Sign In

AARRE

Tulevaisuuden tarpeiden tunnistaminen

Kiertotalous tulee muuttamaan liiketoimintaympäristöä ja lineaariseen talouteen pohjautuvan liiketoiminnan perusteita. Kehitystä voi vauhdittaa esimerkiksi kuluttajien tarpeiden ja kulutustottumusten muutos, teknologinen kehitys, kuten digitalisaatio, ja lainsäädäntö ja sääntely. Kiertotalous luo uusia mahdollisuuksia, mutta mullistaa nykyisen liiketoiminnan periaatteita. Kuluttajien tarpeet ovat jatkuvassa muutoksessa, ja yritysten tulee pystyä reagoimaan tai mieluiten ennakoimaan tätä sekä asiakkaiden muuttuvia tarpeita.

 

Näkymiä tulevaisuuden kiertotalouteen

Ennakointi monine menetelmineen ja työkaluineen auttaa hahmottamaan ja luomaan tulevaisuutta. Eri analyysitapojen avulla voidaan tarkastella, millaisia trendejä ja muutosajureita on vallalla tai kehittymässä, ja miten ne vaikuttavat liiketoimintaympäristöön. Kiertotalouden keskeisiä muutosajureita ovat vaatimus resurssitehokkuuteen, teknologian kehittyminen ja digitalisaation eteneminen, muutokset kuluttajakäyttäytymisessä, kiihtyvä kaupungistuminen, palvelutalouden vahvistuminen, kestävään kehitykseen panostaminen, sekä poliittiset toimenpiteet, joilla pyritään edistämään kierto-, bio- ja jakamistalouteen siirtymistä.

Skenaariot näyttävät reittejä tai luovat näkymiä tulevaisuuteen. Siten ne auttavat hahmottamaan muutosta ja auttavat tunnistamaan tulevaisuuden nousevia tarpeita. AARRE -hankkeessa loimme kiertotalouden tulevaisuuskuvia eli skenaarioita Suomesta vuonna 2030. Tavoitteenamme oli aktivoida ja tehdä keskeisiä toimijoita osalliseksi ennakointiprosessiin ja muutoksen tekemiseen. Skenaariot kuvaavat tulevaisuuden kiertotalous-Suomea kolmen näkökulman kautta. Tehokas palvelukokemus kuvaa kiertotaloutta, jossa tuotteiden käyttämistä suositaan ostamisen sijaan. Tulevaisuuden tehdas keskittyy resurssitehokkaaseen ja kestävään tuotantoon ja kuluttamiseen, kun taas Uudet heimot –skenaarion painotus on yhteistoiminnallisessa taloudessa. Monet skenaarioiden kuvaamat asiat ovat pienessä mittakaavassa jo arkipäivää nyky-Suomessa. On kuitenkin olemassa tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät kiertotalouden periaatteiden ja toimenpiteiden omaksumisen laajemmassa mittakaavassa. Tarvitaan sekä tahtoa että toimenpiteitä, jotta kiertotaloudesta tulisi valtavirtaa. Nykyiset muutoksen esteet liittyvät osaamisiin, asenteisiin, lainsäädäntöön, liiketoiminnan kannattavuuteen sekä kestävyyteen.

Tulevaisuuden näkemisestä tulevaisuuden tekemiseen

Yritysten kannalta ennakointi auttaa kilpailuedun luomisessa. Siirtyminen kiertotalouteen luo mahdollisuuksien lisäksi myös epävarmuutta, jolloin ennakointi on entistä haastavampaa. Mikäli yritykset pystyvät tunnistamaan riittävän ajoissa nousevat mahdollisuudet ja uhat, niillä on parempi kyky vastata toimintaympäristön muutokseen. Skenaariokuvilla pyrittiin luomaan uudenlaisia tulevaisuuden tiloja, joissa yritykset voivat tarkastella muuttuvia asiakastarpeita ja arvonluonnin muutosta. Visionääristä, strategista ajattelua tukemaan loimme lisäksi työkalun, AARRE Kiertotalouskaleidoskoopin, joka pyrkii tuomaan uutta näkökulmaa niin kiertotalouteen kuin liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja niihin tarttumiseen.

 

Työkalut  

Artikkelit ja konferenssipaperit

Mikko Dufva, Outi Kettunen, Henna Sundqvist-Andberg, Timo Tuomisto, Anna Aminoff and Maria Antikainen (2015). Approaches to Gaming the Future: Planning a Foresight Game on Circular Economy. Proceedings of the 4th International Games and Learning Alliance Conference GALA, Dec 9th - 11th 2015, Rome, Italy.

Sundqvist-Andberg, H. & Kohl, J. 2017. Circular economy kaleidoscope - a future co-creation tool to foster transformation towards circular economy. Sustainability Science Day - Pathways to Sustainability Transformation, Helsinki, Finland on 11-12 May 2017

   Blogit

<< Palaa AARRE -loppuraportin pääsivulle