomaistoiminnassa. VTT selvitti yhdessä Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa tekoälyn viranomaiskäytön eettisiä haasteita. Tuloksena syntyi eettinen toimintamalli tekoälyyn perustuvien ratkaisujen suunnittelun tueksi. Selvitys toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Viranomaistyössä käytetään jo laajasti automaatiota tilanteissa, jotka eivät vaadi harkintaa. Tekoälyn myötä automatiikkaa voidaan soveltaa myös harkintaa sisältävissä päätöstilanteissa. Tämä muuttaa julkisia palveluprosesseja ja vaikuttaa sekä yksittäisiin ihmisiin että koko yhteiskuntaan. Eettiset kysymykset nousevat yhä keskeisempään rooliin, sillä myös tekoälyn aikakaudella on varmistettava yhteiskunnan arvojen mukainen eettinen toiminta ja siitä kumpuava luottamus.

Selvityksessä pureuduttiin siihen, mitä tekoälyn eettisyys ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys tarkoittavat viranomaistyössä. Tekoälyn haasteita tarkasteltiin sekä kansalaisille kohdistetulla kyselyllä että eri hallinnonaloilta kerättyjen käyttötapausten avulla. Selvityksen pohjalta rakennettiin toimintamalli, joka painottaa eettisten näkökohtien huomioimista tekoälyyn perustuvien sovellusten suunnittelussa.

Selvityksessä tunnistettiin kymmenkunta keskeistä kysymystä tekoälyn viranomaiskäyttöön liittyen. Yksi niistä on läpinäkyvyys, joka on tärkeää sekä eettisyyden että hyväksyttävyyden kannalta. Suomalaiset suhtautuvat tekoälyn käyttöön yleensä positiivisesti, mutta luottamus edellyttää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Viranomaisten on pystyttävä perustelemaan päätöksensä ja jos päätöksenteossa hyödynnetään oppivia algoritmeja, tämä on vaikeampaa.

Toinen kysymys liittyy uudenlaiseen osaamiseen, jota tarvitaan kaikissa vaiheissa tekoälyyn perustuvan järjestelmän hankinnasta sen käyttöön. On arvioitava, onko julkishallinnossa riittävää osaamista järjestelmän hankintaa, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Toisaalta pitää miettiä, mitä tekoälyyn liittyvää osaamista kansalaisilta vaaditaan ja miten tasa-arvo toteutuu osaamisesta riippumatta.

Haasteiden lisäksi tekoäly avaa viranomaistoimintaan runsaasti uusia mahdollisuuksia. Se voi muun muassa parantaa ja nopeuttaa palvelua ja päätöksentekoa, tuoda uusia palvelukanavia asiakkaiden saataville tai parantaa yksilöiden huomioimista päätöksenteossa.

VTT:n koordinoimassa selvityksessä kehitetty eettinen toimintamalli tukee näiden mahdollisuuksien hyödyntämistä. Mallin ensimmäinen kulmakivi on eettisen näkökulman omaksuminen suunnittelun lähtökohdaksi. Tämä tarkoittaa, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti, jokaisen yksilön tarpeita ja oikeuksia kunnioittaen.

Julkaisu: Tekoäly viranomaistoiminnassa – eettiset kysymykset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys

 

Työkirja: Innovaatio- ja liiketoiminta-alustojen vastuullisen toiminnan ennakoiva arviointimalli

6Aika-hankkeen tilaamana ja yhteistyössä kehitetty vastuullisen ja eettisen arvioinnin malli on tarkoitettu sovellettavaksi niin yksittäisen organisaation kuin laajemman alustan ja sille asetettujen tavoitteiden vastuullisuuden arviointiin. Työkirja esittelee tämän innovaatio- ja liiketoiminta-alustojen vastuullisuuden ennakointiin keskittyvän arviointimallin. Työkirjan tarkoituksena on toimia käsikirjana, jonka pohjalta vastuullisuudesta ja eettisyydestä toimintansa kehittämisessä kiinnostuneet organisaatiot voivat kehittää omia, itselleen sopivia toimintamalleja.

Avoimet innovaatioalustat ja vastuullinen vaikutusten arviointi – ota työkirja käyttöön!
Työkirja: Innovaatio- ja liiketoiminta-alustojen vastuullisen toiminnan ennakoiva arviointimalli 

Responsible-Industry

Euroopan unionin rahoittamassa Responsible-Industry -projektissa, jossa VTT oli mukana lisättiin ymmärrystä vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan periaatteista sekä testattiin niiden toimivuutta uusia teknologiaratkaisuja asiakkailleen kehittävien yritysten käytännöissä. Tutkimuksen kohteena olivat ikääntyvälle väestölle ratkaisuja tuottavat ICT-alan yritykset sekä sidosryhmät laajemmin.

