Sign In

AARRE

Logistiikkaratkaisut

Toimiva logistiikka mahdollistaa kiertotalouden​!

Kiertotalouden materiaalivirtojen hallinta on haastavaa johtuen mm. materiaalin alhaisesta arvosta ja virtojen huonosta ennustettavuudesta. Tehokkaan logistiikan avaimina ovat tiedon jakamisen parantaminen, tiivis yhteistyö yritysten välillä ja kuluttajien kanssa, logistiikan infrastruktuurin sovittaminen kiertotalouden tarpeisiin ja uudenlaisten logististen palveluiden luominen.

 

Millaista logistiikka on kiertotaloudessa ja miten se eroaa ”tavallisesta”?

Kiertotaloudessa materiaalit eivät päädy jätteiksi. Sen sijaan ne kiertävät toimitusketjussa ja eri toimitusketjujen välillä, usein myös muotoaan muuttaen. Kiertotalous toteutuu käytännössä erilaisten liiketoimintamallien kautta, joita ovat mm. jakamistalous, vuokraaminen, kierrätys, uudelleenvalmistus ja uusiotuotteiden valmistus. Kiertotalouden logistiikan tehokas järjestäminen riippuu pitkälti liiketoimintamallista. Se voi olla haastavaa, johtuen mm. virtojen huonosta ennustettavuudesta, pienistä eristä sekä materiaalin ja sen laadun monimuotoisuudesta ja usein vähäisestä taloudellisesta arvosta. Miten esimerkiksi saadaan hoidettua vähäarvoisen materiaalin toimitus uusiotuotteita valmistavalle tehtaalle kustannustehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja oikealla ajoituksella? Logistiikan merkitys kasvaa myös, kun yritykset ja kuluttajat siirtyvät omistamisesta palvelujen käyttäjiksi. Kuinka yhteiskäytössä olevan höyrypesurin tai vuokratun hitsauskoneen saa vaivattomasti ja edullisesti, ja miten palautuksen logistiikka hoidetaan? Toimitusketjujen hallinta taloudellisesti ja ekologisesti on toimivan kiertotalouden perusedellytys.

Haasteita ja ratkaisuja

AARRE-projektissa on tutkittu logistiikan tilaa kiertotaloudessa. Yritysten kokemusten mukaan kiertotalouden logistiikan kustannukset ovat pääosin liian korkeita, ja toimitusketjusta puuttuu palveluita ja toimijoita. Yritysten ja eri toimialojen välinen yhteistyö on vielä vähäistä.

Yksi muutoksen avaintekijöistä on digitalisaation hyödyntäminen kaikissa toimitusketjun vaiheissa suunnittelupöydältä aina paluulogistiikkaan asti. Avainasemassa ovat uudet teknologiset ratkaisut, joiden avulla jäte- ja sivuvirroista saadaan uusia raaka-aineita tehokkaasti ja ympäristökuormaa lisäämättä. Kiertotaloudessa korostuu tehokas materiaalivirtojen hallitseminen: tarkka seuranta, jäljitettävyys ja uudenlaiset logistiikkaratkaisut. Toimivan logistiikan rakentaminen vaatii yhteistyötä eri osapuolien kesken, sisältäen myös toimialat ylittävän ja kilpailijoiden välisen yhteistyön. Myös lainsäädännön täytyy tukea kiertotalouden logistisia ratkaisuja, esimerkiksi sallimalla uusioraaka-aineeksi päätyvän jätteen välivarastoinnin nykyistä joustavammin.

Alla olevaan taulukkoon on kerätty kiertotalouden logistiikan avaintekijöitä ja hyviä toimintatapoja niihin liittyviin haasteisiin.

