Sign In

AARRE

Julkaisut

11/2017 Työkaluvuokrauspalvelu-skenaario - Esineiden internet kiertotalouden liiketoimintamallin edistäjänä

Esineiden internet, anturit, langattomat verkot, pilvialustat ja big data analytiikka ovat teknologisia murroksia, jotka voivat nopeuttaa kiertotalouteen siirtymistä mahdollistamalla uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja. Artikkelin tavoitteena on tarjota lukijalle tietoa siitä, miten digitaalinen data ja esineiden internet voivat muuttaa perinteisten lineaaristen liiketoimintojen rakenteita ja edistää palveluliiketoimintaan siirtymistä, minkä esimerkiksi media- ja musiikkiteollisuus on jo kokenut. Esittelemme julkaisussa AARRE-hankkeessa kehitetyn 24h-työvälineiden yhteiskäyttöä tarjoavan Liiteri-palvelun, sekä yhden näkymän tulevaisuuden työkaluvuokrauspalveluun. Artikkelissa kuvattu työkaluvuokrauspalvelu-skenaario auttaa lukijaa ymmärtämään digitaalisten teknologioiden mahdollisia vaikutuksia ja innovoimaan kiertotaloutta edistäviä kestäviä liiketoimintarakenteita.

Konferenssipaperi : A tool rental service scenario - IoT technologies enabling a circular economy business model. Accepted to The Eleventh International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies (UBICOMM 2017), 12 - 16 November 2017, Barcelona, Spain.

6/2017 Arvonluonti kuluttajille kiertotaloudessa – Työkalut palveluna

Kiertotalouden pääajatuksena on pitää materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään säilyttäen tai jopa lisäten arvoa palveluiden sekä fiksujen ratkaisuiden kautta. Palvelullistuminen kannustaa moniin kiertotalouden tavoitteisiin kuten tuotteiden elinkaaren pidentämiseen, resurssien säästämiseen sekä tehokkaaseen käyttöön. Myytäessä palvelua kuluttajille tarjotaan käyttöoikeutta omistamisen sijaan. Suuri osa kuluttajista on tottunut tuotteiden ostamiseen ja niiden omistamiseen. Palveluiden ostaminen vaatii usein myös muutoksia toimintatavoissa, ja jos nämä muutokset ovat kovin suuria, ne voivat vähentää palvelun houkuttelevuutta. Jotta kuluttajat saataisiin innostumaan palveluista tuotteiden sijaan, palvelumallin tulee tarjota heille suurempi arvo.

Antikainen, M., Lammi, M., and Paloheimo, H. 2017. Creating value for consumers in CE - Tools as a service, The XXVIII ISPIM Innovation Conference – Composing the Innovation Symphony, Austria, Vienna on 18-21 June 2017, www.ispim.org.

4/2017 Kiertotalouden liiketoimintamallien innovaatioprosessi - Tapaustutkimus

Kiertotalouden liiketoimintamalli-innovaatiossa tarvitaan uusia keinoja jotta pystytään etsimään kumppaneita, rakentamaan ekosysteemiä sekä ymmärtämään arvonluontia uudella tavalla. Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella miten voidaan erilaisia metodeita yhdistämällä parantaa kiertotalouden liiketoimintamallien innovaatioprosessia. Tarkastelemme myös millaisia haasteita eri metodeissa on ja kuinka niitä voidaan ratkaista.

Circular Economy business model innovation process – case study. Antikainen Maria, Aminoff Anna, Kettunen Outi, Sundqvist-Andberg Henna, Paloheimo Harri. Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing KES-SDM, April 26th - 28th 2017, Bologna, Italy. Springer series Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 68 ISSN 2190-3018.