Projektin tulokset osoittavat, että yritykset voivat RRI-periaatteita toimintaansa implementoimalla parantaa kilpailukykyään sekä vaikuttaa positiivisesti ympäröivän yhteiskunnan kehitykseen. Toisaalta projekti toi esille, etteivät samat RRI-käytännöt välttämättä ole sovellettavissa erilaisten yritysten toimintaan sellaisenaan, vaan tapauskohtaisuus tulisi huomioida. Ikäihmisten digitaalisia ratkaisuja kehitettäessä erityisesti eettisten kysymysten huomioiminen tuotteiden ja palveluiden tutkimus- ja kehitystyössä sekä eri sidosryhmien erityisesti loppukäyttäjien osallistaminen toiminnan eri vaiheissa on keskeistä.

http://www.responsible-industry.eu/

BODEGA

BODEGA on VTT:n koordinoima Euroopan unionin rahoittama projekti rajavalvonnan kehittämiseksi. Projektin tavoitteena on hyödyntää ihmistuntemusta rajavalvonnan tehokkuuden, turvallisuuden sekä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Projekti keskittyi tutkimaan älykkäiden rajavalvontasysteemien, automaattisten porttien ja biometriikkaan perustuvien itsepalvelusysteemien vaikutuksia matkustajaprosesseihin ja rajavalvojan työhön. Projektin tuloksista luotiin työkalupakki, jonka avulla rajavalvontaorganisaatiot pystyvät muokkaamaan toimintaansa projektin tavoitteiden mukaisiksi.

http://www.bodega-project.eu/

Bewell Happy

BeWell Happy -projekti toteutettiin vuosina 2014–2016 osana Tekesin tukemaa SHOK Digile Oy:n D2I-tutkimusohjelman Bewell-hanketta. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida suomalaisen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia hyvinvointipalvelujen ja aktiivisen ikääntymisen alueilla. Bewell Happy -projektissa etsittiin ikäteknologiasta vastauksia itsenäiseen ja hyvään elämään kotona. Projektissa keskityttiin erityisesti arjen rutiinien hahmottamiseen ja toimintakyvyn muutosten tunnistamiseen teknologian keinoin. Taustalla oli teoreettinen ymmärrys ihmisen päivittäisen toiminnan ja rutiinien yksilöllisestä muotoutumisesta. Projektin lähtökohtana oli monitieteinen ja luova yhteiskehittäminen, johon korvaamattoman panoksensa toivat projektiin osallistuneet ikäihmiset ja heidän läheisensä. Projekti vahvisti käsitystä, että uusien tieto- ja viestintäteknologiaan pohjautuvien ratkaisujen avulla on mahdollista tukea ikäihmisten päivittäistä selviytymistä. Seuranta- ja mittausteknologiaa hyödyntäen voidaan kehittää ratkaisuja, jotka seuraavat huomaamattomasti ja luontevasti ikäihmisen toimintakykyä ja sen muutoksia tutussa kotiympäristössä. Projektiin osallistui yritysorganisaatiot Benete Oy, BLC Protie Oy, Capitis Control Oy ja Mediconsult Oy, tutkimuslaitokset Jyväskylän yliopisto ja VTT Oy sekä yleishyödyllisenä toimijana Miina Sillanpään Säätiö.

Projektin loppuraportti "Anni ja Onni Huomaamaton teknologia arjen apuna" (Jaana Leikas ja Helena Launiainen eds.) on julkaistu sähköisenä versiona https://issuu.com/vttfinland/docs/anni_ja_onni_sisus_press.

Great (Governance for Responsible Innovation)

Great oli EU:n puiteohjelmasta FP7 rahoitettu konsortiohanke. Hankkeessa kehitettiin empiirisesti ja teoreettisesti perusteltua mallia vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan organisoimiseen ja integroimiseen innovaatiotoimintaan. Hankkeessa tutkittiin mm. olemassa olevia vastuullisen toiminnan käytäntöjä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sekä tutkijoiden, hallinnon ja sidosryhmien toimintaa innovaatioverkostoissa.  Laajempana tavoitteena oli ehdottaa toimenpiteitä ja käytäntöjä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan poliittis-hallinnolliseen sekä organisaatiotason ohjaamiseen.

http://www.great-project.eu/

 

​Äskettäisiä julkaisuja

Koivisto, R., Leikas, J., Auvinen, H., Vakkuri, V., Saariluoma, P., Hakkarainen, J., & Koulu, R. (2019). Tekoäly viranomaistoiminnassa - eettiset kysymykset ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja. (Artificial Intelligence in authority use - ethical and societal acceptance issues. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 14/2019).  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-643-0

Leikas, J., Koivisto, R., & Gotcheva, N. (2019). Ethical framework for designing autonomous systems. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (ISSN 2199-8531). Special Issue on Technology Driven Innovation, Research Management and Policy Making. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. 2019, 5, 18; https://www.mdpi.com/2199-8531/5/1?utm_campaign=releaseIssue_JOItmC&utm_medium=email&utm_source=issue_link

Nieminen, M., Rilla, N., Leikas, J. & Ikonen, V. (2018) Innovaatiotoiminnan yhteiskunnallinen vastuullisuus ja vaikuttavuus. In Soilikki Viljanen and Juuti P. (eds.) Arvovallankumous. Eettisyys innovaatioiden lähteenä yhteiskunnallisissa yrityksissä. Edita Publishing Oy.

