Sign In

Mittaustoimeksiannot ja -menetelmät

 

Tar analysis

Mittaustoimeksiannot

Analyysien tekemisessä näytteenotto on ehdoton lähtökohta edustavan tuloksen saamiseksi. Näyteanalyysi voidaan tehdä asiakkaan toimittamasta näytteestä, jonka ottamiseen ja lähettämiseen annamme mielellämme ohjeita. Lisäksi VTT:llä on täyden valmiudet toteuttaa näytteenotto asiakkaan luona mittaustoimeksiantona, jolloin toimitamme paikalle asiaankuuluvan näytteenkeruulaitteiston ammattitaitoisen käyttöhenkilökunnan mukana.

Osa näytteenottomenetelmistä ei ole teorialtaan monimutkaisia. Esimerkiksi vesihöyrypitoisuuden mittaus tapahtuu lauhduttamalla tiedetty tilavuus kaasuvirrasta. Käytännössä luotettava mittaus kuitenkin muuttuu erittäin monimutkaiseksi ilman oikeanlaista laitekokoonpanoa ja tietämystä näytteenotosta. Yksinkertaisten näytteiden keräämisen lisäksi VTT:ltä löytyy pitkän kehitystyön tuloksena syntyneet menetelmät näytteenoton ja analyysin kannalta vaikeiden komponenttien mittaamiseksi.

Näytteen keräämisen lisäksi teemme analyysin asiakasta kiinnostavista komponenteista ja toimitamme kattavan raportin analyysituloksista prosessikehityksen tueksi. Mittausten perusteella voidaan myös tehdä aine- ja energiataseeseen pohjautuva arvio mm. prosessin hyötysuhteesta ja kaasun lämpöarvosta.

Edustavan kaasunäytteen kerääminen

Näytteen keräämiseksi prosessivirrasta VTT on kehittänyt oman tutkimuksensa tueksi luotettavat menetelmät erilaisten näytteiden ottamiseksi ja säilyttämiseksi mittausta varten. Näytteenottoon vaikuttavat useat eri tekijät mm. prosessipaine- ja lämpötila, käytetty polttoaine ja analysoitavat komponentit. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat näytteenottoon, jolloin prosessin tunteminen on erittäin tärkeää luotettavien analyysitulosten ja erityisesti näytteenoton kannalta. VTT on kehittänyt omat menetelmänsä usealle eri kaasutuskaasun pääkomponentille, jolloin analyysi kohdistuu vain halutuille komponenteille kerrallaan. Tämä takaa luotettavan ja tarkan analyysituloksen asiakkaan päätöksenteon tueksi.