Sign In

AARRE

Tulevaisuuden liiketoimintamallit

Kiertotaloudessa luodaan arvoa uusin tavoin​

Yksi yritys ei sulje materiaalien kehää kiertotaloudessa vaan siihen tarvitaan kumppaneita. Arvoa tuotetaan ja jaetaan entistä kiinteämmin arvokehissä. Siksi liiketoimintamalli, jossa tuotetaan arvoa yhdelle yritykselle saa lentää romukoppaan.

 

Kiertotalouden liiketoimintamalleissa arvoa luodaan eri yritysten kanssa yhteistyössä mahdollisimman resurssitehokkaasti koko tuotteen elinkaari huomioiden. Liiketoimintamallit voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen: kierron hidastamiseen, kierron sulkemiseen ja kierron pienentämiseen tähtääviin malleihin . 

Kierron hidastaminen
  • ​Suorituskyvyn tai palvelun tarjoaminen tuotteen myynnin sijaan.
  • Tuotteiden käyttöiän pidentämiseen pyrkivät ratkaisut. Tämä lähtee suunnittelusta (korjattavuus, kestävyys, päivitettävyys, mahdollisuus uudellenvalmistaa
  • Kulutuksen vähentämiseen tähtäävä lähestymistapa markkinoinnissa ja myynnissä, korjauspalvelut ja takuut
  • Liiteri – työvälineiden vuokraamis- ja yhteiskäyttöpalvelu (http://liiteri.net/)
  • Martela- käyttäjälähtöinen työympäristö elinkaaripalveluna (https://www.sitra.fi/cases/kayttajalahtoinen-tyoymparisto-elinkaaripalveluna/)

Kierron sulkeminen
  • ​Käytettyjen tuotteiden arvon maksimoiminen
  • Jätteeksi päätyvien materiaalien ja resurssien kerääminen ja hankinta ja näiden muuttaminen uutta arvoa tuottaviksi.
  • Teollinen symbioosi, jossa yhden prosessin jäännöstuotosta hyödynnetään toisen prosessin raaka-aineena. Maantieteellinen läheisyys on keskeinen tekijä teollisessa symbioosissa.
  • Destaclean – Puupohjaisesta uusiomateriaalista pihakiviä http://www.puukivi.fi/
  • Emmy – Avaimet käteen -malli käytettyjen vaatteiden myymiseen (https://www.sitra.fi/cases/avaimet-kateen-malli-kaytettyjen-vaatteiden-myymiseen/)
Kierron pienentäminen

Lähde: https://vttblog.com/2017/08/31/suomalaiset-yritykset-kiertotalouteen-innovatiivisin-liiketoimintamallein/, Kraaijenhagen, C., van Oppen, C., Bocken, N., 2016. Circular Business. Collaborate and Circulate. Circular Collaboration, https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-kiinnostavimmat/)

Yritykset tarvitsevat uusia välineitä liiketoiminnan kehittämiseen

Kiertotalouteen siirtyminen voi synnyttää uutta liiketoimintaa, mutta samalla se haastaa nykyiset liiketoimintamallit, verkostot ja osaamisen. Kiertotalous vaatii toteutuakseen kokonaisvaltaista näkemystä arvontuotannosta eri sidosryhmille. Kiertotalous tuo uusia painopisteitä yritysten liiketoimintaan. Kiertotalouden liiketoimintamallien innovointiin tarvitaankin uusia tai muokattuja työkaluja, joita AARRE-projektissa on kehitetty ja testattu.

Innovaatiotyökalujen päivittäminen voi auttaa konkretisoimaan ja edistämään kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämistä. AARRE-projektissa hyödynsimme erilaisia metodeja ja lähestymistapoja yritysten kanssa sekä rakensimme niistä polun. Hankkeen eräänä avaintuloksena havaitsimme, että kiertotalouden liiketoimintamalli-innovaatioprosessin tulee olla joustava. Kiertotalous on itsessään monisyinen sisältäen erilaisia toimijoita, sektoreita ja arvonluontimahdollisuuksia. Näin ollen innovaatioprosessin pitää pystyä mukautumaan moniin muuttuviin tekijöihin, kuten liiketoimintaidean ja markkinoiden kypsyyteen, ekosysteemin valmiuteen ja erilaisiin käyttäjä- ja kuluttajaymmärryksen tasoihin.