4/2017 Disruptiivinen liiketoimintamalli-innovaatio kiertotaloudessa

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii ajattelutavan muutoksen: arvoketjuista kohti arvokehää ja kiertotalouden ekosysteemejä. Jo ekosysteemi käsite itsessään on disprutiivinen innovaatio, sillä nykyisin johtajat pääsääntöisesti miettivät (usein) vain omia strategioitaan, ja systeemitason mahdollisuudet jäävät huomiotta. Arvoketju termi itsessään johtaa lineraariseen ajatteluun, arvokehä termin korostaessa kiertotaloutta. Liiketoimintamallien (yhteis)innovaatiolla kriittinen rooli tässä muutoksessa. Liiketoimintamalli innovaatio muodostuu : 1) arvon luontiin, 2) arvolupaukseen ja 3) arvon lunastamiseen liittyviin innovaatioihin.

Aminoff, A; Valkokari, K; Antikainen, M; Kettunen, O. Exploring disruptive business model innovation for the circular economy. 4th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing, SDM 2017, 26 - 28 April 2017, Bologna, Italy. Sustainable Design and Manufacturing 2017. Smart Innovation, Systems and Technologies : vol. 68 2017. Springer, 525-536. ISBN 978-331957077-8.

3/2017 Kiertotalouden liiketoimintamalli­kokeiluiden suunnittelu – Tapaustutkimus Liiteristä

Jotta päästään kohti kiertotaloutta, tarvitaan systeeminen innovaatio kaikilla yhteiskunnan alueilla. Tarvitaan muutos arvoissa, kuluttajakäytänteissä, teknologioissa sekä liiketoimintamalleissa. Yritysten tulee miettiä miten sulkea materiaalien kehä, vähentää resurssien käyttöä sekä miten pitää tuotteet mahdollisimman kauan kierrossa. Uusien liiketoimintamallien innovoinnissa on tärkeää saada realistista tietoa mallin toimivuudesta jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja kustannustehokkaasti. Nopeat liiketoimintamallikokeilut voivat palvella tätä tarvetta tarjoten mm. testattua tietoa konseptista, arvoketjun toimivuudesta, sen houkuttelevuudesta kuluttajille, ansaintalogiikasta sekä ympäristövaikutuksista. Nopeat kokeilut ja erilaiset pilotit ovat viime vuosina kasvattaneet merkittävästi suosiotaan sekä yritysten, tutkimuslaitosten että muiden organisaatioiden keskuudessa. Tieteellinen kirjallisuus nopeista kokeiluista on kuitenkin hyvin lapsenkengissä. Tästä syystä tämä paperi käsittelee nopeiden liiketoimintamallien tutkimusta ja sitä kuinka yritykset ja tutkimusorganisaatiot yhdessä voivat toteuttaa kokeiluja niiden potentiaali hyödyntäen.

Antikainen, M., Aminoff, A., Paloheimo, H. and Kettunen, O. (2017). Designing circular business model experimentation - Case study. The ISPIM Innovation Forum, Toronto, Canada on 19-22 March 2017, www.ispim.org.

02/2017 Toimitusketjunäkökulmat ja haasteet uusiin kiertotalouden liiketoimintamalleihin

Tämän artikkelin tarkoituksena on tuoda yhteen toimitusketjuihin liittyvä tutkimus ja kiertotaloudesta ponnistavat teollisuuden liiketoimintamallit. Tutkimuskysymyksemme on: millaisia ovat jätteistä arvoa luovien uusien kiertotalouden liiketoimintamallien vaikutukset toimitusketjuihin?

Kiertotalous voidaan nähdä järjestelmänä, jossa resurssien käyttö, jäte, päästöt ja energian vuoto minimoidaan hidastamalla, sulkemalla ja kaventamalla materiaalien kiertoa. Tämä voidaan saada aikaan mm. suunnittelulla, ylläpidolla, korjaamisella, uudelleenkäytöllä, uudelleenvalmistuksella, kunnostamisella ja kierrätyksellä.