Kiertotalouden logistiikan avaintekijöitäHyviä toimintatapoja
​Yhteistyö ja tiedonjakaminen verkostossa
 • ​Mieti ketkä ovat uusien liiketoimintamallien kannalta avainkumppaneita, ja kehitä heidän kanssa uusia toimintatapoja yhteistyön lisäämiseksi. Yhteistyön tiiviyden tarve vaihtelee liiketoiminnan eri kypsyysvaiheissa, samoin eri kumppaneiden merkitys vaihtelee eri vaiheissa.
 • Mieti, mikä tieto on olennaista kiertotalouden logistiikassa ja rakenna sille uusia tiedonjakotapoja.
 • Kiertotaloudessa luottamus on avainasia. Panosta luottamuksen rakentamiseen avainkumppaneiden kanssa.
 • Jos nykyiset kumppanit eivät ole halukkaita osallistumaan uusiin toimintatapoihin, etsi uusia kumppaneita, myös totuttujen toimialojen ulkopuolelta. ”Vanhojen kavereiden kanssa ei aina voi leikkiä uusia leikkejä”.
​Digitalisaatio! Miten sitä voi hyödyntää?
 • ​Digitalisaatio tulee olemaan kiertotalouden toimitusketjun (kehän) tehokkaan hallinnan tärkeä mahdollistaja.
 • Tuotteiden sisältö ja käyttöhistoria voidaan tulevaisuudessa tietää helpommin esim. mukana kulkevissa RFID- tai muissa tunnistimissa. Tämä helpottaa mm. huoltoa, kunnostusta sekä tuotteiden sisältämän materiaalin jätteenkäsittelyä ja uudelleen hyödyntämistä.
 • Sijainti- ja tarvetieto tulevat tehostamaan logistiikkaa huomattavasti tehostamalla mm. kuljetuksia ja parantamalla virtojen ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä.
 • Erilaiset alustaratkaisut mahdollistavat materiaalivirtojen yhdistämisen eri osapuolien välillä ja sitä kautta varastointi- ja kuljetuskapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen.
 • Hyödynnä mm. big dataa ja kuluttajilta itseltään saatavaa tietoa tulevien materiaalivirtojen ennakoimisessa. Tämä materiaali voi olla monenlaista, mm. verkkokaupan palautukset, vuokrattujen laitteiden palautukset, kuluttajan käytöstä poistamat tai edelleen myytävät tuotteet ja materiaalit.
​(Korkeat) logistiikkakustannukset
 • ​Hyödynnä paikallisuutta. Volyymien yhdistäminen yli toimialarajojen mahdollistaa kuljetusten ja varastoinnin tehostamisen Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa.
 • ”Vie mennessäs, tuo tullessas”. Myös tässä tarvitaan usein yritysten välistä yhteistyötä.
 • Hyödynnä digitalisaatioita. Pohdi miten voit digitalisaation avulla tehostaa toimintaa mm. automatisoimalla prosesseja.
​Koko toimitusketjun tehokkuus tai tehottomuus
 • ​Kiertotalouden logistiikkaa tukevia ratkaisuja voi tehdä jo tuotteen suunnitteluvaiheessa, ja mm. logistiikan tehokkuuteen ja kustannuksiin vaikutetaan jo suunnittelupöydällä.
 • Kuluttajia voi kannustaa erilaisin keinoin osallistumaan itse paluulogistiikkaan. Näitä keinoja ovat esimerkiksi liiketoimintamallin muuttaminen käyttöön perustuvaksi omistamisen sijaan tai jonkin palkinnon antaminen palauttamisesta.
 • Start-upeilta voi oppia ennakkoluulottomista toimitusketjun järjestelyistä.

 
Logistiikkapalveluissa on myös suuret bisnesmahdollisuudet!

Kiertotalous avaa suomalaisille yrityksille aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  Kiertotalouden logistiikan tehokkaauseen toteuttamiseen tarvitaan lukuisa määrä palveluita. Kierrätysmateriaalille tarvitaan joustavia, monikäyttöisiä ja oikein sijoitettuja tai siirrettäviä varastointipalveluita. Kuluttajien roolin ennustetaan muuttuvan aktiivisemmaksi, mikä tuo liiketoimintamahdollisuuksia mm. kuluttajien välisen kaupan jakelulogistiikkaan. Kiertotalouden logistiikkaan tarvitaan myös monenlaisia IT-palveluja, esimerkiksi toimituskehän varrelta erilaisista sensoreista saatavan datan hyödyntämiseen ja kuljetustarpeiden nykyistä älykkäämpään yhdistämiseen. Kiertotalouden logistiikassa tullaan tarvitsemaan myös huomattava määrä uusia teknologioita. Esimerksiksi lohkoketjuteknologiat avaavat kiinnostavia uusia mahdollisuuksia tehokkuuden ja luotettavuuden lisäämiseen koko logistiikkaketjussa.

Kiertotaloudessa edelläkävijäyritykset menestyvät vastaamalla kysyntään, joka on vielä osittain näkymätöntäkin, mutta jota kiertotalous on pullollaan. Näkymätön kannattaa tehdä näkyväksi ja kehittää tarjontaa kiertotalouden logistiikkaan.

Työkalut

   Artikkelit ja konferenssipaperit

Kettunen, Outi, Maria Holgado, Aminoff, Anna (2017). Supply chain implications and challenges for new business models within the Circular Economy. Proceedings of the 4th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum (SOSCF), Feb 27th - 28th 2017, Milan, Italy.

Aminoff, A., Kettunen, O. (2016) The supply chain viewpoint to circular business models. Proceedings of the 5th World Conference on P&OM, Havana, Sept 6-10th 2016.

Aminoff, Anna, Kettunen, Outi. “Sustainable supply chain management in a circular economy – towards supply circles”. Proceedings of the KES-SDM 2016, Sustainable Design and Manufacturing, Smart Innovation, Systems and Technologies 52, Setchi, R., Howlett, R.J., Liu, Y., Theobald, P. (Eds), pp. 61-72, DOI 10.1007/978-3-319-32098-4_6 © Springer International Publishing Switzerland 2016.

 

<< Palaa AARRE -loppuraportin pääsivulle