Sign In

InnoLeap - Innovatiivinen hyppy tulevaisuuteen VTT:n konseptisuunnittelupalveluilla

 

​​

​Mikä InnoLeap on?

Menestyminen ja kasvaminen nykyisessä kilpailuympäristössä edellyttää, että yritys luo itselleen uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Se on mahdollista esimerkiksi kehittämällä innovatiivisia tulevaisuuden tuotekonsepteja, jotka visualisoidaan näyttävästi asiakkaille, medialle ja muille sidosryhmille. Tämä onnistuu VTT:n uudella InnoLeap-palvelulla, jossa hyödynnetään trendi- ja käyttäjätutkimuksia, yhteissuunnittelua, skenaariotarinoita ja näyttäviä visualisointeja. InnoLeap koostuu moduuleista, joista yritys voi valita itselleen parhaiten sopivat palvelut. VTT:n kokemus ja tutkimusmenetelmät ovat ponnahduslauta, jolta yrityksen uudet tuotteet voivat ottaa innovatiivisen hypyn tulevaisuuteen!

VTT:n InnoLeap-lähestymistavalla kehitetyt konseptit:

 • perustuvat syvälliseen käyttäjien ja heidän toimintansa ymmärtämiseen
 • osoittavat ehdotettujen ratkaisujen konkreettiset hyödyt käyttäjille
 • tarjoavat "vau" -elämyksen kaikille sidosryhmille. 

VTT:n ja InnoLeapin avulla yritys:

 • saa konsepteille medianäkyvyyttä
 • luo kysyntää markkinoilla ja siten uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • vahvistaa brändi-imagoa innovoivana yrityksenä
 • luo vahvan pohjan kehittyä alan edelläkävijäksi.


 

Yhteistyöprojektin päätyttyä yritys voi integroida InnoLeap-lähestymistavan soveltuvin osin omiin tuotekehitysprosesseihinsa. VTT:n kanssa toteutettu InnoLeap-projekti inspiroi yritystä sidosryhmineen omaksumaan uudenlaisia, entistä innovatiivisimpia suunnittelu- ja työskentelytapoja.

Lue lisätietoja palvelumoduuleista seuraavalta välilehdeltä.

Onko yrityksesi valmis innovatiiviseen hyppyyn?


 

MODUULI 1: TRENDIEN ENNAKOINTI


Tulevaisuuden tuotteiden luominen edellyttää tulevaisuuden trendien ymmärtämistä. VTT:n trendien tutkimus voi kohdistua esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin:

 • Teknologian trendit – yrityksen toimialan lupaavimpien tulevaisuuden teknologioiden kuvaus.
 • Vuorovaikutuksen trendit – yrityksen tuotteiden käyttötapojen muutokseen liittyvän ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen kuvaus.
 • Yhteiskunnalliset trendit– niiden yrityksen toimialaa koskevien haasteiden kuvaus, joihin sen tuotteiden on kyettävä vastaamaan.
 • Taustateoriat – yrityksen tuotteiden käyttöön liittyvien tieteellisten taustateorioiden kuvaus; mikä on tärkeää käyttäjille nykyisen tieteellisen tiedon valossa? 

Tulos: Yhteenveto yrityksen tuleviin tuotteisiin olennaisesti liittyvistä trendeistä ja teorioista.

​​MODUULI 2: KÄYTTÄJIEN TOIMINNAN ANALYSOINTI

VTT selvittää tulevan tuotteen käyttökokemuksen syvällisesti seuraavien selvitysten avulla:
 • Kenttätutkimukset, joissa keskitytään valitun tuotteen käyttäjiin ja vuorovaikutukseen tuotteen kanssa.
 • Perustehtäväanalyysi, jolla selvitetään tuotteen käyttäjien toiminnan perustarpeet ja -tavoitteet.
 • Käyttäjäkokemustavoitteiden asettaminen, jolla syvennetään tuotteen käyttäjien empaattista ymmärtämistä.
 • Konseptointi ja tarinallistaminen, joiden skenaariotarinat ja persoonat välittävät tulokset uusia tuoteideoita innoittavalla tavalla. 

