Sign In

Materiaalien karakterisointi ja arviointi

VTT tarjoaa asiantuntemusta ja menetelmiä sekä analytiikkaa käyttöösi

Sivuvirtojen karakterisointi ja niitä mahdollisesti koskevat säännökset ovat lähtökohtana, kun niille haetaan käsittely- ja käyttötapoja. VTT tarjoaa asiantuntemusta ja menetelmiä sekä analytiikkaa käyttöösi. Arvioimme myös niiden käyttöpotentiaalin ja käsittelyvaihtoehdot.

Säännökset ja lupaehdot kiristyvät jätteen käsittelyssä. Yritykset ja jätteenkäsittelytoimijat työskentelevät ennakoivasti vastatakseen uusiin ehtoihin. Työ alkaa sivuvirran tai jätteen ominaisuuksien ymmärtämisestä.

Valmistaudu tulevaan – ota yhteyttä!

Jätteiden ja sivutuotteiden ympäristövaikutusten arviointi

Työmme pohjautuu pitkään kokemukseen jätteiden ja sivutuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnista, jossa materiaalien liukoisuuskäyttäytymisen ymmärtäminen on avainasemassa. VTT on myös jätelaissa mainittu asiantuntijalaitos. Olemme mm. työskennelleet yhdessä ympäristöministeriön kanssa EU:n kaatopaikkakelpoisuuskriteeristön implementoimiseksi valmistelemalla kansallisen oppaan jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden selvittämiseksi.

Laadukkaat työkalut materiaalien karakterisointiin

Käytämme mm. akkreditoituja liukoisuuskokeita jätteiden hyötykäyttö- ja sijoituskelpoisuuden selvittämiseksi sekä käsittelyprosessien tehokkuuden osoitamiseksi. Pitkälle kehitettyjen laitteiden laitteiden kuten pyyhkäisyelektronimikroskoopin (SEM) ja korkeasti koulutetun henkilöstön avulla kykenemme löytämään arvo- ja haitta-aineiden olomuodon materiaaleissa siten, että niiden käsittelyketju voidaan suunnitella parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Työskentelemme mm. kaivos- ja metalliteollisuuden sekä jätehuolto- ja kierrätysyritysten kanssa yhteisenä tavoitteenamme huolehtia näiden yritysten jätteistä ja sivutuotteista ympäristön kannalta parhaalla tavalla ja tuottaa mahdollisimman paljon arvoa näistä sekundaarisista raaka-aineista.

Materiaalinen karakterisointi yhdistettynä ympäristövaikutusten arviointiin ja teknistaloudellisiin tarkasteluihin muodostavat vahvan pohjan optimaalisille jätehuoltoratkaisuille.