Kettunen, Outi, Maria Holgado, Aminoff, Anna (2017). Supply chain implications and challenges for new business models within the Circular Economy. Proceedings of the 4th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum (SOSCF), Feb 27th - 28th 2017, Milan, Italy.

10/2016 Moniulotteinen arvonluonti kiertotalouden arvoverkostossa

Kiertotalouteen siirryttäessä haasteena - ja mahdollisuutena- on löytää win-win-win malli eri sidosryhmille. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tunnistaa kiertotalouden liiketoimintamallien moniulotteinen arvo eri sidosryhmille.

Uudet, verkottuneet liiketoimintamallit vauhdittavat siirtymistä kohti kiertotaloutta. Yritykset eivät kuitenkaan pysty siirtymään kohti kiertotaloutta yksin, vaan niiden on rakennettava yhteistyöverkostot ja luotava pohja arvon yhteisluonnille. Usein kiertotalouteen siirtyminen vaatii uusia kumppaneita ja uuden tyyppistä yhteistyötä. Tavoiteltaessa kiertotalouden malleja, yritysten on tärkeää ymmärtää mm. mitkä ovat arvonluontimahdollisuudet muille yhteistyökumppaneille, mitä arvoa kiertotalouden liiketoimintamallit mahdollistavat sekä mitä arvoa nämä yhteistyökumppanit mahdollisesti menettävät.

Aminoff, A., Valkokari, K., Kettunen, O. (2016) Mapping multidimensional value(s) for co-creation networks in a circular economy In: Collaboration in a Hyperconnected World. IFIP Advances in Information and Communication Technology : 480 , 2016. Springer, 629-638 ISBN 978-3-319-45389-7 doi: 10.1007/978-3-319-45390-3

09/2016 Kuluttajapalveluinnovaatio kiertotaloudessa – asiakasarvon näkökulma

Siirtyminen kiertotalouteen vaatii liiketoimintamallien sekä arvoketjujen uudelleensuunnittelua. Tuotteiden myynnin sijaan yritykset voivat esimerkiksi keskittyä palveluiden tarjoamiseen. Palvelun ostaminen tuotteen sijaan tuottaa kuluttajille eri tavalla arvoa. Tutkimuksessa käytimme asiakasarvon viitekehystä, jossa arvo jaetaan hyötyihin ja uhrauksiin. Aineisto on kerätty kuluttajille järjestetyssä työpajassa helmikuussa 2016, johon osallistui 41 kuluttajaa.

Antikainen, M., Lammi, M., Hakanen, T. (2016). Consumer service innovation in a circular economy – the customer value perspective. ICSERV 2016 Tokio.

09/2016 Toimitusketjunäkökulma kiertotalouteen

Toimitusketjut on tunnistettu avaintekijöiksi mahdollistamaan muutos kohti kiertotaloutta. Olemassa oleviin toimitusketjuihin lukkiutuminen on yksi tärkeimmistä haasteista, jotka hankaloittavat siirtymistä kiertotalouteen. Kiertotalouden uudet liiketoimintamallit useimmiten asettavat aivan uudenlaisia vaatimuksia ja haasteita toimitusketjun hallinnalle. Hyvänä esimerkkinä ovat liiketoimintamallit, joissa siirrytään tuotteiden omistamisesta niiden vuokraamiseen, liisaamiseen tai lainaamiseen. Toisena esimerkkinä ovat mallit, joissa tuotteita valmistetaan uusioraaka-aineista. Kummassakin tapauksessa materiaalia kulkee uudenlaisella tavalla, mikä tuo uudenlaisia tarpeita esim. tiedonhallinnalle ja paluulogistiikan palveluille. Toimitusketjun hallintaa kiertotaloudessa on kuitenkin tähän mennessä tutkittu hyvin vähän.

Aminoff, A., Kettunen, O. (2016) The supply chain viewpoint to circular business models. Proceedings of the 5th World Conference on P&OM, Havana, Sept 6-10th 2016.