Tulos: Tuotteen käyttäjistä saadaan entistä inspiroivampi ja persoonallisempi kuva. Tarkoitus ei ole tyytyä käyttäjien ideoiden käyttämiseen sellaisenaan tuotteissa, vaan löytää syvällisempi ratkaisu tieteellisten teorioiden avulla. Ne toimivat ponnahduslautana innovatiiviselle hypylle, jossa hyödynnetään käyttäjätietojen abstrahointia ja konkretisointia.
 
MODUULI 3: OPEROINTIKONSEPTILUONNOKSET

VTT kehittää alustavat konsepti-ideat yhdessä yrityksesi sidosryhmien edustajien kanssa seuraavissa työpajoissa:
 • Vuorovaikutusmenetelmiin ja tulevaisuuteen keskittyvät työpajat, joissa inspiraatioita tarjoavat moduulin 1 kiinnostavimmat käyttötavat ja trendit.
 • Konseptisuunnitteluun keskittyvät työpajat, joissa ideoidaan uusia konsepteja moduulin 1 ja 2 tulosten perusteella. Tuloksena on useita mahdollisia uusia operointikonsepteja, joissa yrityksen tuotteen käyttäjät saavuttavat tavoitteensa uusien teknologioiden avulla. Konseptien kuvailussa käytetään skenaariotarinoita, kuvahahmotelmia ja fyysisiä prototyyppejä. 

Tulos: Innovatiivisten operointikonseptien kuvaus.

MODUULI 4: KONSEPTIEN ARVIOINTI

On tärkeää saada palautetta konsepteista tuotteen mahdollisista oikeilta käyttäjiltä. VTT hankkii sitä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
 • Fokusryhmähaastattelut, joilla saadaan tietoja uusien toimintakonseptien heikkouksista ja vahvuuksista sekä niiden mahdollisesti tuottamasta "vau"-elämyksestä. Ne myös auttavat valitsemaan parhaat konseptit jatkokehitykseen.
 • Syvälliset asiantuntijahaastattelut, joilla parannetaan valittuja ideoita ja varmistetaan, että ne toimivat todellisessa käyttöympäristössä. 

Tulos: Arvioinneista saadun palautteen kuvaus sekä parhaiden konseptien valinta jatkokehitykseen.

MODUULI 5: LOPULLISEN OPEROINTIKONSEPTIN LUONTI

Moduulissa 4 suoritetun arvioinnin jälkeen on aika luoda lopullinen operointikonsepti. Se kuvaa VTT:n vision ehdotettujen ratkaisujen käytöstä tulevaisuudessa. Tämä on vahva perusta moduulissa 6 tehtäville visualisoinneille. 

Tulos: Lopullinen operointikonsepti.

MODUULI 6: VISUALISOINTI

VTT voi visualisoida lopullisen operointikonseptin. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi näyttävien konseptikuvien, 3D-printtien tai konseptivideoiden avulla. Konseptikuvat ja -videot ovat tehokas tapa viestiä tuoteideoista digitaalisen median aikakaudella.

Tulos: Konseptien näyttävä visualisointi.

MODUULI 7: KONSEPTIN JULKAISU JA MEDIANÄKYVYYS

Konseptit eivät myy itsestään! Niiden mediajulkaisu on mahdollista tehdä yhteistyössä VTT:n kanssa. Tunnettuna tutkimuslaitoksena meillä on toimivat mediayhteydet ja -palvelut. Medianäkyvyys lisää uusien tuotteiden kysyntää ja vahvistaa yrityksen brändi-imagoa. Mediaseurannalla voidaan arvioida konseptien vaikutusta ja kerätä palautetta mahdollisilta käyttäjiltä ja asiakkailta: esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut voivat synnyttää uusia ideoita tai auttaa kehittämään konsepteja edelleen.

Tulos: Mediatapahtumat, lehdistötiedote ja näkyvyys perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa sekä palautetta konseptien jatkokehitystä varten.


Tutustu myös
lehdistötiedotteeseen Rolls-Roycen InnoLeap-projektista​.

 ​