Sanchez Nieminen, G. (2018) Technology and society at automated borders: risk of discrimination and fundamental rights. Master's Thesis. University of Tampere. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201807062283

Leikas, J. & Kulju, M. (2018) Ethical consideration of home monitoring technology: A qualitative focus group study. Gerontechonology 2018;17(1):38-47 https://doi.org/10.4017/gt.2018.17.1.004.00

Leikas, J. (Ed.) (2017). Ageing and Technology - VTT Research Highlights 14. Helsinki: VTT Oy. http://www.vtt.fi/inf/pdf/researchhighlights/2017/R14.pdf

Nieminen, M. & Talja, H. (2017) Tensions, Spaces of Self-organization and Resilience. In Eskola A. (Ed.) Navigating Through Changing Times. Knowledge Work in Complex Environment. Routledge.

Stahl, B.C., Obach, M., Yaghmaei, E., Ikonen, V., Chatfield, K. & Brem, A. (2017) The Responsible Research and Innovation (RRI) Maturity Model: Linking Theory and Practice. Sustainability 2017, 9, 1036. http://www.mdpi.com/2071-1050/9/6/1036/htm

Gurzawska, A.,                  Mäkinen, M. &                  Brey, P. (2017) Implementation of Responsible Research and Innovation (RRI) Practices in Industry: Providing the Right Incentives. Sustainability 2017, 9, 1759. http://www.mdpi.com/2071-1050/9/10/1759

Leinonen, A., Koivisto, R., Tuominen, A., Douglas, D., Gurzawska, A., Jansen, P., Kapeller, A., Stéphanie, G. & Brey, P. (2017) Roadmap towards adoption of a fully developed ethics assessment framework. EU H2020 SATORI Deliverable D4.3, June 2017. http://satoriproject.eu/media/D4.3_SATORIRoadmap.pdf.

Pearson, J., Gianni, R., Ikonen, V. & Haick, H. (2016). From technology assessment to responsible research and innovation (RRI). IEEE (2016), 1189-1198. http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7821752/

Nieminen, M. & Hyytinen, K. (2015) Future-oriented impact assessment: Supporting strategic decision-making in complex socio-technical environment. Evaluation. Sage. Vol. 21, No: 4, 448-461.

Nieminen, M. & Hyytinen, K. (eds.)(2015), STRADA – Päätöksenteko ja muutoksen edistäminen monimutkaisissa järjestelmissä. VTT Technology 218. VTT: Espoo.

​Tilaisuudet ja esitykset

19.3.2019 Towards Responsible Research and Innovation Ecosystems -tilaisuus. VTT järjesti yleisölle avoimen ja maksuttoman tilaisuuden EARTO-vuosikonferenssin oheistilaisuutena. Tilaisuus keskittyi tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vastuullisuuteen sekä sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin. EU-rahoitteinen JERRI-projekti oli mukana rahoittamassa tilaisuutta. Tilaisuuden puhujien esitykset löytyvät alta.

Erik Fisher (Arizona State University): Fisher_Why Responsible Innovation_Because we can.pdf

Hugo Gävert (OP Financial Group): Towards Responsible AI at OP

Ulrich Schoisswohl (FFG Austria, RRI Network NewHoRRIzon):Schoisswohl_Towards RRI Eco-Systems_the Funders perspective.pdf

Arto Mustajoki (University of Helsinki): Mustajoki_Insights to RRI_University Perspective.pdf

Ramia Maze (Aalto University): Maze_Society Perspective_Participatory approaches in technology design.pdf
 

11.-12.10.2018 Shaping Ethics in Academia and Society, 2nd International Conference. Vilnius, Lithuania. Responsibility by Design - Experiences of implementing RRI into the H2020 project. Veikko Ikonen.
Veikko Ikonen Responsibility by Design.pptx

1.-5.10.2018 EES Biannual Conference 2018. Thessaloniki, Greece. Systemic evaluation in the making: A Case Study. Mika Nieminen, Kirsi Hyytinen, Vesa Salminen & Sampsa Ruutu
Systemic Evaluation in the making_Nieminen et al.pptx

17.-19.9.2018 Multi-conference on Responsible Research and Innovation in Science, Innovation and Society: RRI-ICT, Tartu, Estonia. Rethinking Automated Borders: Risk of Discrimination and Fundamental Rights. Giovanna Sanchez Nieminen

14.9.2018 Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen Work Up! x HDW Tekoäly ja etiikka -seminaari. Paneelikeskustelussa mukana VTT:n johtava tutkija Jaana Leikas.

18.7.2018 SuomiAreenan lähetys Asumisen tunti <3 Asuntomessut: Yksin kotona 2030 – vanhat ihmiset ja asumisen tulevaisuus. Keskustelussa mukana VTT:n johtava tutkija Jaana Leikas.

18.5.2018 Erkin päivän seminaari. Vastuullisuus, vuorovaikutus, kansalaiset. Mika Nieminen
Kansalaistiede ja etiikka_Mika Nieminen.pdf

27.11.2017 A-studion keskustelu Syrjäyttääkö digitalisaatio ikäihmiset? Keskustelussa mukana VTT:n johtava tutkija Jaana Leikas.