09/2016 Toteutuvatko kiertotalousliiketoimintamallien luvatut ympäristöhyödyt?

Kiertotaloutta voidaan edistää luomalla uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja, joissa kiertotalouden periaatteet ovat sisäänrakennettuina ympäristöarvolupauksiin läpi koko arvoketjun. Kiertotaloutta edistävään liiketoimintamalliin liittyy aina arvolupaus siitä, miten ympäristön tilaa parannetaan tai ympäristökuormitusta vähennetään uuden liiketoiminnan avulla. Tätä ympäristöarvolupauksen toteutumisesta vastaa koko tuotteen tai palvelun arvoketju, mukaan lukien kaikki mahdolliset sidosryhmät tuottajista kuluttajiin. Näitä ympäristöarvolupausten toteutumista voidaan kuvata ympäristöhyötyinä.

Manninen, K., Koskela, S., Antikainen, R., Bocken, N., Dahlbo, H., Aminoff, A. Do circular economy business models capture intended environmental value propositions? Journal of Cleaner Production Vol. 171 (2018) 413-422 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617322965.

7/2016 Viitekehys kestävien kiertotalouden liiketoimintamallien innovoinnille

Kiertotalous on talouden uusi kestävä malli tähdäten talouskasvuun, kilpailukyvyn kasvattamiseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen. Jotta kiertotaloudesta saadaan vallitseva talousmalli, tarvitaan radikaaleja innovaatioita. Kiertotalous muuttaa arvon luonnin dynamiikkaa korostaen verkostoitunutta liiketoimintaa, liiketoimintaympäristön aktiivista seuraamista sekä mallin kestävyyden aktiivista tarkastelua.

Antikainen, M., Valkokari, K. (2016). A Framework for Sustainable Circular Business Model Innovation, Technology Innovation Management Review. Carleton University. Vol. 6 (2016) No: 7, 5-12.

6/2016 Uusien kestävien kiertotalouden kuluttajapalveluiden hyväksyttävyys

Muutos kohti kiertotaloutta vaatii systemaattisen muutoksen kohdistuen koko yhteiskuntaan, kuluttajiin, yrityksiin, yliopistoihin sekä lainsäätäjiin. Aktiiviset kuluttajat ovat keskiössä kierron sulkemisessa. Jotta saamme uusista kiertotaloutta tukevista palveluista houkuttelevia kuluttajille, meidän täytyy ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat houkuttelevuuteen.

Antikainen, M. and Lammi, M. (2016). Consumer acceptance of novel sustainable circular services. The XXVII ISPIM Innovation Conference – Blending Tomorrow’s Innovation Vintage, Porto, Portugal on 19-22 June 2016. The publication is available to ISPIM members at www.ispim.org.

4/2016 Kestävä toimitusketjun hallinta kiertotaloudessa – kohti toimituskehiä

Toimitusketjut on tunnistettu avaintekijöiksi mahdollistamaan muutos kohti kiertotaloutta. Olemassa oleviin toimitusketjuihin lukkiutuminen on yksi tärkeimmistä haasteista, jotka hankaloittavat siirtymistä kiertotalouteen. Lukkiutuminen johtuu mm. siitä, että toimitusketjut ovat usein pitkiä ja globaaleja, ja niiden muuttaminen on hankalaa. Kiertotalous vaatisi myös eri teollisuudenalojen välistä yhteistyötä, mikä tuo omat haasteensa.

Aminoff, Anna, Kettunen, Outi. “Sustainable supply chain management in a circular economy – towards supply circles”. Proceedings of the KES-SDM 2016, Sustainable Design and Manufacturing, Smart Innovation, Systems and Technologies 52, Setchi, R., Howlett, R.J., Liu, Y., Theobald, P. (Eds), pp. 61-72, DOI 10.1007/978-3-319-32098-4_6 © Springer International Publishing Switzerland 2016.

