Sign In

AARRE

Arvon luonti ekosysteemissä

Kiertotalouden ekosysteemit ja arvokehät

Menestys kiertotaloudessa perustuu saumattomaan vuorovaikutukseen lukuisten eri toimijoiden välillä, ja perinteisistä arvoketjuista siirrytään kohti kiertotalouden ekosysteemiä ja arvokehiä. Ekosysteemin win-win-win-mallin, ei siis winner takes it all ‑mallin, löytäminen edellyttää ajattelutavan muutoksen lisäksi myös arvon jakaantumisen läpinäkyvyyttä.

 

Kohti kiertotalouden ekosysteemejä ja arvokehää- pois toimitusketjuista

Perinteisesti yritykset ovat nähneet toiset yritykset kilpailijoina, jotka taistelevat vallasta ja tuotoista. Tällaisessa asetelmassa ostavalla yrityksellä on ollut kaikki valta. Kiertotaloudessa menestys puolestaan perustuu saumattomaan vuorovaikutukseen lukuisten eri toimijoiden välillä ja edellyttää eri toimijoiden näkökulmien huomioimista ja osallistumismahdollisuuksien rakentamista avoimesti. Yhteistyö mahdollistaa kehän sulkemisen ja materiaalin ja tuotteiden kiertämisen sekä arvon yhteisluonnin. Muutos tarvitaan myös ajattelussa: perinteisistä arvoketjuista siirrytään kohti arvokehää ja kiertotalouden ekosysteemejä. AARRE-projektissa loimme määritelmän kiertotalouden arvokehälle:

’Arvokehä sisältää kaikki eri toimijoiden aktiviteetit, jotka tarvitaan tuomaan tuote tai palvelu käyttäjälle ja takaisin systeemiin. Kiertotalouden ekosysteemi koostuu useasta arvokehästä. Arvo jaetaan arvokehän eri osapuolille uusien, innovatiivisten käytäntöjen ja yhteistoiminnan avulla. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti arvo käsitetään tasapuolisen suotuisaksi eri arvokehän toimijoille, ympäristölle ja yhteiskunnalle.’

Arvokehä konseptin käyttö on hyödyllistä, sillä se korostaa eroa nykyisiin lineaarisiin arvoketjuihin ja toisaalta useiden arvokehien rinnakkaisuutta. Muutos on usein yrityksille haasteellista, sillä nykyisten arvoketjujen rakentamiseen ja optimointiin on laitettu paljon panoksia, ja usein onkin onnistuttu rakentamaan todella tehokas toimitusketju. Kiertotaloudessa tämä on pystyttävä haastamaan, sillä muuten systeemitason luomat mahdollisuudet jäävät huomiotta.

Tarvitaan uusia innovatiivisia käytäntöjä (governance), jotka määrittävät, miten ekosysteemin sisäinen yhteistyö järjestetään mahdollisimman saumattomaksi. Kuvassa on esimerkki kiertotalouden ekosysteemistä. Ekosysteemi koostuu useasta rinnakkaisesta arvokehästä. Toimivat arvokehät pitävät materiaalit kierrossa ja takaavat että niiden arvo ei laske - mieluummin jopa nousee.

Value circle 

Yksi merkittävimmistä kiertotalouteen siirtymisen esteistä on se, että arvokehästä puuttuu toimijoita; joko niitä ei ole nykyisten partnereiden joukossa tai niitä ei ole edes tällä hetkellä olemassa. Lisäksi täytyy muistaa, että kiertotalouteen siirtymisessä on usein kysymys liiketoimintamallien radikaalista uudistamisesta, ja tätä ei yleensä pystytä tekemään nykyisten kumppaneiden kanssa. Yksi merkittävimmistä kiertotalouteen siirtymisen esteistä on, että kaikkia toimijoita ei ole markkinoilla. Toisaalta tutkimuksessa havaitsimme, että monet nykyiset toimijat ovat haluttomia siirtymään kohti kiertotalouden liiketoimintamalleja, koska se syö pohjan nykyiseltä toiminnalta. Kiertotalouden ekosysteemeihin onkin tärkeä houkutella, sitouttaa ja yhdistää (uusia) toimijoita.

AARRE-projektin Liiteri-pilotti on hyvä esimerkki siitä, miten erilaiset yritykset, kuten start upit, isot jo etabloituneet yritykset ja erilaiset organisaatiot voivat oppia yhteisestä liiketoimintamallipilotista. Liiketoimintakokeilun lisäksi toimijat voivat oppia miten erilaisten yritysten kanssa toimitaan ja minkälaisia käytäntöjä voitaisiin hyödyntää

Eri ekosysteemin toimijoiden arvo on ymmärrettävä ja tehtävä näkyväksi

Kiertotalouden liiketoimintamalleissa korostuu moniulotteinen arvo, sillä pelkästään taloudellisen arvon huomioiminen ei takaa sitä, että arvokehä toimisi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Kiertotaloudessa keskeistä on kestävän arvonluonnin käsite (sustainable value creation), jossa sosiaaliset- ja ympäristönäkökohdat otetaan huomioon taloudellisten aspektien rinnalla merkittävinä osina arvonluontia.

Ekosysteemin eri osapuolten hyötyjen ja menetysten ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen ovat merkittävässä roolissa kiertotalouden liiketoimintamalli-innovaatioissa sekä uusien yhteistyökumppaneiden houkuttelemisessa ja sitouttamisessa. Hyötyjen ja panostusten kartoittaminen avoimesti kaikkien eri toimijoiden näkökulmasta on lähtökohtana kiertotalouden ekosysteemin toiminnan ymmärtämiselle. Näin varmistetaan eri osapuolten kyvykkyyksien yhteensopivuus ja -toimivuus. Ekosysteemin win-win-win-mallin, ei siis winner takes it all ‑mallin, löytäminen edellyttää siten paitsi ajattelun muutosta myös arvon jakaantumisen läpinäkyvyyttä. AARRE-projektissa kehitettiin työkalu moniulotteisen arvon kartoittamiseksi kiertotalouden ekosysteemissä. Työkalun avulla yritykset voivat tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamallien arvon eri sidosryhmille ja ymmärtää entistä paremmin eri toimijoiden roolin ja merkityksen kokonaisuudessa.

Työkalut

Artikkelit ja konferenssipaperit

Aminoff, A., Valkokari, K.; Kettunen, O., (2016) Mapping multidimensional value(s) for co-creation networks in a circular economy In: Collaboration in a Hyperconnected World. IFIP Advances in Information and Communication Technology : 480 , 2016. Springer, 629-638 ISBN 978-3-319-45389-7 doi: 10.1007/978-3-319-45390-3      

Aminoff, A; Valkokari, K; Antikainen, M; Kettunen, O. Exploring disruptive business model innovation for the circular economy. 4th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing, SDM 2017, 26 - 28 April 2017, Bologna, Italy. Sustainable Design and Manufacturing 2017. Smart Innovation, Systems and Technologies: vol. 68 2017. Springer, 525-536. ISBN 978-331957077-8.      

 

<< Palaa AARRE -loppuraportin pääsivulle