Palvelullistaminen kiertotaloudessa

Monien yritysten toiminnan painopiste on yhä enemmän siirtymässä kohti palveluliiketoimintaa. Kiertotalouden kannalta palvelullistamisessa pitää ottaa huomioon materiaalikierron sulkeminen, hidastaminen ja pienentäminen. Palvelullistamisella voidaan saada materiaalikierron kehä suljettua kun palveluntarjoaja ohjaa tuotteet kierrätykseen niiden eliniän päätyttyä. Tuotteen elinikää voidaan pidentää: usein palvelumallissa on järkevämpää tehdä kestävämpiä, päivitettäviä ja korjattavia tuotteita. Palvelullistaminen voi parantaa resurssitehokkuutta tuotteiden elinkaaren pidentämisen avulla. Se luo yrityksille myös kasvumahdollisuuksia, koska se mahdollistaa siirtymisen kohti kokonaisvaltaisempia palvelukokonaisuuksia. Yhdessä teknologian tehokkaan hyödyntämisen kanssa se mahdollistaa palveluiden tarjoajalle mm. resurssitehokkaan etävalvonnan ja ennakoivan kunnossapidon.

Jotta kiertotalouden liiketoimintamallit yleistyisivät, täytyy tunnistaa esteitä, kuten se, että kaikki eivät ole valmiita ostamaan tavaroiden sijaan palveluita – saati sitten ostamaan näitä toisen kuluttajan tuottamana. Tästä syystä vaaditaan innovatiivisia liiketoimintamalleja, jotka ottavat erilaiset asiakkaat huomioon. Tutkimukset ja käytäntö osoittavat, että uudet palvelut omaksutaan helpommin, jos ne muistuttavat jotain aiempia toimintoja eivätkä vaadi suurta kerralla toteutettavaa muutosta. Yrityksille kuluttajapalveluihin siirtymisessä on haasteensa. Jotta palveluita voisi tarjota kilpailukykyisellä hinnalla, prosessit ja logistiikan tehokkuus ovat Suomen kaltaisessa maassa keskiössä. Käyttöasteen pitäisi olla myös korkea. 
 

Työkalut

Circular Business Model Innovation Tool (CBMI)

Circular Business Model Innovation Process Tool

 

Artikkelit ja konferenssipaperit

Antikainen, M., Valkokari, K. (2016). A Framework for Sustainable Circular Business Model Innovation, Technology Innovation Management Review. Carleton University. Vol. 6 (2016) No: 7, 5-12.

Antikainen, M., Valkokari, K. (2016). A Framework for Sustainable Circular Business Model Innovation, Technology Innovation Management Review. Carleton University. Vol. 6 (2016) No: 7, 5-12.

Aminoff, A., Valkokari, K.; Kettunen, O., (2016) Mapping multidimensional value(s) for co-creation networks in a circular economy In: Collaboration in a Hyperconnected World. IFIP Advances in Information and Communication Technology : 480 , 2016. Springer, 629-638 ISBN 978-3-319-45389-7 doi: 10.1007/978-3-319-45390-3 

Aminoff, A; Valkokari, K; Antikainen, M; Kettunen, O. Exploring disruptive business model innovation for the circular economy. 4th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing, SDM 2017, 26 - 28 April 2017, Bologna, Italy. Sustainable Design and Manufacturing 2017. Smart Innovation, Systems and Technologies: vol. 68 2017. Springer, 525-536. ISBN 978-331957077-8. 

Antikainen M., Aminoff A., Kettunen O., Sundqvist-Andberg H., Paloheimo H. (2017). Circular Economy business model innovation process – case study, Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Design and Manufacturing KES-SDM, April 26th - 28th 2017, Bologna, Italy. Springer series Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 68 ISSN 2190-3018.

<< Palaa AARRE -loppuraportin pääsivulle