3/2016 Viitekehys kestävien kiertotalouden liiketoimintamallien innovoinnille

Kiertotalous on talouden uusi kestävä malli tähdäten talouskasvuun, kilpailukyvyn kasvattamiseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen. Jotta kiertotaloudesta saadaan vallitseva talousmalli, tarvitaan radikaaleja innovaatioita. Kiertotalous muuttaa arvon luonnin dynamiikkaa korostaen verkostoitunutta liiketoimintaa, liiketoimintaympäristön aktiivista seuraamista sekä mallin kestävyyden aktiivista tarkastelua.

Antikainen, M., Valkokari, K. (2016). A Framework for Sustainable Circular Business Model Innovation, Technology Innovation Management Review. Carleton University. Vol. 6 (2016) No: 7, 5-12.

12/2015 Tulevaisuuden pelillistäminen: kiertotalouden ennakointipelin rakentaminen

Merkittävät muutokset kuten kiertotalouteen siirtyminen, vaativat olemassa olevien ajatusmallien haastamista sekä katsomista pitkälle tulevaisuuteen. Hyötypelit (serious games) ovat yksi ratkaisu oppimiseen myös ennakoinnissa. Niiden avulla voidaan kommunikoida ja jakaa ideoita, sisäistää tietoa paremmin, lisätä eri osapuolien osallistumista sekä luoda uutta tulevaisuuden tietoa. Pelit voivat luoda hauskoja ja koukuttavia kokemuksia, joiden avulla lisätään osallistujien keskinäistä kanssakäymistä. Kiertotaloudessa tarvitaan uusia innovatiivisia liiketoimintamalleja, ja ne koskettavat usein montaa toimitus- ja tarjontaketjun osapuolta. Peli voi tarjota toimivan tavan luoda liiketoimintamalleja tulevaisuuden tarpeisiin yhdessä.

Mikko Dufva, Outi Kettunen, Henna Sundqvist-Andberg, Timo Tuomisto, Anna Aminoff and Maria Antikainen (2015). Approaches to Gaming the Future: Planning a Foresight Game on Circular Economy. Proceedings of the 4th International Games and Learning Alliance Conference GALA, Dec 9th - 11th 2015, Rome, Italy.

12/2015 Kohti kiertotalouden palveluliiketoiminta­malleja: Uusien palveluiden hyväksyttävyys kuluttajien silmissä

Nykyisen lineaarisen talousjärjestelmän sijaan tarvitsemme uuden kestävämmän järjestelmän perustuen suljettuun kiertoon, materiaalien arvon säilyttämiseen ja luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön. Siirtyminen kiertotalouteen vaatii koko yhteiskunnassa systeemisen muutoksen. Liike-elämässä se tarkoittaa liiketoimintaympäristön muutosta vaatien uusia liiketoimintamalleja. Palveluliiketoimintaan siirtyminen kannustaa yrityksiä kiertotaloutta tukevaan malliin. Uusissa kiertotalouden liiketoimintamalleissa kuluttajille myydään yhä useammin käyttöoikeutta omistamisen sijaan. Jotta palveluista saadaan houkuttelevia, täytyy ymmärtää kuluttajien preferenssejä, heidän jokapäiväistä elämää sekä materiaalien roolia heille. Tutkimuksessa käytimme PSS (product-service-systems)- kirjallisuudesta sekä kuluttajatutkimuksesta koottua viitekehystä. Eksploratiivisen tutkimuksen aineistona oli kysely, joka toteutettiin 2015 asuntomessuilla Suomessa tuottaen 239 vastausta.

Antikainen, M, Lammi, M., Paloheimo, H., Rüppel, T.and Valkokari, K.(2015). Towards Circular Economy Business Models: Consumer Acceptance of Novel Services. The ISPIM Innovation Summit, Brisbane, Australia on 6-9 December 2015. Available to ISPIM members at www.ispim.org.