Sign In

Riskianalyysit

Vain tunnistettuja riskejä voidaan hallita

​​

Liiketoimintaan ja organisaatioiden toimintaan liittyy aina riskejä, jotka voivat uhata asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toiminnan luonteesta riippuen merkittävimmät riskit voivat kohdistua esimerkiksi henkilö-, ympäristö- tai prosessiturvallisuuteen, toiminnan jatkuvuuteen tai sen häiriöttömyyteen.   Riskien tunnistaminen, analysointi ja niiden merkityksen arvioiminen ovat onnistuneen riskienhallinnan peruspilareita.

VTT tarjoaa asiakkailleen laaja-alaista riskien analysointiin ja arviointiin liittyvää osaamista, jota voidaan soveltaa erityyppisten riskien tarkasteluun eri toimialoilla niin teollisuudessa kuin palveluliiketoiminnassa.  VTT:llä on kokemusta mm. prosessiteollisuuden, konejärjestelmien, raideliikenteen  riskien tunnistamisesta ja analysoimisesta.

Riskianalyysit elinkaare​​​n eri vaiheissa

Riskien analysointi kuuluu toiminnan, tuotteen tai palvelun elinkaaren kaikkiin vaiheisiin (suunnittelu, toteutus, käyttö, kunnossapito, käytöstä poisto). Eri vaiheissa tehtävien riskianalyysien tavoitteet, asetetut vaatimukset sekä käytettävät menetelmät poikkeavat toisistaan. Konsepti- ja suunnitteluvaiheessa tavoitteet liittyvät tyypillisesti eri toteutusvaihtoehtoihin liittyvien riskien tarkasteluun ja suunnittelun tukemiseen. Käyttö- ja kunnossapitovaiheen riskianalyyseissä pääpaino voi olla esimerkiksi toiminnan turvallisuuden varmistamisessa kun tehdään muutoksia toimintatapoihin tai prosesseihin.

Tilanteeseen ja riskianalyysille asetettuun tavoitteeseen vastaavan tarkastelumenetelmän valinta vaikuttaa riskianalyysin laatuun. VTT:n asiantuntijoilla on kokemusta erilaisten riskianalyysimenetelmien käytöstä ja niiden soveltuvuudesta erilaisiin kohteisiin. 

Riskianalyysin la​​atu

Hyvä riskianalyysi käynnistyy tarkasteltavan kohteen ja riskianalyysille asetetun tavoitteen määrittelyllä. Tärkeää on myös dokumentoida, mitä rajataan tarkastelun ulkopuolelle ja miksi rajaukset tehdään.

Hyvässä riskianalyysissä käytettävä analyysimenetelmä (tai menetelmät) valitaan tarkasteltavan kohteen, asetun tavoitteen ja riskianalyysiin käytettävissä olevan tiedon, resurssien ja asiantuntemuksen perusteella. Käytettävien lähtötietojen ja dokumenttien on oltava ajan tasalla. Sisällöltään ja yksityiskohtaisuudeltaan niiden on oltava valitulle analyysimenetelmälle sopivia.

Monet riskianalyysimenetelmät perustuvat ryhmätyöskentelyyn. Analyysityöryhmässä on tyypillisesti vetäjä, tarkasteltavan kohteen hyvin tuntevia henkilöitä eli asiantuntijajäseniä sekä tulosten kirjaaja. Hyvän riskianalyysin edellytys on, että työryhmän jäsenet ovat motivoituneita ja jakavat asiantuntemustansa työryhmässä.

Kun riskianalyysi toteutetaan ja dokumentoidaan laadukkaasti, voidaan sen tuloksia käyttää monissa eri yhteyksissä esimerkiksi päätöksenteon tukena, tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden perusteluna, erilaisten lainsäädännössä edellytettyjen selvitysten osana, koulutusaineiston pohjana. Lisätietoa aiheesta löytyy raportista Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle ​ 

VTT on kumppanisi, kun tarvitset ammattitaitoista ja kokenutta kumppania riskianalyysien suunnitteluun, laadintaan ja niistä saatavien tulosten hyödyntämiseen. ​