Sign In

AARRE

AARRE

Yritys, jotta pääset kohti kiertotalouden AARREtta, katso nämä

 1. Tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen
  • Muista, että kiertotalouteen siirtyminen tulee varmuudella muuttamaan nykyistä liiketoimintaympäristöäsi. Nyt on aika ryhtyä sivustakatsojasta edelläkävijäksi.
  • Tunnista tärkeimmät yritystäsi tai verkostoasi koskevat muutokset. Käytä apuna vaikkapa AARRE-hankkeessa luotuja kiertotalouden skenaarioita.
  • Uskalla rohkeasti heittäytyä ideoimaan, mieluiten yhdessä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Uudet tulevaisuuden liiketoimintaideat syntyvät usein yhdistelemällä ennakkoluulottomasti eri näkökulmia. Kokeile Kiertotalouskaleidoskooppia ideoinnin apuna.
 2. Arvonluonti ekosysteemissä
  • Selvitä millaista arvoa tuotat tai tuhoat ekosysteemin eri toimijoille.
   Etsi uusia kavereita. Vanhojen kavereiden kanssa usein hankalaa luoda uudentyyppistä liiketoimintaa.
  • Mieti, miten teet yrityksestäsi ja kiertotalouden liiketoimintamalli ideasta houkuttelevan muille tarvittaville kumppaneille. Mieti, mitä ne hyötyvät ja mikä on heidän odotettavissa oleva arvo (hyödyt-kustannukset). Tee tämä heille näkyväksi.
  • Muista että kiertotalous on samalla myös vuorovaikutustaloutta, ja menestys perustuu saumattomaan vuorovaikutukseen. Etsi siis keinoja edistää vuorovaikutusta arvokehissä.
 3. Kuluttajaymmärrys
  • Luo ymmärrys kuluttajien käytänteistä. Mikäli palvelun tai tuotteen käyttö vaatii liian suuren muutoksen käytänteissä, se vähentää sen houkuttelevuutta.
  • Mietin miten palvelullasi tai tuotteellasi helpotat kuluttajan arkea. Mieti voitko tuottaa lisäarvoa myös tekemällä käytön hauskaksi?
  • Tunnista missä kohdin tuotat arvoa kuluttajalle ja missä sitä häviää?
  • Jos myyt uusiomateriaaleista valmistettuja tuotteita, pohdi millä erotut. Kierrätetty tai uusiotuote ei aina ole kuluttajan mielestä uutta houkuttelevampi. Mieti myös, voitko luoda kiinnostavan tarinan tuotteen ympärille tai olisiko pelillisyyden kautta mahdollista tuoda lisäarvoa.
 4. Ympäristöhyödyt
  • Ympäristöhyötyjen tunnistaminen edistää kiertotalouden toteutumista ja auttaa prosessien kehittämisessä. Systemaattisella tarkastelulla on mahdollista löytää myös taloudellisia hyötyjä.
  • Käytä AARRE-hankkeessa kehitettyä ympäristövaikutusten arviointityökalua ympäristöhyötyjen todentamiseen. Työkalun avulla voi tunnistaa erilaisia – suoria ja epäsuoria - ympäristöhyötyjä, joita liiketoiminta tuottaa koko arvoketjun osalta kaikille sidosryhmille.
  • Muista viestiä ympäristöhyödyistä kuluttajille ja muille sidosryhmille.
 5. Logistiikkaratkaisut
  • Listaa toimitusketjun ongelmakohdat. Parhaiten tämä onnistuu kun istut alas tärkeimpien kumppaneidesi kanssa. Mitä voit tehdä niille yksin? Mitä voitte tehdä yhdessä? Puuttuuko sieltä kumppaneita, jotka olisivat päteviä kiertotalouden toimitusketjuissasi?
  • Tiedätkö kiertotalouden liiketoimintasi logistiikkakustannukset? Tarkista voitko pienentää niitä yhteistyön keinoin (muista myös toimialat ylittävä yhteistyö, ja entä onnistuuko yhteistyö kilpailijoiden kanssa?), lisäämällä paikallisuutta tai hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Entä voitko vaikuttaa jotenkin asiakkaaseen?
  • Selvitä miten yrityksesi tulisi suhtautua digitalisaatioon. Kuvittele kiertotalouden liiketoimintasi ja sen toimitusketjut 5 vuoden päähän. Tarvitaanko siellä nykyistä enemmän seurantaa? Voisitko saada esim. IoT:n avulla tietoa asiakkaista? Tuotteen alkuperästä?
  • Logistiikkayritys: Oletko miettinyt bisnestä kiertotalouteen? Se on kasvava ala ja siellä on huutava tarve uudenlaisille tehokkaille palveluille.
 6. Teknologia mahdollistajana
  • Tunnista miten IoT voi edistää kiertotalouteen siirtymistäsi.
  • Tutustu digitaaliseen teknologiaan ja siihen, miten se voi muuttaa perinteisten lineaaristen liiketoimintojen rakenteita ja edistää palveluliiketoimintaan siirtymistä.
  • Mitkä teknologiat voivat edistää yrityksesi siirtymistä kiertotalouteen? Millaisia vaikutuksia esimeriksi esineiden internetillä, antureilla, langattomilla verkoilla ja big data analytiikalla voi olla yrityksesi liiketoiminalle?
  • Digitaalisen teknologian mahdollisuudet ovat vielä suurelta osin hyödyntämättä. Innovoi rohkeasti kiertotaloutta edistäviä kestäviä liiketoimintarakenteita.
 7. Tulevaisuuden liiketoimintamallit
  • Pohdi miten muuttaa liiketoiminta kiertotalouden mukaiseksi. Liiketoimintamallin innovointi on prosessi joka on hyvä suunnitella etukäteen. Yhteiskehittäminen eri kumppanien kanssa on keskeinen osa käyttäjälähtöisen mallin kehittämistä. Pohdi siis millaisella prosessilla päästään kohti uutta menestyksekästä kiertotalouden liiketoimintaa.
  • Tunnista tärkeimmät elementit kiertotalouden liiketoimintamallia innovoitaessa. Muutoksessa kohti kestävää ja kiertotalouden mukaista liiketoimintaa tarvitaan ymmärrystä trendeistä ja ajureista, arvonmuodostamisesta ekosysteemeissä, sekä kestävyyden hyödyistä ja sen kuluista. Liiketoimintamalli on systeeminen, joten yhden seikan muuttuessa tämä voi heijastua koko mallin kestävyyteen.
  • Pohdi voisitko siirtyä kohti palveluliiketoimintaa ja tarjota käyttöoikeutta tuotteen myynnin sijaan. Joskus voi olla tarpeen siirtyä myös askel askeleelta kohti palveluliiketoimintaa ja aloittaa tarjoamalla kuluttajille tuotteen ostamisen lisäksi sen ympärille palveluita.
  • Suhtaudu avoimesti uusiin ansaintalogiikoihin. Esimerkiksi palveluliiketoiminta avaa mahdollisuuksia kokeilla kuukausipohjaista veloitusta rajattomasta käyttöoikeudesta.
 8. Nopeat liiketoimintakokeilut
  • Mieti voisitko jo kokeilla liiketoimintamalliasi. Kokeilu voi olla yksi pieni osa lopullisesta mallistasi. Hyvä kokeilu on nopea ja helppo toteuttaa sekä mitata. Monimutkaisemmissa kokeiluissa tai toiminnallisessa pilotissa on hyvä jakaa eri kokeiltavat asiat osiin. Kokeilemisessa on keskeistä hyvä suunnittelu (kokeilun askeleet) sekä mittareiden asetanta (laadulliset ja määrälliset) ja lopputuloksen evaluointi. Kokeilu epäonnistuu vain jos siitä ei opita!

<< Palaa AARRE -loppuraportin pääsivulle